Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tangit - ABS - 650 g

Tangit ABS je vhodný na lepení v tahu pevných spojů tlakových a odtokových trubek s fitinkem z ABS. Objem: 650 g.

= 322 bez DPH
389.62 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 322,00 Kč/ks 389,62 Kč/ks
Objem: ml
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Oblast použití:

 

Tangit ABS je vhod­ný na lepení v ta­hu pevných spo­jů tlakových a od­tokových trubek a fi­tinek z ABS.

 

Vlastnosti:

 

Tangit ABS splňu­je požadavky EN 14680 p­ro termoplastic­ké potrubní sys­témy z PVC-U, provozované bez tla­ku.

 

Technické údaje:

 

  • Surovinová bá­ze: ABS, mety­letylketon, bu­tylacetát
  • Hustota (spec­. hmotnost): cca 0,87 g­/ml
  • Tepelná odolnos­t: v závislos­ti na zatížení tla­kem max. do +60°C
  • Odolnost: lepe­né spoje jsou­ vodovzdorné a je­jich chemické vlas­tnosti odpoví­dají chemickým vlas­tnostem základ­ního materiálu
  • Lepený spoj: pruž­ný, šetrný k nás­trojům, odolá­vá stárnutí, přeh­ledný
  • Viskozita: 1000–2000 mPas podle Dra­ge/Epprechta, mě­řící těleso 3 při 23°­C 6500–10000 mPas Br­ookfield, hus­toměr LVT 4,30 Up­m při 23°C
  • Balení: dóza 650 g
  • Prodejní jednot­ka: TIS 10 = 1­0 dóz po 650 g

 

Spotřeba:

 

Pro výrobu 100 le­pených spojů je pot­řeba následují­cí množství le­pidla: ø vn/mm­: 20 25 32 40 50 63 75 9­0 110 140 Tan­git ABS v kg: 0,35 0­,40 0,45 0,60 0,90 1,10 1­,25 1,70 2,50 5,00.

 

Příprava lepe­ných ploch:

 

Trubku zkraťte a za­rovnejte nerov­nosti. Vnitřní hra­nu trubky zřež­te přibližně do úh­lu 15° k ose trub­ky. Odmastěte spo­jované části čis­tičem Tangit a sa­vým papírem. Zdrsně­te spojované čás­ti brusným pa­pírem a znovu o­čistěte. Násled­ně vyměřte hlou­bku zasunutí fi­tinky a vyznač­te na konci po­trubí, aby by­lo možné kontro­lovat potřebné množ­ství nanesené­ho lepidla a ú­plné zasunutí trub­ky. Lepené plochy mu­sí být před n­anesením lepi­dla suché. Pří­padný led opa­trně odstraňte zah­říváním.

 

Lepení:

 

Lepidlo před pou­žitím dobře pro­míchejte. Lepi­dlo by mělo po­malu stékat a vyt­vářet jemný fil­m. Potom pomo­cí štětce nanes­te po délce trub­ky a fitinky rov­noměrnou a sou­vislou vrstvu le­pidla. Na potru­bí dejte silněj­ší vrstvu. Při na­nášení lepidla, za­braňte vzniku bu­blinek. Nanes­te druhou vrstvu le­pidla na obě spo­jované časti. Ih­ned vsuňte fi­tinku do trub­ky, aniž by jste s n­í točili. Podržte ně­kolik sekund, po­tom odstraňte zby­lé lepidlo sa­vým papírem. Je­likož lepidlo rychle t­uhne, zasuňte jed­notlivé díly do 1 mi­nuty. Otevřená do­ba Tangitu AB­S, závisí na te­plotě a množství ná­nosu lepidla.

 

Zatížení v ta­hu/tlaková odol­nost:

 

Prvních deset mi­nut po slepení s po­trubím nehýbej­te. Při teplo­tách pod +10°C se ta­to doba prodlu­žuje minimálně na 15 mi­nut. Naplnění po­trubí a zkoušky těs­nosti uskuteč­něte až po 24 h­odinách od pos­ledního lepení­. Při provozní te­plotě nad +30°C j­e třeba přizpů­sobit max. pří­pustné provoz­ní tlaky teplo­tám. Jsou závis­lé na toleran­ci a časech schnu­tí lepených spo­jů. Bližší po­drobnosti kon­zultujte s vý­robcem trubek a fi­tinků.

 

Nepřehlédněte:

 

Před uvedením do pro­vozu je nutné po­trubí důkladně pro­pláchnou, aby se od­stranily výpa­ry rozpouštědla ješ­tě přítomné v po­trubí. Při pro­cesu sušení po­trubí nezavírej­te. Tangit AB­S je připraven k o­kamžitému pou­žití, nesmí se ře­dit. Působí na AB­S, proto je nut­né zamezit even­tuálnímu styku tru­bek a fitinků s pří­padným rozlitým le­pidlem/čističem ne­bo se savým pa­pírem použitým k je­jich očištění­. Zaschlé lepi­dlo ze štětce od­straňte suchým sa­vým papírem. O­čištěné štětce mu­sí být před o­pětovným použi­tím suché. Po­kládání potru­bí do výkopu při niž­ších teplotách vy­žaduje maximál­ní opatrnost. Po­trubí je při te­plotách pod +5°­C náchylné na ná­raz (zkřehnutí) a při dl­ouhodobém půso­bení výparů roz­pouštědla může do­jít k poškoze­ní systému.

 

Skladování:

 

Skladujte při te­plotách nad +5°­C. Při nižších te­plotách dochá­zí ke zvýšení vis­kozity a zpev­nění struktury.

Přislušenství

ml ml
Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Tangit KS čistič PE, PP, PVDF ml skladem 216
Ochranné rukavice skladem 6
Štětec malý skladem 20
ml

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Dostupnost Cena
[Kč]
Tangit dytex čistič ml 6-8 dní 514
Tangit KS čistič PE, PP, PVDF ml skladem 216
Tangit - PVC-U, tuba ml 6-8 dní 76
Tangit PVC-U - lepení potrubí ml 6-8 dní 396
Tangit UNI-LOCK těsnící vlákno na závity (80 m) ml 6-8 dní 158
Tangit UNI-LOCK těsnící vlákno na závity (80 m) ml 6-8 dní 158