Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Mastersil - Čistič PU pěny (500 ml)

Čistič polyuretanové pěny je určen pro čištění vnitřních a ventilových částí aplikačních pistolí beze zbytku a bez lepkavého filmu, rovněž pro čištění povrchu potřísněného ještě nevyzrálou PU pěnou. Objem: 500 ml.

= 97 bez DPH
117.37 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 97,00 Kč/ks 117,37 Kč/ks
Objem: 500 ml Vlastnosti: Čistič polyuretanové pěny

Čistič polyure­tanové pěny je ur­čen pro čiště­ní vnitřních a ven­tilových částí a­plikačních pis­tolí beze zbyt­ku a bez lepka­vého filmu, rov­něž pro čiště­ní povrchu pot­řísněného ješ­tě nevyzrálou­ PU pěnou. Dí­ky přídavnému roz­prašovači umož­ňuje čištění před­mětu jako běž­ným sprejem. Ztuh­lá pěna v pis­toli se nesmí od­straňovat ostrý­mi předměty.

 

Vlastnosti:

 

  • Báze: dimethylketon
  • Měrná hmotnos­t: 0,79 kg/cm3
  • Tenze par: 0,02­4 Mpa (20 °C)
  • Rozpustnost ve vo­dě: rozpustný
  • Bod vznícení: -19 °C
  • Bod zážehu: +540 °C
  • Hranice explo­ze: 2,5 vol. % - 13 vol. %

 

Postup při pou­žití:

 

Před použitím ná­dobku dobře prot­řepat. K ruční­mu čištění pou­žijeme rozpra­šovací čepičku, kte­rou namontuje­me na rozprašo­vací nástavec­. Zmáčknutím če­pičky způsobí­me výtok čisti­dla.
K čištění pis­tole přišroubu­jeme na pisto­li nádobku s a­daptérem. Nádob­ka přitom nes­mí být namonto­vána nakřivo ne­bo obráceně. O­patrně zmáčkne­me spoušť pis­tole, abychom od­stranili zbyt­ky pěny z pis­tole. Jakmile mís­to pěny vytéká čis­tidlo, spoušť u­volníme. Čisti­dlo uvnitř pis­tole necháme pů­sobit 1–2 minuty. Zno­vu zmáčkneme spou­šť a držíme zmáč­knutou, dokud ne­začne vytékat čis­tidlo. Tento pos­tup opakujeme 2–3 krát při kaž­dém čištění pis­tole.

 

UPOZORNĚNÍ: 

 

  • Po ukončení čiš­tění se musí MAS­TERSIL PRO čis­tič ihned odšrou­bovat z pisto­le
  • Pistole se nes­mí rozložit
  • Přesvědčit se, zda M­ASTERSIL PRO čis­tič nezpůsobí ko­rozi podkladu.

 

Bezpečnostní o­patření:


Nádobka je pod tl­akem, proto se nes­mí zahřát přes 50 °­C a vystavovat pří­mému sluneční­mu záření. Je ne­bezpečná zdra­ví, zejména při po­žití nebo sty­ku s pokožkou­. Může se pou­žívat pouze v dob­ře větraných mís­tnostech. Nádob­ka se nesmí o­tevírat silou­ a nesmí přijít do ru­kou dětí.

 

Balení:


Spray 500 ml.

 

Skladovatelnost:


V původním oba­lu skladovatel­nost 12 měsíců od da­ta výroby.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Rámová FOAM GUN ruční Výtlačná pistole pro polyuretanovou penu 6-8 dní 812
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Mastersil PU tmel "40" šedá (310 ml) 310 ml Jednosložkový polyuretanový tmel 6-8 dní 94
Mastersil PU tmel "40" šedá (600 ml) 600 ml Jednosložkový polyuretanový tmel 6-8 dní 134
Mastersil - Akrylový Tmel (315 ml) 315 ml Víceúčelový plasticko elastický tmel 6-8 dní 31
Mastersil - Štukový Akrylový Tmel (315 ml) 315 ml Jednosložkový těsnící spárovací tmel 6-8 dní 64
Mastersil - Akvarijní Silikonové Lepidlo (315 ml, transparentní) 315 ml Jednosložkový silikonový tmel skladem 99
Mastersil - Univerzální Silikon (315 ml) 315 ml Jednosložková silikonová těsnící hmota 6-8 dní 67
Mastersil - Sanitární Silikon (315 ml) 315 ml Jednosložkový elastický silikonový tmel 6-8 dní 74
Mastersil - Střešní tmel (bitumen) (315 ml) 315 ml Pro tmelení a těsnění spojů na střechách 6-8 dní 53
Mastersil - Butylový Tmel (315 ml) 315 ml Na utěsňování venkovních spár 6-8 dní 50
Mastersil - Kamnářský Tmel (315 ml) 315 ml Těsnění a tmelení spojů u krbů a pecí 6-8 dní 74
Mastersil - Rychlé Montážní Lepidlo (315 ml) 315 ml Pastovité montážní lepidlo 6-8 dní 74
Mastersil - Montážní Pěna (300 ml) 300 ml Montážní pěna 6-8 dní 59
Mastersil - Montážní Pěna (500 ml) 500 ml Jednosložková polyuretanová pěna 6-8 dní 68
Konstrukční PU lepidlo - 315 ml 315 ml Jednosložkové polyuretanové lepidlo 6-8 dní 119
Lepidlo na parozábrany - 315 ml 315 ml Vhodné pro lepení polyetylenu a polypropylenu 6-8 dní 101
Studnařská a Kanalizační pěna pistolová- 750 ml 750 ml Jednosložková montážní a těsnící pěna skladem 135
Motorový silikon "N" - 80 ml 80 ml Pro lepení a těsnění v kovo- a autoprůmyslu 6-8 dní 70
Motorový silikon "N" - 315 ml 315 ml Pro tmelení tepelně namáhaných spojů 6-8 dní 119