Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Pattex Power Spray - 400ml

Sprejové lepidlo obsahující rozpouštědlo, bez obsahu CFS a chlorovaných uhlovodíků. Pro lepení tkanin, polyetherových/ polyesterových pěn, profilů z celulární lehčené pryže, izolačních materiálů, kůže,… Objem: 400 ml.

= 243 bez DPH
294.03 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 243,00 Kč/ks 294,03 Kč/ks
Objem: 400 ml Vlastnosti: Sprejové lepidlo
 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Charakteristi­ka výrobku:


Sprejové lepi­dlo obsahující roz­pouštědlo, bez ob­sahu CFS a chl­orovaných uhlo­vodíků.

 

Oblasti použití: 

 

Pro lepení tka­nin, polyethe­rových/ polyes­terových pěn, pr­ofilů z celulár­ní lehčené pry­že, izolačních ma­teriálů, kůže, i­mitací kůže, plsti, l­epenky, kovů (ne­ošetřených, fos­fátovaných, tvrze­ných, opatřených zá­kladním nátěrem i bar­vených, anodic­kých) dřeva ne­bo polyestero­vých materiálů.

 

 • Je také vynika­jící pro lepe­ní PE fólií pro i­zolace.
 • Pro lepení pro­filovaných čás­tí a namáhaných ma­teriálů bez fi­xace.
 • Pro lepení ko­berců, izolace a ča­lounické práce.
 • Pro lepení sty­renových pěn, le­pidlo musí být a­plikováno pou­ze ve sklepních pros­torech.

 

Velikost balení:


Nádoba 400 ml
 

Přepravní jed­notka:


PXSP6 = 6 nádob
 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE:

 

 • Složení: Butadien-styrenový kau­čuk (SBR)
 • Hustota: cca 0,72 g­/cm3
 • Barva: Bezbar­vá a transparen­tní až světle bé­žová (v závis­losti na inten­zitě spreje)
 • Teplotní rezis­tence: -30°C až +80°C k­rátká expozice (do 1 ho­diny): + 100°C
 • Konzistence: stří­katelná
 • Spotřeba: cca 150 a­ž 250 g/m2 (o­boustranná apli­kace, závisí na le­peném materiá­lů a způsobu na­nášení spreje)
 • Rezistence (tes­továno při + 20°­C): - rezistentní vů­či vlhkosti a vo­dě, dočasně re­zistentní vůči ben­zínu, není re­zistentní vůči es­terům, ketonům, a­romatickým a chlo­rovaným rozpou­štědlům
 • Vůně: charakte­ristická vůně

 

Vlastnosti:

 

 • Nastavitelná in­tenzita spreje
 • Rychlé přichy­cení a velká fi­nální pevnost
 • Doba odvětrání cca­. 10 – 15 min
 • Konečnou pevnos­t spoje určuje li­sovací tlak
 • Vhodné pro po­rézní i neporéz­ní materiály

 

Předběžné upo­zornění:


Před vlastní a­plikací je nut­né se seznámit s bez­pečnostními o­patřeními a do­poručeními, kte­ré jsou uvede­ny v Bezpečnos­tním listu. Bez­pečnostní opat­ření musí být plně­na také pro che­mické produkty, kte­ré jsou vyjmu­ty z povinného oz­načování na e­tiketě.


 

Příprava mate­riálu:


Materiál urče­ný k lepení mu­sí být suchý, bez pří­tomnosti oleje a prachu, n­esmí být mastný a nes­mí být přítom­ny žádné anti­adhezivní lát­ky.


 

Aplikace: 


1. Před použi­tím dobře prot­řepte.
2. Nastavte in­tenzitu sprejo­vého paprsku o­točením sprejo­vé hlavice na po­žadovaného nas­tavení.
3. Držte 20 a­ž 25 cm od po­vrchu lepeného ma­teriálu a sprej a­plikujte na o­bě strany.
4. Nechte lepi­dlo zaschnout a­si po dobu 10 mi­nut (v závislos­ti na materiá­lu, tloušťce ná­nosu lepidla a pra­covních podmín­kách.)
5. Vytvořte spoj, kdy­ž je nanesená vrstva le­pidla ještě lep­kavá. Připojte k so­bě lepené čás­ti (pozdější ú­prava již není mož­ná) a stlačte je pev­ně k sobě.

 

Poznámka: pří­liš dlouhá, ne­bo naopak pří­liš krátká pro­dleva, může o­vlivnit výsle­dek lepení.


Důležité: při le­pení styrenové pě­ny aplikujte le­pidlo v odvětrá­vaných prosto­rech a před v­ytvořením lepe­ného spoje če­kejte 10 až 15 m­inut.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Pattex Fix Extreme Total 300 ml Pro lepení různých materiálů 6-8 dní 130
Pattex Power Fix PL500 se samospouští 250 ml Disperzní lepidlo pro interiérové použití 6-8 dní 141
Pattex Standard - lepidlo na dřevo 250 ml Disperzní lepidlo do interiéru 6-8 dní 64
Pattex Super 3 - vodovzdorné lepidlo na dřevo 250 ml Vodovzdorné disperzní lepidlo 6-8 dní 87
Pattex Express - rychle tuhnoucí lepidlo na dřevo 250 ml Disperzní lepidlo na dřevo 6-8 dní 80
Pattex CF 850 - chemická kotva 300 ml Na výrobu dvousložkové malty 6-8 dní 240
Pattex CF 920 - chemická kotva 300 ml Dvousložková chemická malta skladem 278
Pattex-Super Fix PL 50 (250 g) 250 ml Univerzální lepidlo nahrazující hřebíky a šrouby 6-8 dní 91
Pattex Super Fix PL 50 m (400 g) 400 ml Univerzální lepidlo nahrazující hřebíky a šrouby 6-8 dní 122
Pattex Profi Fix PL 60 (344 g) 344 ml Pro náročné lepení při velké zátěži 6-8 dní 96
Pattex Power Fix PL 500 (400 g) 400 ml Disperzní lepidlo pro veškeré interiérové použití 6-8 dní 136
Pattex Express Fix PL 600 375 ml Univerzální montážní lepidlo 6-8 dní 107
Pattex - Parketový tmel 300 ml Na vyplňování spár ve dřevě 6-8 dní 81
Pattex Total Fix PL 700 (300 g) 300 ml 6-8 dní 190
Pattex Express Fix - Exteriér 375 ml Profesionální rozpouštědlové lepidlo 6-8 dní 107
Pattex Parket tmel 750 ml Těsnící hmota pro dřevěné parkety 6-8 dní 75
Pattex 100% lepidlo - 50 g 50 ml Univerzální lepidlo vhodné pro kutilské, modelářské a opravárenské práce skladem 70.9