Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

NETTECHNIK v.o.s


1. ÚVODNÍ USTA­NOVENÍ


1.1. Tyto obchod­ní podmínky (dá­le jen „obchod­ní podmínky “) ob­chodní společ­nosti NETtechnik v­.o.s., se sídlem Rou­denská 151, 370 0­7 Roudné , iden­tifikační čís­lo: 260 47 985 (dá­le jen „prodá­vající“) upra­vují vzájemná prá­va a povinnos­ti smluvních stran v­zniklé v souvis­losti nebo na zá­kladě kupní smlou­vy (dále jen „kup­ní smlouva“) u­zavírané mezi pro­dávajícím a ji­nou fyzickou či práv­nickou osobou­ (dále jen „ku­pující“) pros­třednictvím in­ternetového ob­chodu prodáva­jícího. Inter­netový obchod je pro­dávajícím pro­vozován na in­ternetové adre­se www.x-zbozi.cz a to pros­třednictvím we­bového rozhra­ní (dále jen „we­bové rozhraní ob­chodu“).

1.2. Obchodní pod­mínky dále upra­vují práva a po­vinnosti smluv­ních stran při vy­užívání webové strán­ky prodávající­ho umístěné na a­drese www.x-zbozi.cz (dále jen „we­bová stránka“) a dal­ší související práv­ní vztahy. Ob­chodní podmín­ky se nevztahu­jí na případy, kdy o­soba, která má v ú­myslu nakoupit zbo­ží od prodáva­jícího, jedná při ob­jednávání zbo­ží v rámci své pod­nikatelské čin­nosti.

1.3. Ustanove­ní odchylná od ob­chodních podmí­nek je možné sjed­nat v kupní smlou­vě. Odchylná u­jednání v kup­ní smlouvě ma­jí přednost před us­tanoveními ob­chodních podmí­nek.

1.4. Ustanove­ní obchodních pod­mínek jsou ne­dílnou součás­tí kupní smlou­vy. Kupní smlou­va a obchodní pod­mínky jsou vy­hotoveny v čes­kém jazyce. Kup­ní smlouvu lze u­zavřít v českém ja­zyce.

1.5. Znění ob­chodních podmí­nek může prodá­vající měnit či do­plňovat. Tímto us­tanovením nej­sou dotčena prá­va a povinnos­ti vzniklá po do­bu účinnosti před­chozího znění ob­chodních podmí­nek.


2. UŽIVATELSKÝ Ú­ČET


2.1. Na zákla­dě registrace ku­pujícího prove­dené na webové strán­ce, může kupu­jící přistupo­vat do svého u­živatelského roz­hraní. Ze své­ho uživatelské­ho rozhraní mů­že kupující pro­vádět objedná­vání zboží (dá­le jen „uživa­telský účet“)­. V případě, že to we­bové rozhraní ob­chodu umožňuje, mů­že kupující pro­vádět objedná­vání zboží též bez r­egistrace, pří­mo z webového roz­hraní obchodu.

2.2. Při regis­traci na webo­vé stránce a při ob­jednávání zbo­ží je kupující po­vinen uvádět správ­ně a pravdivě všechny ú­daje. Údaje u­vedené v uživa­telském účtu je ku­pující při ja­kékoliv jejich změ­ně povinen ak­tualizovat. Ú­daje uvedené ku­pujícím v uži­vatelském účtu a při ob­jednávání zbo­ží jsou prodá­vajícím považo­vány za správ­né.

2.3. Přístup k u­živatelskému úč­tu je zabezpe­čen uživatelským jmé­nem a heslem. Ku­pující je povi­nen zachovávat mlčen­livost ohledně in­formací nezbyt­ných k přístu­pu do jeho uži­vatelského úč­tu a bere na vě­domí, že prodá­vající nenese od­povědnost za po­rušení této po­vinnosti ze stra­ny kupujícího.

2.4. Kupující ne­ní oprávněn u­možnit využívá­ní uživatelské­ho účtu třetím o­sobám.

2.5. Prodávají­cí může zrušit u­živatelský účet a to zej­ména v případě, kdy ku­pující svůj u­živatelský účet dé­le než 6 měsí­ců nevyužívá, či v pří­padě, kdy kupu­jící poruší své po­vinnosti z kup­ní smlouvy (včet­ně obchodních pod­mínek).

2.6. Kupující be­re na vědomí, že u­živatelský účet ne­musí být dostup­ný nepřetržitě, a to zej­ména s ohledem na nut­nou údržbu har­dwarového a sof­twarového vyba­vení prodávají­cího, popř. nut­nou údržbu har­dwarového a sof­twarového vyba­vení třetích o­sob.


3. UZAVŘENÍ KUP­NÍ SMLOUVY


3.1. Webové roz­hraní obchodu ob­sahuje seznam zbo­ží nabízeného pro­dávajícím k pro­deji a to včet­ně uvedení cen jed­notlivého nabí­zeného zboží. Ce­ny nabízeného zbo­ží jsou uvede­ny včetně daně z při­dané hodnoty a všech s­ouvisejících po­platků . Nabíd­ka prodeje zbo­ží a ceny toho­to zboží zůstá­vají v platnos­ti po dobu, kdy jsou­ zobrazovány ve we­bovém rozhraní ob­chodu. Tímto us­tanovením není o­mezena možnos­t prodávající­ho uzavřít kup­ní smlouvu za in­dividuálně sjed­naných podmínek­. Veškeré nabíd­ky prodeje zbo­ží umístěné ve we­bovém rozhraní ob­chodu jsou ne­závazné a pro­dávající není po­vinen uzavřít kup­ní smlouvu oh­ledně tohoto zbo­ží.

3.2. Webové roz­hraní obchodu ob­sahuje také in­formace o nákla­dech spojených s ba­lením a dodáním zbo­ží. Informace o ná­kladech spoje­ných s balením a do­dáním zboží u­vedené ve webo­vém rozhraní ob­chodu platí pou­ze v případech, kdy je z­boží doručová­no v rámci úze­mí České repu­bliky.

3.3. Pro objed­nání zboží vy­plní kupující ob­jednávkový for­mulář ve webo­vém rozhraní ob­chodu. Objednáv­kový formulář ob­sahuje zejména in­formace : - objednávaném zbo­ží (objednáva­né zboží „vlo­ží“ kupující do e­lektronického ná­kupního košíku we­bového rozhra­ní obchodu), - způsobu úhra­dy kupní ceny zbo­ží, údaje o po­žadovaném způ­sobu doručení ob­jednávaného zbo­ží - informace o ná­kladech spoje­ných s dodáním zbo­ží (dále společ­ně jen jako „ob­jednávka“).

3.4. Před zas­láním objednáv­ky prodávající­mu je kupující­mu umožněno zkon­trolovat a mě­nit údaje, kte­ré do objednáv­ky kupující vlo­žil a to i s oh­ledem na možnos­t kupujícího zjiš­ťovat a opravo­vat chyby vzni­klé při zadává­ní dat do objed­návky. Objednáv­ku odešle kupu­jící prodávají­címu kliknutím na tla­čítko „odeslat ob­jednávku“, pří­padně „objednat“­. Údaje uvede­né v objednáv­ce jsou prodá­vajícím považo­vány za správ­né. Prodávají­cí neprodleně po ob­držení objednáv­ky toto obdrže­ní kupujícímu pot­vrdí elektronic­kou poštou a to na a­dresu elektro­nické pošty ku­pujícího uvede­nou v uživatel­ském rozhraní či v ob­jednávce (dále jen „e­lektronická a­dresa kupující­ho“).

3.5. Prodávají­cí je vždy opráv­něn v závislos­ti na charakte­ru objednávky (množ­ství zboží, vý­še kupní ceny, před­pokládané nákla­dy na dopravu) po­žádat kupující­ho o dodatečné pot­vrzení objednáv­ky (například pí­semně či tele­fonicky).

3.6. Smluvní vztah me­zi prodávajícím a ku­pujícím vzniká do­ručením přije­tí objednávky (ak­ceptací), jež je p­rodávajícím zas­láno kupující­mu elektronic­kou poštou a to na a­dresu elektro­nické pošty ku­pujícího.

3.7. Kupující be­re na vědomí, že pro­dávající není po­vinen uzavřít kup­ní smlouvu a to zej­ména s osobami, kte­ré dříve podstat­ným způsobem po­rušily kupní smlou­vu (včetně ob­chodních podmí­nek).

3.8. Kupující sou­hlasí s použi­tím komunikač­ních prostřed­ků na dálku při u­zavírání kupní smlou­vy. Náklady vzni­klé kupujícímu při pou­žití komunikač­ních prostřed­ků na dálku v sou­vislosti s uzav­řením kupní smlou­vy (náklady na in­ternetové při­pojení, nákla­dy na telefon­ní hovory) si hra­dí kupující sám.


4. CENA ZBOŽÍ A PLA­TEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Cenu zbo­ží a případné ná­klady spojené s do­dáním zboží dle kup­ní smlouvy mů­že kupující uh­radit prodáva­jícímu následu­jícími způsoby: a) v ho­tovosti v pro­vozovně prodá­vajícího na a­drese: NETtechnik v­.o.s., Hlinská 579, 370 0­1 České Budějo­vice b) v hoto­vosti na dobír­ku v místě ur­čeném kupujícím v ob­jednávce c) bez­hotovostně pře­vodem na bankov­ní účet prodá­vajícího číslo 177869174­/0300 vedený u spo­lečnosti Českos­lovenská obchod­ní banka, a.s­. ( dále jen „ú­čet prodávají­cího“), přičem­ž je kupující po­vinen uvést va­riabilní symbol sdě­lený mu prodá­vajícím d) bez­hotovostně pros­třednictvím pla­tebního systé­mu, pokud to pro­dávající nabí­zí e) bezhoto­vostně plateb­ní kartou, po­kud to prodáva­jící nabízí.

 4.2. Společně s kup­ní cenou je ku­pující povinen za­platit prodáva­jícímu také ná­klady spojené s ba­lením a dodáním zbo­ží. Není-li uvedeno výs­lovně jinak, ro­zumí se dále kup­ní cenou i ná­klady spojené s do­dáním zboží.

4.3. V případě plat­by v hotovosti či v pří­padě platby na do­bírku je kupní ce­na splatná při přev­zetí zboží. V pří­padě bezhotovos­tní platby je kup­ní cena splat­ná do 12 dnů o­d uzavření kup­ní smlouvy.

4.4. V případě bez­hotovostní plat­by je kupující po­vinen uhrazovat kup­ní cenu zboží spo­lečně s uvede­ním variabilní­ho symbolu plat­by. V případě bez­hotovostní plat­by je závazek ku­pujícího uhra­dit kupní cenu splněn o­kamžikem přip­sání příslušné čás­tky na účet pro­dávajícího.

4.5. Prodávají­cí je oprávněn, zej­ména v případě, že ze st­rany kupující­ho nedojde k do­datečnému pot­vrzení objednáv­ky (čl. 3.5), po­žadovat uhraze­ní celé kupní ce­ny ještě před o­desláním zboží ku­pujícímu.

4.6. Případné sle­vy z ceny zbo­ží poskytnuté pro­dávajícím kupu­jícímu nelze vzá­jemně kombino­vat.

4.7. UVEDENÉ CE­NY PRODUKTŮ NA STRÁN­KÁCH  X-ZBOZI.CZ , JSO­U BEZ DPH

4.8. Je-li to v obchod­ním styku obvy­klé nebo je-li tak stanove­no obecně závaz­nými právními před­pisy, vystaví pro­dávající ohled­ně plateb pro­váděných na zá­kladě kupní smlou­vy kupujícímu da­ňový doklad – fakturu. Pro­dávající je plát­cem daně z při­dané hodnoty. Da­ňový doklad – fakturu vysta­ví prodávající ku­pujícímu po uh­razení ceny zbo­ží a zašle jej v e­lektronické po­době na elektro­nickou adresu ku­pujícího.


5. ODSTOUPENÍ OD KUP­NÍ SMLOUVY


5.1. Kupující be­re na vědomí, že dle us­tanovení § 53 od­st. 8 zákona č­. 40/1964 Sb., ob­chodní zákoník, ve zně­ní pozdějších před­pisů (dále jen „ob­chodní zákoník“), nel­ze mimo jiné od­stoupit od kup­ní smlouvy na do­dávku zboží u­praveného podle přá­ní kupujícího, ja­kož i zboží, kte­ré podléhá rychlé zk­áze, opotřebe­ní nebo zasta­rání, od kupní smlou­vy na dodávku au­dio a video nah­rávek a počíta­čových progra­mů, porušil-li spotřebitel je­jich originál­ní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ u­vedený v čl. 5­.1 či o jiný pří­pad, kdy nelze od kup­ní smlouvy od­stoupit, má ku­pující v soula­du s ustanove­ním § 53 odst­. 7 obchodního zá­koníku právo od kup­ní smlouvy od­stoupit, a to do č­trnácti (14) dnů o­d převzetí zbo­ží. Odstoupení od kup­ní smlouvy mu­sí být prodáva­jícímu prokaza­telně doručeno do čtrnác­ti (14) dnů o­d převzetí zbo­ží, a to na a­dresu provozov­ny prodávající­ho či na adre­su elektronic­ké pošty prodá­vajícího: info@x-zbozi.cz

5.3. V případě od­stoupení od smlou­vy dle čl. 5.2 ob­chodních podmí­nek se kupní smlou­va od počátku ru­ší. Zboží musí být pro­dávajícímu vrá­ceno do 14 pra­covních dnů pro­dávajícímu. V pří­padě, že kupu­jící poruší po­vinnost dle před­chozí věty, vzni­ká prodávající­mu nárok na smluv­ní pokutu ve vý­ši 1000 Kč (slo­vy: jeden tisíc ko­run českých) za kaž­dý den prodle­ní, maximálně však do v­ýše kupní ceny to­hoto zboží. Tím­to ustanovením ne­ní dotčen nárok na náh­radu případné ško­dy vzniklé po­rušením povin­nosti, na kte­rou se vztahu­je smluvní po­kuta a to i v p­řípadě, kdy ško­da přesahuje smluv­ní pokutu. Zbo­ží musí být pro­dávajícímu vrá­ceno nepoškoze­né a neopotře­bené a v původ­ním obalu.

5.4. Ve lhůtě pat­nácti (15) dnů o­d vrácení zbo­ží kupujícím dle čl­. 5.2 obchodních pod­mínek je prodá­vající oprávněn pro­vést přezkoumá­ní vráceného zbo­ží, zejména za ú­čelem zjištění, zda­li vrácené zbo­ží není poško­zeno, opotřebe­no či částečně spot­řebováno.

5.5. Kupující be­re na vědomí, že po­kud zboží vrá­cené kupujícím bu­de poškozeno, o­potřebeno či čás­tečně spotřebo­váno, vzniká pro­dávajícímu vů­či kupujícímu ná­rok na náhradu ško­dy jemu tím vzni­klé. Nárok na úh­radu vzniklé ško­dy je prodáva­jící oprávněn jed­nostranně zapo­číst proti ná­roku kupující­ho na vrácení kup­ní ceny. Stej­ně tak nárok na smluv­ní pokutu dle čl­. 5.3 obchodních pod­mínek je prodá­vající oprávněn jed­nostranně zapo­číst proti ná­roku kupující­ho na vrácení kup­ní ceny.


6. PŘEPRAVA A DO­DÁNÍ ZBOŽÍ


6.1. Způsob do­ručení zboží ur­čuje prodávají­cí, není-li v kupní smlou­vě stanoveno ji­nak. V případě, že je zp­ůsob dopravy smlu­ven na základě po­žadavku kupují­cího, nese ku­pující riziko a pří­padné dodateč­né náklady spo­jené s tímto způ­sobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající po­dle kupní smlou­vy povinen do­dat zboží na mís­to určené kupu­jícím v objed­návce, je kupu­jící povinen přev­zít zboží při do­dání. Nepřevez­me-li kupující zbo­ží při dodání, je pro­dávající opráv­něn požadovat po­platek za usklad­nění ve výši 100 Kč (s­lovy: sto korun čes­kých) a dále je o­právněn od kup­ní smlouvy od­stoupit.

6.3. V případě, že je z d­ůvodů na stra­ně kupujícího nut­no zboží doru­čovat opakova­ně nebo jiným způ­sobem než bylo u­vedeno v objed­návce, je kupu­jící povinen uh­radit náklady spo­jené s opakova­ným doručováním zbo­ží, resp. nákla­dy spojené s ji­ným způsobem do­ručení.

6.4. Při přev­zetí zboží od pře­pravce je kupu­jící povinen zkon­trolovat nepo­rušenost obalů zbo­ží a v případě ja­kýchkoliv závad to­to neprodleně oz­námit přeprav­ci. V případě shle­dání porušení o­balu svědčící­ho o neoprávně­ném vniknutí do zá­silky nemusí ku­pující zásilku od pře­pravce převzít­. Podpisem do­dacího listu ku­pující stvrzu­je, že zásilka zbo­ží splňovala všechny p­odmínky a nále­žitosti a na pří­padnou pozděj­ší reklamaci oh­ledně porušení o­balu zásilky ne­může být brán z­řetel.

6.5. Další prá­va a povinnos­ti stran při p­řepravě zboží mo­hou upravit do­dací podmínky pro­dávajícího.


7. ODPOVĚDNOS­T ZA VADY, ZÁ­RUKA


7.1. Práva a po­vinnosti smluv­ních stran oh­ledně odpověd­nosti prodáva­jícího za vady, včet­ně záruční od­povědnosti pro­dávajícího, se ří­dí příslušnými o­becně závazný­mi předpisy (zej­ména ustanove­ním § 612 a n­ásl. občanské­ho zákoníku).

7.2.Prodávají­cí odpovídá ku­pujícímu za to, že p­rodávaná věc je ve s­hodě s kupní smlou­vou, zejména, že je be­z vad. Shodou­ s kupní smlou­vou se rozumí, že pro­dávaná věc má ja­kost a užitné vlas­tnosti smlouvou­ požadované, pro­dávajícím, vý­robcem nebo je­ho zástupcem po­pisované, nebo na zá­kladě jimi pro­váděné reklamy o­čekávané, pop­řípadě jakost a u­žitné vlastnos­ti pro věc ta­kového druhu ob­vyklé, že odpo­vídá požadavkům práv­ních předpisů, je v to­mu odpovídají­cím množství, mí­ře nebo hmotnos­ti a odpovídá ú­čelu, který pro­dávající pro pou­žití věci uvá­dí nebo pro kte­rý se věc obvy­kle používá.

7.3. V případě, že věc p­ři převzetí ku­pujícím není ve sho­dě s kupní smlou­vou (dále jen „roz­por s kupní smlou­vou“), má kupu­jící právo na to, a­by prodávající bez­platně a bez zby­tečného odkla­du věc uvedl do sta­vu odpovídají­cího kupní smlou­vě, a to podle po­žadavku kupují­cího buď výmě­nou věci, nebo je­jí opravou; ne­ní-li takový pos­tup možný, mů­že kupující po­žadovat přimě­řenou slevu z ce­ny věci nebo od smlou­vy odstoupit. To ne­platí, pokud ku­pující před přev­zetím věci o roz­poru s kupní smlou­vou věděl nebo roz­por s kupní smlou­vou sám způso­bil. Rozpor s kup­ní smlouvou, kte­rý se projeví bě­hem šesti (6) mě­síců ode dne přev­zetí věci, se po­važuje za roz­por existující již při j­ejím převzetí, po­kud to neodpo­ruje povaze vě­ci nebo pokud se ne­prokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci, kte­ré se rychle k­azí nebo o vě­ci použité, od­povídá prodáva­jící za vady, kte­ré se projeví ja­ko rozpor s kup­ní smlouvou po přev­zetí věci v zá­ruční době (zá­ruka). 7.5. Prá­va kupujícího vy­plývající z od­povědnosti pro­dávajícího za va­dy, včetně zá­ruční odpověd­nosti prodáva­jícího, uplat­ňuje kupující u pro­dávajícího na a­drese jeho pro­vozovny Hlinská 579, 370 0­1 České Budějo­vice.


8. DALŠÍ PRÁVA A PO­VINNOSTI SMLUV­NÍCH STRAN


8.1. Kupující na­bývá vlastnic­tví ke zboží za­placením celé kup­ní ceny zboží.

8.2. Kupující be­re na vědomí, že pro­gramové vybave­ní a další sou­části tvořící we­bové rozhraní ob­chodu (včetně fo­tografií nabí­zeného zboží) jsou­ chráněny autor­ským právem. Ku­pující se zava­zuje, že nebu­de vykonávat žád­nou činnost, kte­rá by mohla je­mu nebo třetím o­sobám umožnit ne­oprávněně zasa­hovat či neopráv­něně užít pro­gramové vybave­ní nebo další sou­části tvořící we­bové rozhraní ob­chodu.

8.3. Kupující ne­ní oprávněn při vy­užívání webové­ho rozhraní ob­chodu používat mecha­nismy, progra­mové vybavení ne­bo jiné postu­py, které by moh­ly mít negativ­ní vliv na pro­voz webového roz­hraní obchodu­. Webové rozhra­ní obchodu je mož­né užívat jen v roz­sahu, který ne­ní na úkor práv os­tatních zákaz­níků prodávají­cího a který je v sou­ladu s jeho ur­čením.

8.4. Prodávají­cí není ve vzta­hu ke kupující­mu vázán žádný­mi kodexy cho­vání ve smyslu us­tanovení § 53a od­st. 1 občanské­ho zákoníku.

8.5. Kupující be­re na vědomí, že pro­dávající nene­se odpovědnos­t za chyby vzni­klé v důsledku zá­sahů třetích o­sob do webové strán­ky nebo v důs­ledku užití we­bové stránky v roz­poru s jejich ur­čením.


9. OCHRANA OSOB­NÍCH ÚDAJŮ A ZA­SÍLÁNÍ OBCHOD­NÍCH SDĚLENÍ


9.1. Ochrana o­sobních údajů ku­pujícího, kte­rý je fyzickou­ osobou, je pos­kytována záko­nem č. 101/2000 S­b., o ochraně o­sobních údajů, ve zně­ní pozdějších před­pisů.

9.2. Kupující sou­hlasí se zpra­cováním těchto s­vých osobních ú­dajů: jméno a příj­mení, adresa by­dliště, identi­fikační číslo, da­ňové identifi­kační číslo, a­dresa elektro­nické pošty, te­lefonní číslo (dá­le společně vše jen j­ako „osobní ú­daje“).

9.3. Kupující sou­hlasí se zpra­cováním osobních ú­dajů prodávají­cím, a to pro ú­čely realizace práv a po­vinností z kup­ní smlouvy a pro ú­čely zasílání in­formací a obchod­ních sdělení pro­dávajícímu.

9.4. Kupující be­re na vědomí, že je po­vinen své osob­ní údaje (při re­gistraci, ve svém u­živatelském úč­tu, při objed­návce provede­né z webového roz­hraní obchodu) u­vádět správně a prav­divě a že je p­ovinen bez zby­tečného odkla­du informovat pro­dávajícího o změ­ně ve svých o­sobních údajích.

9.5. Zpracová­ním osobních ú­dajů kupující­ho může prodá­vající pověřit tře­tí osobu, jakož­to zpracovate­le. Kromě osob do­pravujících zbo­ží nebudou osob­ní údaje prodá­vajícím bez před­chozího souhla­su kupujícího pře­dávány třetím o­sobám.

9.6. Osobní ú­daje budou zpra­covávány po do­bu neurčitou. O­sobní údaje bu­dou zpracovává­ny v elektronic­ké podobě auto­matizovaným způ­sobem nebo v tiš­těné podobě ne­automatizovaným způ­sobem.

9.7. Kupující pot­vrzuje, že pos­kytnuté osobní ú­daje jsou přes­né a že byl p­oučen o tom, ž­e se jedná o do­brovolné poskyt­nutí osobních ú­dajů. Kupující proh­lašuje, že byl p­oučen o tom, ž­e souhlas se zpra­cováním osobních ú­dajů může ve vzta­hu k prodávají­címu odvolat pí­semným oznáme­ním doručeným na a­dresu prodáva­jícího.

9.8. V případě, že by se k­upující domní­val, že prodá­vající nebo zpra­covatel (čl. 9­.5) provádí zpra­cování jeho o­sobních údajů, kte­ré je v rozpo­ru s ochranou­ soukromého a o­sobního života ku­pujícího nebo v roz­poru se zákonem, zej­ména jsou-li osobní úda­je nepřesné s oh­ledem na účel je­jich zpracová­ní, může: - požádat prodá­vajícího nebo zpra­covatele o vys­větlení - požadovat, a­by prodávající ne­bo zpracovatel od­stranil takto vzni­klý stav Zejmé­na se může jed­nat o bloková­ní, provedení o­pravy, doplně­ní nebo likvi­daci osobních ú­dajů. Je-li žádost kupu­jícího podle před­chozí věty shle­dána oprávněnou­, prodávající ne­bo zpracovatel od­straní neprodle­ně závadný stav­. Nevyhoví-li prodávající ne­bo zpracovatel žá­dosti, má kupu­jící právo obrá­tit se přímo na Ú­řad pro ochra­nu osobních ú­dajů. Tímto us­tanovením není dot­čeno oprávnění ku­pujícího obrá­tit se se svým pod­nětem na Úřad pro ochr­anu osobních ú­dajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o in­formaci o zpra­cování svých o­sobních údajů, je mu pr­odávající povi­nen tuto infor­maci předat. Pro­dávající má prá­vo za poskytnu­tí informace po­dle předchozí vě­ty požadovat při­měřenou úhradu nep­řevyšující ná­klady nezbytné na pos­kytnutí infor­mace.

9.10. Kupující sou­hlasí se zasí­láním informa­cí souvisejících se zbo­žím, službami ne­bo podnikem pro­dávajícího na e­lektronickou a­dresu kupující­ho a dále sou­hlasí se zasí­láním obchodních sdě­lení prodávají­cím na elektro­nickou adresu ku­pujícího.


10. DORUČOVÁNÍ


10.1. Nebude-li dohodnuto ji­nak, veškerá ko­respondence sou­visející s kup­ní smlouvou mu­sí být druhé smluv­ní straně doru­čena písemně, a to e­lektronickou poš­tou, osobně ne­bo doporučeně pros­třednictvím pro­vozovatele poš­tovních služeb (dle vol­by odesílatele)­. Prodávající do­ručuje na adre­su elektronic­ké pošty uvede­nou v jeho uži­vatelském účtu ne­bo objednávce.

10.2. Zpráva je do­ručena: a ) v př­ípadě doručová­ní elektronic­kou poštou okam­žikem jejího při­jetí na server přícho­zí pošty, pokud se o­desílateli ne­vrátí zpět ja­ko nedoručená ne­bo pokud se o­desílatel jiným způ­sobem nedozví o tom, že z­práva nebyla do­ručena, přičem­ž integrita zpráv zas­laných elektro­nickou poštou­ může být zajiš­těna certifiká­tem b ) v pří­padě doručová­ní osobně či pros­třednictvím pro­vozovatele poš­tovních služeb přev­zetím zásilky a­dresátem c ) v př­ípadě doručová­ní osobně či pros­třednictvím pro­vozovatele poš­tovních služeb též o­depřením přev­zetí zásilky, o­depře-li adresát (pop­řípadě osoba o­právněná za něj zá­silku převzít) zá­silku převzít d ) v př­ípadě doručová­ní prostřednic­tvím provozova­tele poštovních slu­žeb uplynutím lhů­ty deseti (10) dnů o­d uložení zásil­ky a dání výz­vy adresátovi k přev­zetí uložené zá­silky, dojde-li k uložení zá­silky u provo­zovatele poštov­ních služeb, a to i v p­řípadě, že se a­dresát o ulože­ní nedozvěděl.


11. ZÁVĚREČNÁ US­TANOVENÍ


11.1. Pokud vztah sou­visející s uži­tím webové strán­ky nebo právní vztah za­ložený kupní smlou­vou obsahuje me­zinárodní (zah­raniční) prvek, p­ak strany sjed­návají, že vztah s­e řídí českým prá­vem. Tímto nej­sou dotčena prá­va spotřebite­le vyplývající z o­becně závazných práv­ních předpisů.

11.2. Prodáva­jící je opráv­něn k prodeji zbo­ží na základě živ­nostenského o­právnění a čin­nost prodávají­cího nepodléhá ji­nému povolová­ní. Živnosten­skou kontrolu pro­vádí v rámci své pů­sobnosti přís­lušný živnosten­ský úřad.

11.3. Je-li některé us­tanovení obchod­ních podmínek ne­platné nebo ne­účinné, nebo se ta­kovým stane, na­místo neplatných us­tanovení nastou­pí ustanovení, je­hož smysl se ne­platnému usta­novení co nej­více přibližu­je. Neplatnos­tí nebo neúčin­ností jednoho us­tanovení není dot­knuta platnos­t ostatních us­tanovení. Změ­ny a doplňky kup­ní smlouvy či ob­chodních podmí­nek vyžadují pí­semnou formu.

11.4. Kupní smlou­va včetně obchod­ních podmínek je ar­chivována pro­dávajícím v e­lektronické po­době a není přís­tupná. 11.5. Kon­takt. Kontaktní ú­daje prodávají­cího – adresa pro do­ručování: Hlin­ská 579, 370 0­1 České Budějo­vice, adresa e­lektronické poš­ty: info@x-zbozi.cz, tele­fon: +420 386 356 157.

11.6. Archiva­ce kupní smlou­vy. Kupní smlou­va včetně obchod­ních podmínek je ar­chivována pro­dávajícím v e­lektronické po­době a není přís­tupná třetím o­sobám.

11.7. Účinnos­t obchodních pod­mínek. Tyto ob­chodní podmín­ky jsou platné a ú­činné od 1.7.2013.