Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Penloc GTI - 50 ml

Penloc® GT series: dvousložkové výkonnostní konstrukční lepidlo pro vysokou pevnost. Pro lepení mnoha kombinací materiálů. 50 ml – dvoukartuše.

= 460 bez DPH
556.6 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 460,00 Kč/ks 556,60 Kč/ks
2+ 455,00 Kč/ks 550,55 Kč/ks
10+ 450,00 Kč/ks 544,50 Kč/ks

Penloc GTI - 2-komponentní vý­konnostní kon­strukční lepi­dlo

 

Vlastnosti sys­tému:

 

 • Lepidlo na struk­turální bázi a­krylu
 • Lepidlo na ši­roké spektrum ma­teriálů
 • Dávkování: vrstva n­a vrstvu nebo sta­tickým dávkova­čem
 • Široké spektrum a­plikací - z obchodu až k ma­sové výrobě

 

Výhody:

 

 • Rychlé vytvrzo­vání 
 • Univerzální
 • Snadná manipu­lace 
 • Ideální pro au­tomatizované a­plikace
 • Není nutné žád­né míchání
 • Vysoká pevnos­t a stabilita 

 

Penloc® GT se­ries:

 

dvousložkové vý­konnostní kon­strukční lepi­dlo pro vysokou­ pevnost. Pro le­pení mnoha kom­binací materi­álů. Vysoce vý­konné konstruk­ční lepidlo na a­krylátové bázi Pen­loc® GT series je i­deální pro le­pení materiálů ja­ko je kov, sklo, ke­ramika dřevo a mno­ho plastů (kro­mě PE a PP). Pro růz­né aplikace a dáv­kovací metody­. Snadné pro ma­nipulaci, uni­verzální ve vy­užití. Výhodné dvo­jité kazety jsou­ zvláště vhod­né pro použití na mís­tě i na manuál­ní aplikaci. Pro prů­myslové prostře­dí lze dávková­ní automatizo­vat s Panacol - Elosol dávko­vacími zaříze­ními, jako nap­říklad naše tla­kové nádoby ne­bo inovativní dáv­kovací pistole.

 

Vlastnosti le­pidla:

 

 • Vhodné pro le­pení široké šká­ly materiálů 
 • Rychlé, flexi­bilní a univer­zální
 • Široké spektrum a­plikací - od obchodu k ma­sové výrobě
 • Lepí rychle a s­polehlivě a to i be­z míchání
 • Univerzální pou­žití a jednoduchá ma­nipulace
 • Vysoká pevnos­t a stabilita
 • Tvrdne při po­kojové teplotě
 • Krátká doba tvrdnu­tí

 

Typické aplikace:

Odolné vůči vli­vům počasí, nap­říklad upevně­ní kovového pís­ma na kamennou­ fasádu - Lepení rohových držá­ků na okenní rá­my - Lepení střeš­ních nosičů na au­ta - Lepení obalů (na rtěn­ky atd.) - Kryty na senzory - Magnety elek­tromotorů - Vnější obaly na kos­metiku (flako­ny na parfémy at­d.) - Lepení kovů s nás­ledným tepelným zpra­cováním (GTH-T) - Před práškovým po­vlakováním (GTH-T) - Lepení PMMA vi­trín.

 

Snadná aplikace:

Přímo z kazety vrstva na v­rstvu - Průmyslově se sta­tickým směšova­čem - Přesné dávko­vání se static­kým směšovačem i dáv­kovací jehlou­ - Vrstva na vrstvu - nejčastěji je le­pidlo dávková­no přímo z dvo­jité kazety ne­bo vrstva na v­rstvu s dávko­vací pistolí. Přes­nější dávková­ní je možné s dáv­kovací špičkou­. Dávkování se sta­tickým směšova­čem - při lepení s ve­likostí mezer > 0,3 mm­. Vhodné pro pou­žití jako plni­dlo, například pro u­zavírání děr. Pro ma­ximální transpa­rentnost a pev­nost. Precizní dáv­kování se sta­tickým směšova­čem a jehlou - statický smě­šovač je jedno­duše vybaven jeh­lou (špičkou), kte­rá umožňuje přes­né umístění na­nášeného lepi­dla na výrobek­. Oba komponen­ty lepidla mo­hou být nanáše­ny na výrobek od­děleně, takže tuh­nutí začne, až po sp­ojení obou kom­ponentů.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117
DS 101 Jednoduchá dávkovací sestava pro ruční nanášení dvousložkových produktů z kartuší 50 ml 1:1 a 2:1 skladem 0
Ochranné rukavice skladem 6
Speciální směšovač s oddělenými výstupy II. 111.8 mm 5.4 mm 50 ml oddělené dvojité skladem 29
Ruční dávkovač kartuší Dual 50 ml (1:1; 2:1) ruční skladem 838
Ruční Plunger ruční skladem 82

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Dostupnost Cena
[Kč]
LC - GT-C (Penloc) skladem 450
LC-GT - 50 ml skladem 460