Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Macroplast Loctite UK 8303 B60

Víceúčelové, pastovité/odolnost vůči ohybu, DIN 4102 B1, IMO certifikace pro stavbu lodí – nízké šíření plamene. Objem 9kg – combi pack.

= 3215 bez DPH
3890.15 s DPH


Kód produktu: 80098

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 3 215,00 Kč/ks 3 890,15 Kč/ks
Objem: ml Pevnost v tahu (N/mm2): >12 N/mm2
Doba zpracovatelnosti při 20°C: 60 - 75 min

Dostupnost to­hoto produktu je na dop­tání. Kontaktuj­te prosím naše ob­chodní odděle­ní.

 

Macroplast Loc­tite UK 8303 + U­K5400

 

Bezrozpouštědlo­vé, dvousložko­vé konstrukční le­pidlo na bázi po­lyuretanu. Prys­kyřice (složka A-UK8303) obsahu­je organické ma­teriály spolu s hy­droxylovými sku­pinami, tvrdi­dlo (složka B-UK5400) je na b­ázi isokyanátu­. Po smíchání slo­žek v hmotnos­tním poměru 6 : 1, pr­oběhne chemic­ká reakce a pro­dukt vytvrdne na pev­ný pružný mate­riál. Při vyt­vrzování nevy­kazuje žádné mě­řitelné změny ob­jemu. Díky své­mu složení z pří­rodních surovin (z růz­ných oblastí) je drob­ná odchylka v bar­vě u jednotli­vých várek mož­ná.

 

Oblast použití: 

MACROPLAST Loc­tite UK 8303  ­je vhodný pro pruž­né, ohybu odo­lávající lepe­ní předuprave­ných kovů, dře­va, plastů spo­lu s pevnými pě­nami. Mezi hlav­ní aplikace pat­ří výroba sen­dvičových prvků p­ři výrobě vozi­del, kontejne­rů, lodí, nádrží, tan­kerů a stejně tak při v­ýrobě izolačních prvků a­ž do teplot -190°C MACROPLAS­T Loctite UK 8303  ­má rovněž své vý­hody při opra­vách kompozit­ních dílů.

 

MACROPLAST Loc­tite UK 8303 + U­K 5400

 

  • Technologie: Po­lyuretan
  • Typ produktu: PU le­pidlo
  • Vytvrzení: Po­lymerací
  • Stav: Bezrozpou­štědlový
  • Složky: Dvouslož­kový
  • Aplikace: Kon­strukční sesta­vy
  • Vzhled: (složka A-UK8303) Smetanový
  • Vzhled: (složka B-UK5400) Hnědý 
  • Mísící poměr, hmot­nostní: Složka A: Slož­ka B - 6 : 1 
  • Mísící poměr, ob­jemový: Složka A: Slož­ka B - 4,4 : 1

 

Nanášení:

Složky lepidla je mož­né smíchat ruč­ně, pomocí mícha­cího zařízení ne­bo pomocí spe­ciálního dávko­vacího systému pro dvou­složková lepi­dla. Může se na­nášet špachtlí­. Lepidlo je mož­né použít pou­ze po omezenou­ dobu (doba zpra­covatelnosti)­. Po uplynutí té­to doby produk­t gelovatí a ne­dá se použít. Pro­to si namíchej­te vždy je to­lik produktu, kte­rý stačíte zpra­covat v uvede­ném čase. Doba zpra­covatelnosti zá­visí na množství a na te­plotě míchané­ho materiálu. Při míchá­ní většího množ­ství za vyšší te­ploty se doba zpra­covatelnosti zkra­cuje. Naopak ma­lé množství a niž­ší teplota do­bu zpracovatel­nosti prodlužu­je. Během skla­dování a použí­vání nesmí při­jít složky pro­duktu do styku s vlhkos­tí. Kontakt s vlhkos­tí (s vodní pá­rou) způsobí na­pěnění produk­tu a tím i men­ší pevnost le­peného spoje. Pro­to všechny oba­ly vždy řádně u­těsněte a zabraň­te pronikání vlhkos­ti během skla­dování.

 

Vytvrzování:

Produkt MACROP­LAST Loctite UK 8303 / M­ACROPLAST Loc­tite UK 5400 m­ůže být vytvrzo­ván v rozmezí te­plot od 15°C a­ž do zvýšené te­ploty (až do 60­°C). Zvýšením te­ploty se čas pr­o vytvrzení pod­statně zkrátí­. Také přidání che­mického kataly­zátoru (urychlo­vače) zkrátí do­bu zpracovatel­nosti a dobu vyt­vrzení. Během vyt­vrzení by měly být dí­ly k sobě při­tisknuté vhod­ným tlakem po­mocí svěrek, zá­važí nebo s pou­žitím lisu. Pře­tok lepidla vy­tlačený ze spá­ry je dobrou znám­kou toho, že je ve s­poji dostatek le­pidla.

 

Čištění:

Čerstvý, nevyt­vrzený materi­ál (čištění na­nášecího zaří­zení, nářadí, pře­toků a pod.) mů­že být odstra­něn pomocí čis­tiče B 8040; v­ytvrzené lepi­dlo je možné od­stranit pouze mecha­nicky.

 

Skladování: 

Pokud je produk­t řádně sklado­ván na suchém, chlad­ném místě v těs­ně uzavřených o­riginálních o­balech, je skl­adovatelnost pro­duktu nejméně 12 mě­síců. - Optimální pod­mínky skladová­ní: 15°C až 2­5°C. Skladová­ní pod 10°C n­ebo při více než 50°C m­ůže nepříznivě o­vlivnit vlastnos­ti produktu. - Složka B je ci­tlivá na mráz.

Přislušenství

min min
Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Špachtle skladem 34
Štětec velký skladem 50
Ochranné rukavice skladem 6
min

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Pevnost v tahu (N/mm2)
Doba zpracovatelnosti při 20°C
[min]
Dostupnost Cena
[Kč]
Macroplast Loctite UK 8101 ml >9 N/mm2 50 - 70 min 6-8 dní 3212
Macroplast Loctite UK 8103 ml >6 N/mm2 40 - 70 min 6-8 dní 3021
Macroplast Loctite UR 7221 ml >6 N/mm2 120 - 240 min 6-8 dní 6886
Macroplast Loctite UR 7225 - 30 kg ml >6 N/mm2 50 - 70 min 6-8 dní 6437
Macroplast Loctite UR 7225 - 200 kg ml >6 N/mm2 50 - 70 min 6-8 dní 35476