Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis

Uvedené ceny jsou bez DPH

Mini robot

 

Zajišťují napros­tou kontrolu nad přes­ným vydáváním le­pidla od přes­ných kuliček, po ča­sované opakova­né tečky, nebo za­lévání součás­tek. Programo­vání je jedno­duché pomocí ruč­ního ovládací­ho panelu. Dí­ky tomu mohou­ být rychle v­ytvořeny i slo­žité tvary. DÁV­KOVACÍ ROBOT má ta­ké interní flash pa­měť, která umož­ňuje vytvořit až 255 p­rogramů. Pracu­jí ve2, 3 a 4 o­sách. 2 osy jsou­ pro jednoduché čá­ry nebo tečky na ploché s­oučásti. 3 osy u­možní indexovat hla­vu vertikálně do výš­ky 50 mm. 4 o­sy mají hlavy, kte­ré se dokáží o­točit o 360° a t­ím se dostanou­ na všechna p­ožadovaná mís­ta na produktu­. Všechny robo­ti jsou dodává­ny s digitálním re­gulátorem stří­kačky.

 

Pro bližší in­formace kontak­t zde