Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

PolyTmel - Vlákno (500 g)

Dvousložkový polyesterový tmel určený na tmelení zvlášť velkého rozsahu nebo na přemostění slabých nebo prorezavělých míst a děr, vhodný především pro kovové povrchy nebo sklolaminát. Objem: 500 g.

= 114 bez DPH
137.94 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 114,00 Kč/ks 137,94 Kč/ks
Objem: 500 ml Vlastnosti: Dvousložkový polyesterový tmel

PolyTmel VLÁKNO 

 

je dvousložko­vý polyestero­vý tmel určený na tme­lení zvlášť vel­kého rozsahu ne­bo na přemostě­ní slabých ne­bo prorezavělých mís­t a děr, vhod­ný především pro ko­vové povrchy ne­bo sklolaminát­. PolyTmel VLÁK­NO má vysoký ob­sah skelného vlák­na, což umožňu­je vytvořit ve­lice pevnou, skel­nými vlákny svá­zanou vrstvu tme­lu, kterou lze po­dle potřeby brou­sit.

 

Tmel se nesmí pou­žívat na tmele­ní míst, která přichá­zejí do přímé­ho styku s po­travinami a pit­nou vodou.

Tmelený povrch je nut­né zbavit rzi, sta­rých nátěrů, mís­to dokonale od­mastit, případ­ně zdrsnit brus­ným papírem.

 

  • sklolaminát - brusným papí­rem P40
  • ocel, galvani­zovaná ocel - brusným papí­rem P60

 

Tmel se tuží tvrdi­dlem (PE-iniciátor, di­benzoylperoxid, čer­vená pasta v tu­bě) v hmotnos­tním poměru: 100 dí­lů tmelu : 2 dí­lům tvrdidla - doporučený po­měr pro teplo­tu 20°C. Tmel je nut­né při teplotě 20°C a po­měru tužení 100:2 zpr­acovat do 5 mi­nut po smíchá­ní s tvrdidlem­. Při teplotách niž­ších než 20°C (mi­nimálně 17°C) se d­oba zpracovatel­nosti prodlužu­je, při teplo­tách vyšších se zkra­cuje. Úpravou­ poměru tužení lze zčás­ti eliminovat vliv te­ploty na dobu zpra­covatelnosti.

 

Poměr tužení:

 

  • nejméně 100 : 1 - prodlouží do­bu zpracovatel­nosti
  • nejvíce 100 : 3 - zkrátí dobu zpra­covatelnosti

 

Tmel je při 2­0°C a poměru tu­žení 100:2 brou­sitelný za 30 mi­nut. Broušení do­poručujeme pro­vádět brusným pa­pírem P40 až P­80 a použít ro­tační nebo vi­brační brusku.
Tmelení opravo­vaného místa je tře­ba dokončit tme­lem PolyTmel NO­VÝ RAPID, nebo Po­lyTmel SUPER, pří­padně extra jem­ným tmelem Po­lyTmel SUPER PLUS, kt­erým se do jem­na zarovnají o­kraje. Doporu­čujeme použít stří­kací tmel nebo plnič­. Na tmel je m­ožné použít všechny b­ěžné nátěrové sys­témy. Tmel odo­lává běžným vy­palovacím teplo­tám 80–110°C. Pokud je nut­né tmelit na an­tikorozní základ­ní nátěr a nás­ledně vypalovat e­mail, doporuču­jeme použít vy­palovací základ­ní nátěr, res­pektive dvouslož­kový epoxidový zá­klad. Používá­ní na vzduchu schnou­cích syntetic­kých nátěrů pod tmel a n­ásledné vypalo­vání nedoporu­čujeme.
Znečistěné čás­ti pomůcek pro tme­lení lze očis­tit ředidlem pro po­lyesterové ná­těrové hmoty B6000 ne­bo nitroředidlem C6000­. Očistit lze pou­ze dosud nevyt­vrzený tmel.

 

Barva: Šedozelená

 

Při skladování a do­pravě je třeba za­jistit teplotu +5 až +25­°C a vyvarovat se pří­mého sluneční­ho záření. Mír­né vysazení prys­kyřice na povrchu tme­lu je přípustné­. Lhůta zacho­vání jakosti a u­žitných vlastnos­tí je 12 měsí­ců.

 

Balení:

 

  • 0,15 kg, 0,5 k­g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 15 k­g – plechovka
  • 3 kg – plechovka pro dáv­kovací zaříze­ní

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Špachtle Nanášecí špachtle skladem 34
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
PolyTmel - SUPER (500 g) 500 ml Dvousložkový polyesterový tmel 6-8 dní 84
PolyTmel - Super 2 kg 2000 ml Dvousložkový polyesterový tmel 6-8 dní 263
PolyTmel - SUPER plus (500 g) 500 ml Dvousložkový polyesterový tmel 6-8 dní 117
PolyTmel - SUPER plus (5 kg) 5000 ml Dvousložkový polyesterový tmel 6-8 dní 625
PolyTmel - Dřevo (500 g) 500 ml Dvousložkový polyesterový tmel na dřevo 6-8 dní 135
PolyTmel - ALU (500 g) 500 ml Dvousložkový polyesterový tmel 6-8 dní 126