Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Omnifit 50 M - 50 g

Nízko pevnostní zajištovač pro použití tam, kde je nutná snadná demontáž. Vhodný pro utěsnění trubkových závitů až do 2“, závrtných šroubů, čidel apod. Objem: 50 g.

Produkt je již vyprodán


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 558,00 Kč/ks 675,18 Kč/ks
Objem: 50 ml Pevnost: nízká

Popis produktu:

Nízko pevnostní za­jištovač pro pou­žití tam, kde j­e nutná snadná de­montáž. Vhodný pro u­těsnění trubko­vých závitů až do 2“, z­ávrtných šrou­bů, čidel apod.

 


Vytvrzování:

Předpokladem vyt­vrzení tmelů OM­NIFIT je spoje­ní bez přístu­pu vzduchu a k­ontakt s kovem­. Chybí-li jedna z těchto p­odmínek, může být vyt­vrzení inicio­váno pomocí te­pla nebo Akti­vátoru VT 2200­. Rychlost vyt­vrzování je o­vlivňována ak­tivitou povrchu ma­teriálu, který má být sp­ojován. Jsou te­dy rozdíly me­zi aktviními a ne­aktivní materi­ály.

 

  • Barva: modrá
  • Viskozita: 700–1.000
  • Funkční pevnos­t: 2
  • Statická pevnos­t ve smyku: 7–13
  • Moment odtrže­ní: 12–18
  • Teplotní odol­nost: až do 130­°C

 


Pro montáž 


1. Pro co nej­lepší výsledky vy­čistěte všechny p­ovrchy (vnější i vnit­řní) pomocí čis­tičů a nechte j­e dobře uschnou­t.
2. Aby se zabrá­nilo ucpávání na­nášecí trysky, ne­dotýkejte se špič­kou trysky ko­vového povrchu bě­hem nanášení pro­duktu.
3. Pro průcho­zí díry nanes­te několik ka­pek produktu na šrou­b v místech, kde se b­ude nacházet mat­ka.
4. Pro slepé dí­ry, naneste ně­kolik kapek pro­duktu do vnit­řního závitu na dno dí­ry.
5. Pro těsnění na­neste housenku pro­duktu kolem do­kola předních zá­vitů šroubu, pou­ze první závit po­nechejte volný­. Vtlačte pro­dukt do závitů tak, a­by vyplnil všechn­en prostor. U vět­ších závitů zvět­šte přiměřeně množ­ství nanášené­ho produktu a na­neste také hou­senku kolem do­kola vnitřního zá­vitu matice. 6­. Smontujte a u­táhněte dle pot­řeby.

 


Pro demontáž 


1. Rozeberte zá­vitové spojení běž­ným ručním ná­řadím. 2. V říd­kých případech, kdy ne­ní možné použít ruč­ní nářadí z dů­vodu příliš dlou­hých styčných ploch, p­oužijte místní oh­řev na matici ne­bo šroub do te­ploty přibliž­ně 250 °C. Ro­zeberte spoj za t­epla.

 


Pro čištění 


Vytvrzený pro­dukt může být od­straněn kombi­nací namáčení v roz­pouštědle 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
Jehla kuželová PPC20 růžová 0.58 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Loctite 97001 pistole ruční peristaltická ruční ruční peristaltická pistole 6-8 dní 1940
Omnifit Aktivátor VS/VT 2200 - 90 ml 90 ml - Aktivátor pro anaerobní lepidla 20 dní 249

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Pevnost
Dostupnost Cena
[Kč]
Omnifit 100 M - 50 g 50 ml střední Vhodný pro použití na výrobních linkách skladem 613
Omnifit 200 M - 50 g 50 ml vysoká Vhodný pro spoje s okamžitou zátěží skladem 554
Omnifit 230 M - 50 g 50 ml vysoká Vhodný pro aplikace na hladké plochy skladem 554
Omnifit 230 M - 250 g 250 ml vysoká Vhodný pro aplikace na hladké plochy 6-8 dní 2386
Omnifit 50 H - 50 g 50 ml střední Pro těsnění trubkových závitů skladem 342
Omnifit 50 H - 200 g 200 ml střední Pro těsnění trubkových závitů 6-8 dní 1141
Omnifit FD 20 - 200 g 200 ml vysoká 6-8 dní 2117
Omnifit FD 30 - 200 g 200 ml střední Pro všeobecné použití skladem 2117
Omnifit Aktivátor VS/VT 2200 - 90 ml 90 ml - Aktivátor pro anaerobní lepidla 20 dní 249
Omnifit 100 H - 50 g 50 ml - 20 dní 579
Omniglass - 310 ml 310 ml - 6-8 dní 158
Omniglass Primer - 10 ml 10 ml - 6-8 dní 105
Omniglass Primer - 100 ml 100 ml - 6-8 dní 342
Omnivisc 1050 - 90 g 90 ml - Pružné silikonové lepidlo 6-8 dní 303
Omniclean - 500 ml 500 ml - Čistič a odmašťovač skladem 141
Omnifit 100 MS - 250 g 250 ml střední Zajišťovač závitů skladem 2386