Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Omnifit 200 M - 50 g

Vysoko pevnostní typ s nejkratší dobou vytvrzování. Je vhodnný pro spoje, které jsou ihned zatežovány, např. pro upevnění hřidele, pouzder, podélná a příčná lisovaná uložení, zajištění šroubů v automobilovém prumyslu. Objem: 50 g.

= 554 bez DPH
670.34 s DPH


Kód produktu: 150072

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 554,00 Kč/ks 670,34 Kč/ks
Objem: 50 ml Pevnost: vysoká
Vlastnosti: Vhodný pro spoje s okamžitou zátěží

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Vysoko pevnos­tní typ s nej­kratší dobou vyt­vrzování. Je vhod­nný pro spoje, kte­ré jsou ihned za­težovány, nap­ř. pro upevně­ní hřidele, pou­zder, podélná a příč­ná lisovaná u­ložení, zajiš­tění šroubů v au­tomobilovém prů­myslu.

 


Vytvrzování:

 

Předpokladem vyt­vrzení tmelů OM­NIFIT je spoje­ní bez přístu­pu vzduchu a k­ontakt s kovem­. Chybí-li jedna z těchto p­odmínek, může být vyt­vrzení inicio­váno pomocí te­pla nebo Akti­vátoru VT 2200­. Rychlost vyt­vrzování je o­vlivňována ak­tivitou povrchu ma­teriálu, který má být sp­ojován. Jsou te­dy rozdíly me­zi aktviními a ne­aktivní materi­ály.

 


Pro montáž 


1. Pro co nej­lepší výsledky vy­čistěte všechny p­ovrchy (vnější i vnit­řní) pomocí čis­tičů a nechte j­e dobře uschnou­t. 2. Aby se za­bránilo ucpává­ní nanášecí trys­ky, nedotýkej­te se špičkou­ trysky kovové­ho povrchu bě­hem nanášení pro­duktu. 3. Pro průcho­zí díry nanes­te několik ka­pek produktu na šrou­b v místech, kde se b­ude nacházet mat­ka. 4. Pro sle­pé díry nanes­te několik ka­pek produktu do vnit­řního závitu na dno dí­ry. 5. Pro těs­nění naneste hou­senku produktu ko­lem dokola před­ních závitů šrou­bu, pouze první zá­vit ponechejte vol­ný. Vtlačte pro­dukt do závitů tak, a­by vyplnil všechn­en prostor. U vět­ších závitů zvět­šte přiměřeně množ­ství nanášené­ho produktu a na­neste také hou­senku kolem do­kola vnitřního zá­vitu matice. 6­. Smontujte a u­táhněte dle pot­řeby.

 


Pro demontáž 


1. Rozeberte zá­vitové spojení běž­ným ručním ná­řadím. 2. V říd­kých případech, kdy ne­ní možné použít ruč­ní nářadí z dů­vodu příliš dlou­hých styčných ploch, p­oužijte místní oh­řev na matici ne­bo šroub do te­ploty přibliž­ně 250 °C. Ro­zeberte spoj za t­epla.

 


Pro čištění 


1. Vytvrzený pro­dukt může být od­straněn kombi­nací namáčení v roz­pouštědle

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Loctite 97001 pistole ruční peristaltická ruční ruční peristaltická pistole 6-8 dní 1940
Omnifit Aktivátor VS/VT 2200 - 90 ml 90 ml - Aktivátor pro anaerobní lepidla 20 dní 249

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Pevnost
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Omnifit 100 M - 50 g 50 ml střední Vhodný pro použití na výrobních linkách skladem 613
Omnifit 230 M - 50 g 50 ml vysoká Vhodný pro aplikace na hladké plochy skladem 554
Omnifit 230 M - 250 g 250 ml vysoká Vhodný pro aplikace na hladké plochy 6-8 dní 2386
Omnifit 50 H - 50 g 50 ml střední Pro těsnění trubkových závitů skladem 342
Omnifit 50 H - 200 g 200 ml střední Pro těsnění trubkových závitů 6-8 dní 1141
Omnifit FD 30 - 200 g 200 ml střední Pro všeobecné použití skladem 2117
Omnifit Aktivátor VS/VT 2200 - 90 ml 90 ml - Aktivátor pro anaerobní lepidla 20 dní 249
Omnivisc 1050 - 90 g 90 ml - Pružné silikonové lepidlo 6-8 dní 303
Omnifit 100 MS - 250 g 250 ml střední Zajišťovač závitů skladem 2386
Omniclean - 500 ml 500 ml - Čistič a odmašťovač skladem 141