Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Pattex Express Fix - Exteriér

Pattex Express Fix je první profesionální rozpouštědlové lepidlo s INSTANT TACK®, které lepí široké spektrum materiálů a poskytuje okamžité spojení s podkladem bez nutnosti odvětrání a čekání. Objem: 375 g.

= 107 bez DPH
129.47 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 107,00 Kč/ks 129,47 Kč/ks
Objem: 375 ml
 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Pattex Expres­s Fix je první pro­fesionální roz­pouštědlové le­pidlo s INSTAN­T TACK®, které le­pí široké spek­trum materiálů a pos­kytuje okamži­té spojení s pod­kladem bez nut­nosti odvětrá­ní a čekání.

 

OBLAST POUŽITÍ:


Pattex Fix Ex­press je navržen spe­ciálně pro vnit­řní i venkovní a­plikace. Je kom­patibilní s mno­ha podklady včet­ně cihel, kera­miky, betonu, ho­bry, sádrové le­penky, překliž­ky, kamenů, MDF (po­lotvrdá lepen­ka), PVC-U (neměkčené PVC), plas­tů.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE:

 

 • Konečná pevnos­t (DIN EN 205): 5 až 6 N­/mm2
 • Vyplňovací schop­nosti: max. 10 mm
 • Hustota (speci­fic. hm.): 1,25 g/c­m3
 • Aplikační teplo­ta:  −10 °C a­ž +35 °C
 • Otevřená doba: cca 10 m­inut
 • Doba tvrdnutí: 48 h
 • Surovina: kau­čuk, rozpouště­dlo
 • Spotřeba na rov­ném povrchu: při­bl. 300 g/m2
 • Balení: Kartu­še 375 g

 

PŘÍPRAVA POVRCHU:


Povrch musí být čis­tý a zbavený prachu, m­astnoty a ole­je. Povrch nes­mí být viditel­ně vlhký nebo ne­ustále vystavo­ván vlhkosti. Pod­klady musí být sta­bilní. Pomocí vhod­ného rozpouště­dla odstraňte z po­vrchu prach n­ebo písek. Po­kud je to zapot­řebí, před apli­kací zakryjte plochy ko­lem spoje fóli­í nebo páskou­.

 

APLIKACE:


Odřízněte vršek kar­tuše nad závi­tem. Našroubuj­te plastovou špič­ku a podélně od­řízněte její ko­nec. Vložte kar­tuši do pisto­le. 5–10 minut po a­plikaci je ješ­tě možné polo­hu lepených před­mětů upravit.

 

Naneste lepidlo na je­den z povrchů:

 

 • ve formě bodů pro vyh­lazení nerovno­měrných povrchů;
 • ve formě vlnky pro v­yšší počáteční pev­nost na širší po­vrchy; nebo
 • jako rovné pru­hy na menší po­vrchy.

 

V případě ven­kovního užití na­neste vertikál­ní pruhy. Po kaž­dé aplikaci u­volněte spoušť pis­tole, aby lepi­dlo dále nevy­tékalo – to se netýká sklá­dací pistole DW 111.

 

DALŠÍ POZNÁMKY:


Pattex PL 600 b­yl vytvořen pro pev­né lepení bez nut­nosti odvětrá­ní a mechanic­ké fixace. V zá­vislosti na pod­kladu a hmotnos­ti lepeného před­mětu je možná pot­řeba podložení le­pených prvků.
Pro zajištění pev­ného a spoleh­livého spojení by je­den z povrchů měl bý­t porézní, aby roz­pouštědlo moh­lo vyprchat. Po­kud spojujete dva ne­porézní povrchy, na­neste PL 600 ve v­ertikálních pru­zích, aby roz­pouštědlo snáz vy­prchalo. Mini­mální aplikač­ní teplota −10 °C.
Pro zajištění pev­né vazby stis­kněte tak sil­ně, aby byl ce­lý povrch v kon­taktu s lepidlem.
Úplné vytvrze­ní po 48 hodi­nách.

Přislušenství

ml
Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice skladem 6
Výkyvná PROFI ruční skladem 185

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Dostupnost Cena
[Kč]
Pattex Fix Extreme Total 300 ml 6-8 dní 130
Pattex Power Fix PL500 se samospouští 250 ml 6-8 dní 141
Pattex Power Spray - 400ml 400 ml 6-8 dní 243
Pattex Standard - lepidlo na dřevo 250 ml 6-8 dní 64
Pattex Super 3 - vodovzdorné lepidlo na dřevo 250 ml 6-8 dní 87
Pattex Express - rychle tuhnoucí lepidlo na dřevo 250 ml 6-8 dní 80
Pattex CF 850 - chemická kotva 300 ml 6-8 dní 240
Pattex CF 920 - chemická kotva 300 ml skladem 278
Pattex-Super Fix PL 50 (250 g) 250 ml 6-8 dní 91
Pattex Super Fix PL 50 m (400 g) 400 ml 6-8 dní 122
Pattex Profi Fix PL 60 (344 g) 344 ml 6-8 dní 96
Pattex Power Fix PL 500 (400 g) 400 ml 6-8 dní 136
Pattex Express Fix PL 600 375 ml 6-8 dní 107
Pattex - Parketový tmel 300 ml 6-8 dní 81
Pattex Total Fix PL 700 (300 g) 300 ml 6-8 dní 190
Pattex Parket tmel 750 ml 6-8 dní 75
Pattex 100% lepidlo - 50 g 50 ml skladem 74