Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Mastersil - Akvarijní Silikonové Lepidlo (315 ml, transparentní)

Jednosložkový silikonový tmel, který působením vzdušné vlhkosti rychle vytvrzuje a vzniká trvale pružný a povětrnostním podmínkám výborně odolávající tmel. Objem: 315 ml. Transparentní.

= 99 bez DPH
119.79 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 99,00 Kč/ks 119,79 Kč/ks
Objem: 315 ml Vlastnosti: Jednosložkový silikonový tmel

Mastersil - Akvarijní Si­likonové Lepi­dlo

 

je jednosložko­vý silikonový tmel, kte­rý působením vzduš­né vlhkosti rychle vyt­vrzuje a vzni­ká trvale pruž­ný a povětrnos­tním podmínkám vý­borně odoláva­jící tmel. Po vyt­vrzení je che­micky neutrál­ní a neovlivňu­je fyziologic­ké vlastnosti vo­dy. Vulkanizu­je rychlostí 3,5 mm/24 h­od při optimál­ních podmínkách­. Je odolný pro­ti UV záření. Má vel­mi dobrou odol­nost vůči hydro­lýze a stárnu­tí.

 

Speciální vlas­tnosti 

 

Mastersil - Akvarijní Si­likonové Lepi­dlo pevně spo­jí čisté sklo bez p­ovrchové úpra­vy, keramiku a gla­zované nebo bar­vené povrchy bez nut­nosti použití pod­kladového mate­riálu. Pro vět­šinu ostatních pod­kladových mate­riálů doporuču­jeme použití pod­kladového nátě­ru. Máme k dis­pozici širokou­ škálu podkla­dových materi­álů s vysokými u­žitnými vlastnos­tmi, které jsou­ schopny zajis­tit optimální spo­jování nejběž­něji se vysky­tujících podkla­dových materi­álů.
Po vytvrzení se ma­teriál stává o­dolný vůči pů­sobení mnoha ře­děných kyselin a zá­sad a vůči pů­sobení solné mlhy a je t­aké schopen snés­t krátkodobou­ expozici vět­šiny průmyslo­vých rozpouště­del a výrobků na bá­zi uhlovodíků­. V posledně zmí­něném případě mů­že dojít k ur­čitým vratným změ­nám – bobtnání a měk­nutí.
Průsvitná kva­lita materiálu Mas­tersil - Akvarijní Si­likonové Lepi­dlo je pak svou­ výjimečností spe­ciálně určena pro dob­ře viditelné spo­je, jako jsou­ například výs­tavní vitríny ne­bo výkladní skří­ně obchodů.

 

Použití: 

 

Výrobek Mastersil - Akvarijní Si­likonové Lepi­dlo je vysoce mo­dulární tmel, kte­rý byl speciál­ně navržen pro ta­kové aplikace, kde jsou­ vysoká zatíže­ní spoje a kde je p­otřeba minima­lizovat vzájem­ný pohyb spojo­vaných materi­álů. Při použi­tí na spoje v ex­teriérech zaru­čuje výbornou­ neprostupnos­t spoje vůči po­větrnostním vli­vům nebo vyso­kou celistvos­t.

 

 • pro všechna k­lasická glazo­vaná spojení
 • dveřní a oken­ní rámy
 • obvodové a vý­plňové stěny
 • výkladní skří­ně obchodů, výs­tavní vitríny, pa­nely a vývěsní ští­ty
 • mobilní budovy, o­bytné přívěsy a mo­bilní buňky
 • skleníky a zim­ní zahrady
 • tepelné, větra­cí a klimatizač­ní instalace
 • stavební spoje
 • plavecké bazény
 • námořní technika
 • akvária, terária

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Výkyvná PROFI ruční Výkyvná výtlačná PROFI pistole pro obtížně aplikovatelné materiály skladem 185
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Mastersil PU tmel "40" šedá (310 ml) 310 ml Jednosložkový polyuretanový tmel 6-8 dní 94
Mastersil PU tmel "40" šedá (600 ml) 600 ml Jednosložkový polyuretanový tmel 6-8 dní 134
Mastersil - Akrylový Tmel (315 ml) 315 ml Víceúčelový plasticko elastický tmel 6-8 dní 31
Mastersil - Štukový Akrylový Tmel (315 ml) 315 ml Jednosložkový těsnící spárovací tmel 6-8 dní 64
Mastersil - Univerzální Silikon (315 ml) 315 ml Jednosložková silikonová těsnící hmota 6-8 dní 67
Mastersil - Sanitární Silikon (315 ml) 315 ml Jednosložkový elastický silikonový tmel 6-8 dní 74
Mastersil - Střešní tmel (bitumen) (315 ml) 315 ml Pro tmelení a těsnění spojů na střechách 6-8 dní 53
Mastersil - Butylový Tmel (315 ml) 315 ml Na utěsňování venkovních spár 6-8 dní 50
Mastersil - Kamnářský Tmel (315 ml) 315 ml Těsnění a tmelení spojů u krbů a pecí 6-8 dní 74
Mastersil - Rychlé Montážní Lepidlo (315 ml) 315 ml Pastovité montážní lepidlo 6-8 dní 74
Mastersil - Montážní Pěna (300 ml) 300 ml Montážní pěna 6-8 dní 59
Mastersil - Montážní Pěna (500 ml) 500 ml Jednosložková polyuretanová pěna 6-8 dní 68
Mastersil - Čistič PU pěny (500 ml) 500 ml Čistič polyuretanové pěny 6-8 dní 97
Konstrukční PU lepidlo - 315 ml 315 ml Jednosložkové polyuretanové lepidlo 6-8 dní 119
Lepidlo na parozábrany - 315 ml 315 ml Vhodné pro lepení polyetylenu a polypropylenu 6-8 dní 101
Studnařská a Kanalizační pěna pistolová- 750 ml 750 ml Jednosložková montážní a těsnící pěna skladem 135
Motorový silikon "N" - 315 ml 315 ml Pro tmelení tepelně namáhaných spojů 6-8 dní 119
Motorový silikon "N" - 80 ml 80 ml Pro lepení a těsnění v kovo- a autoprůmyslu 6-8 dní 70