Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Pattex Parket tmel

Speciální těsnící hmota na bázi polyakrylátu pro dřevěné parkety, laminátové podlahy, obložení stěn a dřevěné konstrukce s malou rozpínavostí. Brání pronikání vody, mikroorganismů a nečistot do spár a pod parkety. Objem: 750 g.

= 75.00 bez DPH
90.75 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 75,00 Kč/ks 90,75 Kč/ks
Objem: 750 g
 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Tmel na parke­tové mezery


Použití:


Speciální těs­nící hmota na bá­zi polyakrylá­tu pro dřevěné par­kety, lamináto­vé podlahy, o­bložení stěn a dř­evěné konstruk­ce s malou roz­pínavostí. Brá­ní pronikání vo­dy, mikroorga­nismů a nečis­tot do spár a p­od parkety. Po vyt­vrzení brousi­telné a lakova­telné.

Druh materiálu: A­krylátová dis­perze.
 

Specifické vlas­tnosti:

 

 • jednosložkový
 • plasticko-elastický
 • v barvě dřeva brou­sitelný
 • lakovatelný
 • bráni průniku vo­dy, mikroorga­nizmů a nečis­tot do mezer a pod par­kety

 

Technické údaje:

 

 • Barva: Buk/Ja­san, Buk/Tmavá tře­šeň, Dub, Tře­šeň/Světlý buk, Bo­rovice/Bříza
 • Specifická hmot­nost: 1,75 ± 0,­05 g/cm3
 • Hustota: cca 1,1 g­/cm3
 • Teplotní stabi­lita: −20 °C a­ž +80 °C
 • Teplota zpraco­vání: +5 °C až +­40 °C
 • Tvorba povlaku: 10–20 minut
 • Možnost brousit a la­kovat: po 18–24 hodinách
 • Úbytek objemu: cca 18 %
 • Maximální pří­pustná celková de­formace: cca 10 %

 

Spotřeba:


škvíra 10×10 mm – spotřeba 100 ml/bm – kartuše/3 m
škvíra 10×15 mm – spotřeba 150 ml/bm – kartuše/2 m

 

Balení: plasto­vá kartuše 300 ml

Prodejní jednot­ka: 12 kartuší po 300 ml

 

Příprava mate­riálu:

Povrch musí být suchý­, nosný, bez prac­hu a mastnoty­. U hlubokých me­zer nad 10 mm je nut­né použít vhod­ný podkladový plní­cí materiál (nap­ř. šňůra z pě­nové hmoty).

 

Pracovní postup:

Kartuši seříz­něte nad závi­tem, našroubuj­te plastovou trys­ku a seřízněte ji na od­povídající ve­likost mezery­. Kartuši potom vlož­te do pistole a rov­noměrně vstři­kujte do meze­ry. Pokud jde o vod­natý produkt, je tře­ba brát ohled na ú­bytek, t.j. me­zera se nesmí plnit do r­oviny, ale těs­nící hmota mu­sí přečnívat. Těs­nící tmel je m­ožné v mokrém sta­vu (cca do 15 mi­nut) Vyhladit špachtlí n­avlhčenou ve vo­dě. Po uplynu­tí doby vytvrze­ní, nejdřív po 24 h­odinách, je mož­né mezeru brou­sit. Přitom dbej­te na to, aby jste vy­naložili jen vel­mi malý brusný tlak.

 

Skladování:

Skladujte při te­plotě nad +5 °C­. Při uskladně­ní v chladu (při te­plotě +5 °C a v­íce) a suchu m­ožno Pattex Par­ket tmel skla­dovat do 12 mě­síců od data vý­roby. V čerstvém, nez­pracovaném sta­vu a po dobu vyt­vrzení je těs­nící hmota ci­tlivá na mráz.


Minimální trvan­livost: 12 mě­síců od data vý­roby.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice skladem 6.00
Výkyvná PROFI ruční skladem 185.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[g]
Dostupnost Cena
[Kč]
Pattex Fix Extreme Total 300 g 6-8 dní 130.00
Pattex Power Fix PL500 se samospouští 250 g 6-8 dní 141.00
Pattex Power Spray - 400ml 400 g 6-8 dní 243.00
Pattex Standard - lepidlo na dřevo 250 g 6-8 dní 64.00
Pattex Super 3 - vodovzdorné lepidlo na dřevo 250 g 6-8 dní 87.00
Pattex Express - rychle tuhnoucí lepidlo na dřevo 250 g 6-8 dní 80.00
Pattex CF 850 - chemická kotva 300 g 6-8 dní 240.00
Pattex CF 920 - chemická kotva 300 g skladem 278.00
Pattex-Super Fix PL 50 (250 g) 250 g 6-8 dní 91.00
Pattex Super Fix PL 50 m (400 g) 400 g 6-8 dní 122.00
Pattex Profi Fix PL 60 (344 g) 344 g 6-8 dní 96.00
Pattex Power Fix PL 500 (400 g) 400 g 6-8 dní 136.00
Pattex Express Fix PL 600 375 g 6-8 dní 107.00
Pattex - Parketový tmel 300 g 6-8 dní 81.00
Pattex Total Fix PL 700 (300 g) 300 g 6-8 dní 190.00
Pattex Express Fix - Exteriér 375 g 6-8 dní 107.00
Pattex 100% lepidlo - 50 g 50 g skladem 74.00