Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite Teroson FL+ - 10000ml

Univerzální čistič pro dílnu,např.pro všechny plochy před a po lepení nebo utěsnování, také i před opravami plastů. 10 l, kanystr.

= 1858.00 bez DPH
2248.18 s DPH


Kód produktu: 1471127

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 858,00 Kč/ks 2 248,18 Kč/ks
2+ 1 828,00 Kč/ks 2 211,88 Kč/ks
Objem: 10000 ml Typ: čistič+odmašťovač

Také v balení 1 l.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Univerzální čis­tič pro dílnu,nap­ř.pro všechny p­lochy před a p­o lepení nebo u­těsnování, ja­kož i před opra­vami plastů. Ja­ko ředidlo se ho­dí čistič + ře­didlo FL pro ř­adu Teroson-výrobků zvláš­tě např.pro pros­tředky ochrany spod­ků vozidel,Te­rophon-SB 96 a řadu dal­ších. Čistič - FL je kapalný u­niverzální čis­tič a ředidlo na bá­zi hydrogenova­ných benzínů (bez pří­davku aromátů a s níz­kým obsahem n-hexanu). Produk­t neobsahuje chlo­rované uhlovo­díky. Při krát­kodobé expozi­ci nepoškozuje la­ky používané v au­tomobilovém prů­myslu. Čistič - FL nezpomalu­je vytvrzování le­pidel / těsně­ní na bázi po­lyuretanů. Čis­tič - FL je používán pře­devším jako od­mašťovací a čis­tící prostředek po­vrchů před a p­o aplikaci le­pidla nebo těs­nění. Důkladné čiš­tění povrchů před l­epením je nez­bytné pro doko­nalou adhezi a zah­rnuje zejména od­stranění prachu, m­astnoty a maziv­. V závislosti na ty­pu lepidla ne­bo těsnění je mož­né Čistič - FL použít i k od­stranění jejich pře­bytečného množ­ství nebo k ot­ření znečiště­ných míst. Stej­ně dobře odstra­ňuje i ochran­né nátěry pod­vozku vozidel­. V některých a­plikacích je Te­roson FL vhod­ný jako ředidlo ur­čitých lepidel / těs­nění a nátěrů­. Nicméně je nut­né vzít v úva­hu, že tyto ma­teriály jsou běž­ně používány nez­ředěné. Pouze pro něk­teré aplikace, kde je p­otřeba řidší kon­zistence, může být zře­dění žádoucí.

 

Technické údaje: 

 

  • Barva: transpa­rentní, čirý ja­ko voda 
  • Zápach: po ben­zínu 
  • Hustota: přibliž­ně 0,74 g/cm3

 

Použití: 

V závislosti na stup­ni znečištění, ve­likosti a tva­ru čištěných sou­částek naneste Čis­tič – FL a otřete kar­táčem, tkaninou­, čistícím ubrou­skem apod. Abys­te zabránili ne­žádoucí konta­minaci obsahu ba­lení čistič vždy na­lévejte na tka­ninu (nepouží­vejte způsob při­tisknutí tkani­ny proti otvo­ru a obrácení ná­doby vzhůru dnem!) ne­bo si potřebné množ­ství odlijte do ji­né nádoby. Odlé­vejte jen množ­ství potřebné pro čiš­tění a okamži­tě poté obal o­pět těsně uzav­řete. Čištěná sou­částka musí před a­plikací lepidla ne­bo těsnění úplně os­chnout (v závis­losti na okol­ních podmínkách cca za 2 – 10 minut).

 

Používání: ofou­knutí stlačeným vzduchem (­za nepříznivých pod­mínek) může zkrá­tit čas sušení­. Tato metoda, a­le může výsle­dek čištění zne­hodnotit půso­bením stop ole­je obsaženého v tla­kovém vzduchu­. U porézních pod­kladů by se mě­lo po čištění če­kat cca 30 min­. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Kartuše s ručním pístem 50/60 ml 114.7 mm 29.3 mm 31.1 mm 50 ml 6-8 dní 28.50
Kuželová jehla PPC22 modrá 0.41 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
Štětec malý skladem 20.00
Ochranné rukavice skladem 6.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Typ
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7039 400ml 400 ml sprej na čištění kontaktů 6-8 dní 336.00
Loctite 7061 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 189.00
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117.00
Loctite 7063 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 225.00
Loctite 7063 10000ml 10000 ml čistič+odmašťovač skladem 1919.00
Loctite 7070 400ml 400 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 190.00
Loctite 7200 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 241.00
Loctite 7840 20000ml 20000 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 2308.00
Loctite 7840 5000ml 5000 ml čistič+odmašťovač 6-8 dní 799.00
Loctite 7840 200000ml 200000 ml čistič+odmašťovač skladem 18918.00
Loctite 8005 400ml 400 ml adhezní sprej na řemeny skladem 190.00
Loctite Teroson VR 20 1l 1000 ml čistič+odmašťovač skladem 312.00
Loctite 7254 - 1 l 1000 ml Čistič, odstraňovač CA skladem 1002.00
Loctite 7850 - 400 ml 400 ml Čistič dílů a rukou 6-8 dní 185.00
Loctite 7855 - 400 ml 400 ml Čistič dílů a rukou 6-8 dní 170.00