Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Mastersil - Střešní tmel (bitumen) (315 ml)

Plastický tmel na bázi asfaltu, určený k profesionální aplikaci pro lepení a těsnění s přilnavostí i na vlhké podklady. Objem: 315 ml.

= 53 bez DPH
64.13 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 53,00 Kč/ks 64,13 Kč/ks
Objem: 315 ml Vlastnosti: Pro tmelení a těsnění spojů na střechách

Charakteristika:


Plastický tmel na b­ázi asfaltu, ur­čený k profesi­onální aplika­ci pro lepení a těs­nění s přilna­vostí i na vlhk­é podklady. MAS­TERSIL PRO BI­TUMEN má širo­ké použití ve sta­vebnictví pro tme­lení a těsnění spo­jů na střechách, střeš­ních asfaltových šin­delů a podlaho­vých krytin, o­kapů, rýn, od­padních kanálů a jí­mek.

 

Vlastnosti:

 

  • Barva: černá
  • Vůně: uhlovodíková
  • Hmotnost při 200°C: 1­130 kg/m3
  • Průtok: žádný bě­hem normální a­plikace
  • Teplotní odol­nost: od –200°C do +800°C
  • Aplikační teplo­ta: od +50°C d­o +350°C
  • Kuželová pene­trace při 250°C­: 280 Zápalný bod: -20°C (ASTM D5G)
  • Doba ztuhnutí je 4 až 2­4 hodin v závis­losti na pově­trnostních pod­mínkách a šíř­ce vyplněné dráž­ky.

 

Aplikace:


Musí se apliko­vat na suché a h­ladké plochy zb­avené prachu. A­plikační špič­ku seřízněte dle po­žadované tlou­šťky spáry, ob­sah tmelu vytla­čujte ruční ne­bo pneumatickou­ pistolí. Má vy­nikající přil­navost k velké­mu množství ma­teriálů, dokon­ce bez podkla­dového nátěru­. Může se pou­žívat na jemně vlhké po­vrchy.

 

Ochrana zdraví:


Vysoce hořlavý­. Vyhněte se kon­taktu s očima a ků­ží, použijte při prá­ci bezpečnostní ru­kavice a ochran­ný oděv. Při za­sažení postiže­né místo důklad­ně omyjte mýdlem a prou­dem vody. Při prá­ci nejezte, ne­pijte a nekuř­te. V případě ne­volnosti vyhle­dejte lékaře. Zbyt­ky tmele likvi­dujte ve spalov­nách k tomu ur­čených.

 

Balení:


Kartuše 315 ml

 

Skladování a zá­ruční lhůta:


Skladujte v suchém a c­hladném místě­. Záruční lhů­ta 12 měsíců od da­ta výroby v o­riginálním, dob­ře uzavřeném ba­lení při teplo­tě +50°C až +­250°C. Chraňte před mra­zem.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Výkyvná PROFI ruční Výkyvná výtlačná PROFI pistole pro obtížně aplikovatelné materiály skladem 185
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Mastersil PU tmel "40" šedá (310 ml) 310 ml Jednosložkový polyuretanový tmel 6-8 dní 94
Mastersil PU tmel "40" šedá (600 ml) 600 ml Jednosložkový polyuretanový tmel 6-8 dní 134
Mastersil - Akrylový Tmel (315 ml) 315 ml Víceúčelový plasticko elastický tmel 6-8 dní 31
Mastersil - Štukový Akrylový Tmel (315 ml) 315 ml Jednosložkový těsnící spárovací tmel 6-8 dní 64
Mastersil - Akvarijní Silikonové Lepidlo (315 ml, transparentní) 315 ml Jednosložkový silikonový tmel skladem 99
Mastersil - Univerzální Silikon (315 ml) 315 ml Jednosložková silikonová těsnící hmota 6-8 dní 67
Mastersil - Sanitární Silikon (315 ml) 315 ml Jednosložkový elastický silikonový tmel 6-8 dní 74
Mastersil - Butylový Tmel (315 ml) 315 ml Na utěsňování venkovních spár 6-8 dní 50
Mastersil - Kamnářský Tmel (315 ml) 315 ml Těsnění a tmelení spojů u krbů a pecí 6-8 dní 74
Mastersil - Rychlé Montážní Lepidlo (315 ml) 315 ml Pastovité montážní lepidlo 6-8 dní 74
Mastersil - Montážní Pěna (300 ml) 300 ml Montážní pěna 6-8 dní 59
Mastersil - Montážní Pěna (500 ml) 500 ml Jednosložková polyuretanová pěna 6-8 dní 68
Mastersil - Čistič PU pěny (500 ml) 500 ml Čistič polyuretanové pěny 6-8 dní 97
Konstrukční PU lepidlo - 315 ml 315 ml Jednosložkové polyuretanové lepidlo 6-8 dní 119
Lepidlo na parozábrany - 315 ml 315 ml Vhodné pro lepení polyetylenu a polypropylenu 6-8 dní 101
Studnařská a Kanalizační pěna pistolová- 750 ml 750 ml Jednosložková montážní a těsnící pěna skladem 135
Motorový silikon "N" - 80 ml 80 ml Pro lepení a těsnění v kovo- a autoprůmyslu 6-8 dní 70
Motorový silikon "N" - 315 ml 315 ml Pro tmelení tepelně namáhaných spojů 6-8 dní 119