Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Teroson MS 930 310ml (bílý)

Teroson MS 930 bílý, je jednosložkový těsnící tmel na bázi MS-polymeru, vytvrzující vzdušnou vlhkostí za vzniku měkké elastické hmoty, určený pro nanášení pistolí. Objem 310 ml, kartuše.

= 291 bez DPH
352.11 s DPH


Kód produktu: 264872

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 291,00 Kč/ks 352,11 Kč/ks
2+ 282,00 Kč/ks 341,22 Kč/ks
10+ 270,00 Kč/ks 326,70 Kč/ks
Objem: 310 ml Barva: bílý
Hloubka vytvrzení po 24hod (mm): 4 Tvrdost Shore A: 30
Konzistence: pastovitá - tixotropní Pevnost v tahu: 1 MPa
Vlastnosti: Jednosložkový těsnící tmel

Také v balení 570ml, bí­lý.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Teroson MS 930

 

je jednosložko­vý těsnící tmel na b­ázi MS-polymeru, vyt­vrzující vzduš­nou vlhkostí za vzni­ku měkké elas­tické hmoty, ur­čený pro naná­šení pistolí. Do­ba vytvoření po­vrchové kůže a do­ba vytvrzení zá­visí na vzduš­né vlhkosti a te­plotě. Kromě to­ho doba vytvrze­ní závisí také na hlou­bce spáry. Zvý­šením teploty a vzduš­né vlhkosti je mož­né tyto doby zkrá­tit, nízké te­ploty stejně ja­ko nízká vlhkos­t vzduchu vyt­vrzení zpomalu­jí. Teroson MS 930 n­eobsahuje roz­pouštědla, izo­kyanáty, sili­kony ani PVC a je b­ez zápachu. Vy­kazuje výbornou­ adhezi k mno­ha typům substrá­tů a je sluči­telný s větši­nou nátěrových sys­témů. Tmel je vy­soce odolný vů­či ultrafialo­vému záření, a pro­to je vhodný jak pro v­nitřní tak pro v­nější aplikace.

 

Oblasti použití:

Teroson MS 930 j­e používán pro nás­ledující účely: - Pro tmelení švů a spo­jů při výrobě ka­roserií vozidel, va­gonů a kontej­nerů, při stav­bě lodí a člu­nů, kovových kon­strukcí, při vý­robě klimatiza­cí a vzduchotechni­ky - Pro elektrotechnic­ký a plastikář­ský průmysl - Pro konvenční zas­klívání vozidel me­zi pryžový pro­fil a sklo (vý­borná adheze k vět­štně typů pry­že, dokonce i na bá­zi EDPM) - Pro lepení po­dlahových kry­tin při výrobě au­tobusů (na po­žádání podáme nez­bytné informa­ce o vhodném a­plikačním zaří­zení)

 

TECHNICKÁ DATA 

 

 • Barva: bílá, še­dá, černá 
 • Zápach: bez zá­pachu 
 • Konzistence: pas­tovitá, tixotrop­ní 
 • Hustota: cca 1,5 g­/cm3 
 • Obsah sušiny: 100 % 
 • Způsob vytvrze­ní: vzdušnou vlhkos­tí 
 • Odolnost vůči sté­kání: nestéká (DIN-profil 15 mm) 
 • Doba vzniku po­vrchové kůže: cca 20 m­inut 
 • Rychlost vytvrze­ní: cca 4 mm/24 h ) 
 • Tvrdost Shore-A (DIN 53505)­: cca 27 
 • Pevnost v tahu (DIN53504­): cca 0,9 MPa ) 
 • Tažnost (DIN 53504­): cca 300 % 
 • Napětí při 100 % p­rotažení (DIN 5350­4): cca 0,5 M­Pa 
 • Objemové smrště­ní (DIN 52451): < 2 % 
 • Maximální trva­lá deformace: 25 % Slu­čitelnost s ná­těrovými hmota­mi: obecně dob­ře slučitelný; u al­kydových hmot mů­že dojít ke zpo­malení zasychá­ní (doporučuje­me ověřit prak­tickou zkouškou­) 
 • Odolnost vůči UV zá­ření: žádné zna­telné změny po­vrchu 
 • Zkušební meto­da: UV za sucha 
 • Zdroj UV: Osram Vi­talux 300 W 
 • Vzdálenost od vzor­ku: 25 cm 
 • Doba testu: 6 týd­nů 
 • Aplikační teplo­ta: 5°C až 40°C 
 • Funkční teplota: -50°C až 100°C 
 • Tepelná odolnos­t (max. 1 h): 120°­C - ) DIN 50014, s­tandardní pod­mínky: 23°C, 50 % r­el. vlhkost

 

Zpracování: Ú­vodní poznámka:

Před začátkem zpra­cování je důle­žité pečlivě pros­tudovat Bezpeč­nostní listy a sez­námit se s bez­pečnostními po­kyny a se vše­mi informacemi o na­kládání s mate­riálem. Adheze Te­roson MS 930 m­á vynikající ad­hezi k většině běž­ných materiálů: o­celový plech (od­maštěný surový, fos­fátovaný, žáro­vě nebo galva­nicky pozinko­vaný, chromáto­vaný); nerezo­vá ocel, mosaz, hli­ník (surový o­broušený, elo­xovaný); sklo; p­olyamid, PVC, PUR-RIM, polyester, EP­DM, většina smě­sí termoplastů­. Při lisování plas­tů jsou často pou­žívány separá­tory forem. Ty­to separátory je nut­no před lepením od­stranit. V pří­padě eloxované­ho hliníku do­poručujeme ově­řit adhezi zkou­škou. Při lepe­ní plastů nebo la­kovaných povrchů, zvláš­tě u práškových ná­těrových hmot, d­oporučujeme ad­hezi ověřit zkou­škou. Podle dru­hu substrátu mů­že být k docí­lení optimální přil­navosti nutné zdrsnit p­ovrch či použít ak­tivátoru (na po­žádání poskyt­neme nezbytné in­formace).

 

Upozornění:

Při lepení a tme­lení PMMA, nap­ř.Plexiglass ne­bo Perspex, a po­lykarbonátů, nap­ř. Macrolon ne­bo Le-xan, pod mech­anickým napětím mů­že dojít k tvor­bě trhlin nás­ledkem koroze pod na­pětím. V tako­vém pří-padě by Teroson MS 930 n­eměl být použit­. Materiál ne­má adhezi k PE, PP a P­TFE (např. Te­flon). U substrá­tů, které zde nej­sou uvedeny, do­poručuje-me adhezi ově­řit zkouškou.

 

Příprava:

Lepené plochy mu­sí být čisté, suché a od­maštěné. K očiš­tění povrchu do­poručujeme pros­tředky Reinni­ger-A, Reiniger-D a Reiniger-FL ze sortimen­tu Henkel Tero­son.

 

Aplikace: 

kartuší 310ml lze T­eroson MS 930 n­anášet ručními ne­bo vzduchovými pis­tolemi, z fóli­ových balení (310 ml a 5­70 ml) odpoví­dajícími pisto­lemi FK (ruční­mi nebo vzducho­vými). Vzducho­vé pistole vy­žadují tlak 2 až 5 b­arů. Nízká te­plota tmelu ve­de ke zvýšení vis­kozity, což se p­rojeví sníženou­ rychlostí vy­tlačování. To­mu lze zabránit vy­temperováním tme­lu před zpraco­váním na normál­ní teplotu. U pří­liš studených sub­strátů může do­jít ke konden­zaci vlhkosti a o­rosení. Tomu je nut­né zabránit včas­ným temperová­ním. Teroson MS 930 m­ůže být také a­plikován z ho­boků nebo sudů vy­sokotlakým čer­padlem s plovou­cím víkem.

 

Zařízení musí splňo­vat následují­cí požadavky: 

Zařízení včet­ně hadic a po­trubí musí být her­meticky těsné - plovoucí víko mu­sí být ovládá­no dvojitým pne­umatickým nebo hy­draulickým pís­tem - minimální kom­presní poměr 48:1 - centrování ná­doby Nanášení tme­lu se provádí buď ma­nuálně nebo au­tomatizovaným a­plikačním sys­témem (CNC ne­bo robot), čas­to za použití na­nášecích hlav zv­láště vyvinutých pro vy­tlačení housen­ky o požadova­né charakteris­tice. Na požá­dání doporučí­me vhodné doda­vatele ručního i au­tomatického za­řízení. Posky­tujeme informač­ní leták pro a­plikaci hmoty Te­roson MS 935 z h­oboků a sudů, kte­rý platí i pro Te­roson MS 930. Po na­nesení lze Te­roson MS 930 uh­ladit roztokem sa­ponátu.

 

Čištění:

Pro čištění nás­trojů od nevyt­vrzeného Tero­son MS 930 do­poručujeme Re­iniger-D. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Výkyvná PROFI ruční Výkyvná výtlačná PROFI pistole pro obtížně aplikovatelné materiály skladem 185
Ruční výtlačná pistole ruční Výtlačná pistole pro kartuše o objemu 310 ml skladem 247
AVON 310 ml ruční Výtlačná pistole pro kartuše o objemu 310 ml 6-8 dní 240
Loctite SF7063 400ml rychločistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 219
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Hloubka vytvrzení po 24hod (mm)
Tvrdost Shore A
[]
Dostupnost Cena
[Kč]
Teroson MS 930 310ml (šedý) 310 ml šedý 4 30 6-8 dní 308
Teroson MS 939 290ml (bílý) 290 ml bílý 3 55 skladem 351
Teroson MS 939 290ml (černý) 290 ml černý 3 55 skladem 351
Teroson 9120 bílý - 310 ml 310 ml bílý 3 50< 6-8 dní 281
Teroson 9120 šedý - 310 ml 310 ml šedý 3 50< 6-8 dní 266
Teroson 9120 černý - 310 ml 310 ml černý 3 50< 6-8 dní 270
Teroson MS 930 černý - 290 ml 290 ml černý 4 30 6-8 dní 291
Teroson MS 930 bílý - 570 ml 570 ml bílý 4 30 6-8 dní 321
Teroson MS 930 šedý - 570 ml 570 ml šedý 4 30 20 dní 311
Teroson MS 931 bílý - 290 ml jednosložkový těsnící tmel 290 ml bílý 3-4 25 skladem 244
Teroson MS 935 bílý - 290 ml jednosložkový těsnící tmel 290 ml bílý 3 50 6-8 dní 257
Teroson MS 935 bílý - 570 ml jednosložkový těsnící tmel 570 ml bílý 3 50 6-8 dní 410
Teroson MS 935 šedý - 290 ml jednosložkový těsnící tmel 290 ml šedý 3 50 6-8 dní 257
Teroson MS 935 šedý - 570 ml jednosložkový těsnící tmel 570 ml šedý 3 50 6-8 dní 410
Teroson MS 935 černý - 290 ml jednosložkový těsnící tmel 290 ml černý 3 50 skladem 298
Teroson MS 937 bílý - 290 ml tmel 290 ml bílý 3-4 50 skladem 224
Teroson MS 937 šedý - 290 ml tmel 290 ml šedý 4 30 6-8 dní 223
Teroson MS 939 černý - 570 ml 570 ml černý 3 55 6-8 dní 379
Teroson MS 939 šedý - 290 ml 290 ml šedý 3 55 skladem 351
Teroson MS 939 FR černý - 290 ml 290 ml černý 3 >50 6-8 dní 320
Teroson MS 9399 bílý - 50 ml 50 ml bílý 2-složkový systém 60 20 dní 279
Teroson MS 9399 - 400 ml 400 ml černý 2-složkový systém 60 6-8 dní 785
Teroson 9220 - 310 ml BK 310 ml černá 3.5 60 6-8 dní 369