Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 97152

Zařízení obsahuje mimo jiné digitální ukazatel pro tlak v rezervoáru, číslo kroku programu, nastavení obejít a výdejní čas v sekundách.

= 79800 bez DPH
96558 s DPH


Kód produktu: ND931016

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 79 800,00 Kč/ks 96 558,00 Kč/ks
Vlastnosti: Automatický ovladač dávkovacích systémů, 2 kanálový

DOPORUČENÍ - Aby jste vybra­li tu nejvhod­nější tlakovou­ nádobu pro va­ši výrobu, kon­taktujte přímo na­šeho servisní­ho technika, kte­rý s vámi bude spo­lupracovat při vý­běru, případně i při in­stalaci a napro­gramování. Ta­ké zajistíme nás­ledný servis.

 

Loctite ® Dual-Channel Contro­ller 97152 je u­niverzální, mul­tifunkční řídí­cí jednotka pro o­vládání 1 nebo 2 vý­dejních venti­lů, jakož i pří­padně přídavná za­řízení, jako pos­tupující sklu­zavka, rotorspra­y, in-line monitorin­g toku nebo ná­drže. Plnicí tlak je r­egulován pomo­cí regulátoru přes­né a je měřen di­gitálním převod­níkem.

 

VLASTNOSTI PRO­DUKTU: 

 

  • Grafický LCD dis­plej zobrazuje ú­roveň hladiny a dy­namických pod­mínek proudění­. 
  • Digitální uka­zatel pro tlak v r­ezervoáru, čís­lo kroku progra­mu, nastavení o­bejít a výdej­ní čas v sekun­dách. 
  • Čtyři (4) nezá­vislé programy mo­hou být ulože­ny v paměti. 
  • Je schopný ovlá­dat jeden nebo dva dáv­kovací ventily (jed­noduché nebo dvo­jité). 
  • Sériové a para­lelní porty roz­hraní pro při­pojení PLC.
  • Zabezpečení PIN za­mykání - možnost nasta­vení zálohova­ných parametrů brá­ní neoprávněným změ­nám programů.

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 97006 Digitální injekční dávkovací systém 6-8 dní 50800
Loctite 97102 Poloautomatický ovladač dávkovacích systémů 6-8 dní 48790
Loctite 97611 Přesný volumetrický objemový dávkovací ventil 20 dní 100500
Loctite 98548 Automatický peristaltický dávkovač 6-8 dní 46550
Loctite 98666 Injekční dávkovač 20 dní 16870
Loctite EQ RC15 Kompaktní řídicí jednotka pro objemová vřetenová čerpadla. 20 dní 69690