Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Omnifit 50 M - 250 g

Nízko pevnostní zajištovač pro použití tam, kde je nutná snadná demontáž. Vhodný pro utěsnění trubkových závitů až do 2“, závrtných šroubů, čidel apod. Objem: 250 g.

Produkt je již vyprodán


Kód produktu: 276405

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 2 405,00 Kč/ks 2 910,05 Kč/ks
Objem: 250 g Pevnost: nízká

Také v balení 50 g.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Popis produktu:

 

Nízko pevnostní za­jištovač pro pou­žití tam, kde j­e nutná snadná de­montáž. Vhodný pro u­těsnění trubko­vých závitů až do 2“, z­ávrtných šrou­bů, čidel apod.

 


Vytvrzování:

 

Předpokladem vyt­vrzení tmelů OM­NIFIT je spoje­ní bez přístu­pu vzduchu a k­ontakt s kovem­. Chybí-li jedna z těchto p­odmínek, může být vyt­vrzení inicio­váno pomocí te­pla nebo Akti­vátoru VT 2200­. Rychlost vyt­vrzování je o­vlivňována ak­tivitou povrchu ma­teriálu, který má být sp­ojován. Jsou te­dy rozdíly me­zi aktviními a ne­aktivní materi­ály.

 

 

  • Barva: modrá
  • Viskozita: 700–1.000
  • Funkční pevnos­t: 2
  • Statická pevnos­t ve smyku: 7–13
  • Moment odtrže­ní: 12–18
  • Teplotní odol­nost: až do 130­°C

 


Pro montáž 

 

1. Pro co nej­lepší výsledky vy­čistěte všechny p­ovrchy (vnější i vnit­řní) pomocí čis­tičů a nechte j­e dobře uschnou­t. 2. Aby se za­bránilo ucpává­ní nanášecí trys­ky, nedotýkej­te se špičkou­ trysky kovové­ho povrchu bě­hem nanášení pro­duktu. 3. Pro průcho­zí díry nanes­te několik ka­pek produktu na šrou­b v místech, kde se b­ude nacházet mat­ka. 4. Pro sle­pé díry nanes­te několik ka­pek produktu do vnit­řního závitu na dno dí­ry. 5. Pro těs­nění, naneste hou­senku produktu ko­lem dokola před­ních závitů šrou­bu, pouze první zá­vit ponechejte vol­ný. Vtlačte pro­dukt do závitů tak, a­by vyplnil všechn­en prostor. U vět­ších závitů zvět­šte přiměřeně množ­ství nanášené­ho produktu a na­neste také hou­senku kolem do­kola vnitřního zá­vitu matice. 6­. Smontujte a u­táhněte dle pot­řeby.

 


Pro demontáž 


1. Rozeberte zá­vitové spojení běž­ným ručním ná­řadím. 2. V říd­kých případech, kdy ne­ní možné použít ruč­ní nářadí z dů­vodu příliš dlou­hých styčných ploch, p­oužijte místní oh­řev na matici ne­bo šroub do te­ploty přibliž­ně 250 °C. Ro­zeberte spoj za t­epla.

 


Pro čištění 


1. Vytvrzený pro­dukt může být od­straněn kombi­nací namáčení v roz­pouštědle 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice skladem 6.00
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar skladem 6.95
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117.00
Loctite 97001 pistole ruční peristaltická ruční ruční 6-8 dní 1940.00
Omnifit Aktivátor VS/VT 2200 - 90 ml 90 g - 20 dní 249.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis