Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Mastersil - Sanitární Silikon (315 ml)

Jednosložkový elastický silikonový tmel acetátového typu s účinným protiplísňovým přídavkem, vulkanizující vzdušnou vlhkostí. Objem: 315 ml.

= 74 bez DPH
89.54 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 74,00 Kč/ks 89,54 Kč/ks
Objem: 315 ml Vlastnosti: Jednosložkový elastický silikonový tmel

MASTERSIL - SANITÁRNÍ SILIKON

 

je jednosložko­vý elastický si­likonový tmel a­cetátového ty­pu s účinným pro­tiplísňovým pří­davkem, vulka­nizující vzduš­nou vlhkostí. MAS­TERSIL PRO SA­NITAR výborně přil­ne k předem nep­řipraveným kře­mičitým povrchům, kte­ré jsou neporéz­ní, jako jsou­ například sklo, d­laždice, kera­mika, glazova­né obkladačky, e­mail a kabřinec; la­kované, impreg­nované nebo la­zurované dřevo; plas­ty, jako jsou­ např. epoxid, po­lyester, poly­akrylát a uma­kart.

 

Charakteristic­ké rysy:

 

  • stabilní (roz­měrově, materi­álově …)
  • obsahuje fungicidy
  • snadná zpraco­vatelnost při níz­ké (+ 5 °C) i v­ysoké teplotě (+ 40 °C)
  • flexibilní/pruž­ný při nízké (- 40 °C) i vyso­ké teplotě (+ 100 °C)
  • rychlé vytvrze­ní: rychlý přechod ne­lepivého stavu
  • dobrá přilnavos­t ke sklu, gla­zovaným povrchům, ke­ramickým obkla­dům, většině plas­tů a nátěrů
  • možné aplikace: au­to, loď, kara­van, dům

 

Příprava povrchu:


Plochy, které přij­dou do kontak­tu s těsnící hmo­tou, musí být suché­, čisté, bez prac­hu a nečistot, rzi, o­leje a jiných zne­čisťujících lá­tek. Neporézní pod­klady se vyčis­tí rozpouštědlem a čis­tým, bílým, net­řepícím se ba­vlněným hadrem z ba­vlny. Zbylé roz­pouštědlo utře­te novým čistým a suchým h­adrem ještě před­tím, než se od­paří.

 

Aplikační ome­zení:


MASTERSIL - SANITÁRNÍ SI­LIKON by neměl být pou­žíván na tako­vé podklady, ja­ko například mra­mor, beton, be­ton s vláknitým plni­vem a na malty, pro­tože výrobek bě­hem vulkaniza­ce uvolňuje ky­selinu octovou­. Neměl by při­jít do kontak­tu s kovy jako o­lovo, měď, mo­saz, zinek, ne­boť to vede ke ko­rozi. Neměl by se pou­žívat v kontak­tu s předepnu­tými prvky z p­olyakrylátu, pro­tože by to moh­lo způsobit tvor­bu prasklin z dů­vodu napětí.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Výkyvná PROFI ruční Výkyvná výtlačná PROFI pistole pro obtížně aplikovatelné materiály skladem 185
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Mastersil PU tmel "40" šedá (310 ml) 310 ml Jednosložkový polyuretanový tmel 6-8 dní 94
Mastersil PU tmel "40" šedá (600 ml) 600 ml Jednosložkový polyuretanový tmel 6-8 dní 134
Mastersil - Akrylový Tmel (315 ml) 315 ml Víceúčelový plasticko elastický tmel 6-8 dní 31
Mastersil - Štukový Akrylový Tmel (315 ml) 315 ml Jednosložkový těsnící spárovací tmel 6-8 dní 64
Mastersil - Akvarijní Silikonové Lepidlo (315 ml, transparentní) 315 ml Jednosložkový silikonový tmel skladem 99
Mastersil - Univerzální Silikon (315 ml) 315 ml Jednosložková silikonová těsnící hmota 6-8 dní 67
Mastersil - Střešní tmel (bitumen) (315 ml) 315 ml Pro tmelení a těsnění spojů na střechách 6-8 dní 53
Mastersil - Butylový Tmel (315 ml) 315 ml Na utěsňování venkovních spár 6-8 dní 50
Mastersil - Kamnářský Tmel (315 ml) 315 ml Těsnění a tmelení spojů u krbů a pecí 6-8 dní 74
Mastersil - Rychlé Montážní Lepidlo (315 ml) 315 ml Pastovité montážní lepidlo 6-8 dní 74
Mastersil - Montážní Pěna (300 ml) 300 ml Montážní pěna 6-8 dní 59
Mastersil - Montážní Pěna (500 ml) 500 ml Jednosložková polyuretanová pěna 6-8 dní 68
Mastersil - Čistič PU pěny (500 ml) 500 ml Čistič polyuretanové pěny 6-8 dní 97
Konstrukční PU lepidlo - 315 ml 315 ml Jednosložkové polyuretanové lepidlo 6-8 dní 119
Lepidlo na parozábrany - 315 ml 315 ml Vhodné pro lepení polyetylenu a polypropylenu 6-8 dní 101
Studnařská a Kanalizační pěna pistolová- 750 ml 750 ml Jednosložková montážní a těsnící pěna skladem 135
Motorový silikon "N" - 80 ml 80 ml Pro lepení a těsnění v kovo- a autoprůmyslu 6-8 dní 70
Motorový silikon "N" - 315 ml 315 ml Pro tmelení tepelně namáhaných spojů 6-8 dní 119