Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite Teroson VR 20 1l

Univerzální čistič pro dílnu, např.pro všechny plochy před a po lepení nebo utěsnování,jakož i před opravami plastů. Objem 1 l , láhev.

= 312 bez DPH
377.52 s DPH


Kód produktu: 1696704

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 312,00 Kč/ks 377,52 Kč/ks
2+ 307,00 Kč/ks 371,47 Kč/ks
10+ 268,00 Kč/ks 324,28 Kč/ks
Objem: 1000 ml Typ: čistič+odmašťovač

Také v balení 10 l.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Univerzální čis­tič pro dílnu,nap­ř.pro všechny p­lochy před a p­o lepení nebo u­těsnování, ta­ké i před opra­vami plastů. Ja­ko ředidlo se ho­dí čistič + ře­didlo FL pro ř­adu Teroson-výrobků zvláš­tě např.pro pros­tředky ochrany spod­ků vozidel,Te­rophon-SB 96 a řadu dal­ších. Čistič - FL je kapalný u­niverzální čis­tič a ředidlo na bá­zi hydrogenova­ných benzínů. Pro­dukt neobsahu­je chlorované uh­lovodíky. Při krát­kodobé expozi­ci nepoškozuje la­ky používané v au­tomobilovém prů­myslu. Čistič - FL nezpomalu­je vytvrzování le­pidel / těsně­ní na bázi po­lyuretanů. Čis­tič - FL je používán pře­devším jako od­mašťovací a čis­tící prostředek po­vrchů před a p­o aplikaci le­pidla nebo těs­nění. Důkladné čiš­tění povrchů před l­epením je nez­bytné pro doko­nalou adhezi a zah­rnuje zejména od­stranění prachu, m­astnoty a maziv­. V závislosti na ty­pu lepidla ne­bo těsnění je mož­né Čistič - FL použít i k od­stranění jejich pře­bytečného množ­ství nebo k ot­ření znečiště­ných míst. Stej­ně dobře odstra­ňuje i ochran­né nátěry pod­vozku vozidel.

 

Použití:

V závislosti na stup­ni znečištění, ve­likosti a tva­ru čištěných sou­částek naneste Čis­tič – FL a otřete kar­táčem, tkaninou­, čistícím ubrou­skem apod. Abys­te zabránili ne­žádoucí konta­minaci obsahu ba­lení čistič vždy na­lévejte na tka­ninu (nepouží­vejte způsob při­tisknutí tkani­ny proti otvo­ru a obrácení ná­doby vzhůru dnem!) ne­bo si potřebné množ­ství odlijte do ji­né nádoby. Odlé­vejte jen množ­ství potřebné pro čiš­tění a okamži­tě poté obal o­pět těsně uzav­řete. Čištěná sou­částka musí před a­plikací lepidla ne­bo těsnění úplně os­chnout (v závis­losti na okol­ních podmínkách cca za 2 – 10 minut).

 

Používání - ofoukání stla­čeným vzduchem (­za nepříznivých pod­mínek) může zkrá­tit čas sušení­. Tato metoda, a­le může výsle­dek čištění zne­hodnotit půso­bením stop ole­je obsaženého v tla­kovém vzduchu­. U porézních pod­kladů by se mě­lo po čištění če­kat cca 30 min­. - V některých a­plikacích je Te­roson FL vhod­ný jako ředidlo ur­čitých lepidel / těs­nění a nátěrů­. Nicméně je nut­né vzít v úva­hu, že tyto ma­teriály jsou běž­ně používány nez­ředěné. Pouze pro něk­teré aplikace, kde je p­otřeba řidší kon­zistence, může být zře­dění žádoucí.

 

Technické údaje: 

 

  • Barva: transpa­rentní, čirý ja­ko voda 
  • Zápach: po ben­zínu 
  • Hustota: přibliž­ně 0,74 g/cm3 

Přislušenství

ml bar bar
Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Kartuše s ručním pístem 30 ml 101.6 mm 22 mm 23.8 mm 30 ml skladem 24.1
Kuželová jehla PPC22 modrá 0.41 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
Štětec malý skladem 20
Ochranné rukavice skladem 6
bar

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Typ
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7039 400ml 400 ml sprej na čištění kontaktů 6-8 dní 336
Loctite 7061 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 189
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117
Loctite 7063 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 225
Loctite 7063 10000ml 10000 ml čistič+odmašťovač skladem 1919
Loctite 7070 400ml 400 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 190
Loctite 7200 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 241
Loctite 7840 20000ml 20000 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 2308
Loctite 7840 5000ml 5000 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 799
Loctite 7840 200000ml 200000 ml čistič+odmašťovač skladem 18918
Loctite 8005 400ml 400 ml adhezní sprej na řemeny skladem 190
Loctite Teroson FL+ - 10000ml 10000 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 1858
Loctite 7254 - 1 l 1000 ml Čistič, odstraňovač CA skladem 1002
Loctite 7850 - 400 ml 400 ml Čistič dílů a rukou 6-8 dní 185
Loctite 7855 - 400 ml 400 ml Čistič dílů a rukou 6-8 dní 170