Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tangit KS čistič PE, PP, PVDF

Speciální čistící prostředek na svařované umělohmotné spoje z polyetylénu, polybutenu, polypropylenu a PVDF. Objem: 1 l.

= 216 bez DPH
261.36 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 216,00 Kč/ks 261,36 Kč/ks
Objem: ml
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Oblast použití:

 

Speciální čis­tící prostředek na sva­řované uměloh­motné spoje z po­lyetylénu, po­lybutenu, poly­propylenu a PVDF.


 

Druh materiálu:

 

Čistící prostře­dek na bázi e­tylalkoholu
 

 

Specifické vlas­tnosti:

 

  •  Vynikající čis­tící vlastnos­ti
  •  Uschne bez za­nechání jakýchko­li zbytků
  •  Vhodný také na po­trubí s vodou­ nejvyššího stup­ně čistoty

 

Zpracování:

 

Přípravu svařo­vaných spojů a zá­vazné materiá­lově a svářeč­sky specifické po­drobnosti týka­jící se příprav­ných opatření a po­žadavků na techni­ku zpracování naj­dete v technic­kých informacích vý­robců potrubí­. Všeobecně plat­né údaje pro sva­řované spoje PE ob­sahuje technic­ký list DVS 2207, č­ást 1. Plochy ur­čené na sváře­ní vyrobené po­dle technických in­formací, důklad­ně očistěte s pou­žitím bílého, ne­barvícího savé­ho papíru.

 

Postup čištění:

 

Odstraňte ori­ginální uzávěr­. Otevřete lá­hev stiskem blo­kovacího zaří­zení uvnitř lah­ve a současným o­točením uzávě­ru (viz. bloko­vací zařízení hor­ní strana). Při­pravené uměloh­motné díly ke sva­řování důklad­ně očistěte spe­ciálním čisti­čem Tangit KS­. Na bílý, ne­barvící savý pa­pír aplikujte čis­tič a důkladně jím o­čistěte svařo­vané plochy. Bez­prostředně před sva­řováním díly dů­kladně vytřete do­sucha savým pa­pírem. Svářecí za­řízení se musí po kaž­dém sváření o­čistit čistým ha­drem nebo suchým pa­pírem. Tangit KS pou­žijte na čistě­ní svářecího za­řízení jen v pří­padě, že toto za­řízení už vychla­dlo.

 

Zatížení v ta­hu/tlaková odol­nost:

 

Prvních deset mi­nut po slepení s po­trubím nehýbej­te. Při teplo­tách pod +10°C se ta­to doba prodlu­žuje minimálně na 15 mi­nut. Naplnění po­trubí a zkoušky těs­nosti uskuteč­něte až po 24 h­odinách od pos­ledního lepení­. Při provozní te­plotě nad +30°C j­e třeba přizpů­sobit max. pří­pustné provoz­ní tlaky teplo­tám. Jsou závis­lé na toleran­ci a časech schnu­tí lepených spo­jů. Bližší po­drobnosti kon­zultujte s vý­robcem trubek a fi­tinků.

 

Nepřehlédněte:

 

Speciální čis­tič Tangit KS ne­obsahuje chlo­rované chloro­vodíkové látky, je ře­ditelný vodou­ a biologicky od­bouratelný. Vel­ká část dnes pou­žívaných čistí­cích prostřed­ků je nevhodná, kvů­li svému chemic­kému složení ne­bo obsahuje ne­čistoty, které ne­gativně ovliv­ňují kvalitu svá­ru.
Čistič Tangit KS je hoř­lavý. Výpary roz­pouštědla, kte­ré jsou těžší než vzduc­h, můžou vytvo­řit výbušné smě­si. Při práci vě­trejte. Maximál­ní přípustná kon­centrace na pra­covišti (hodno­ta MAK) činí po­dle stavu v ro­ku 1997 1000 p­pm (=1900mg/m3 vzduchu)­. Nekuřte! Nes­vařujte! Nepra­cujte v prostře­dí s nekrytými svě­tly a otevřeným oh­něm. Zabraňte tvor­bě jisker. Při prá­ci používejte ochran­ný oděv a ruka­vice. Při neho­dě nebo nevol­nosti vyhledej­te okamžitě lé­kařskou pomoc­. Při požití o­kamžitě vyhle­dejte lékařskou­ pomoc a ukaž­te obal. Produk­t se nesmí dos­tat do kanali­zace. Čistič roz­leptává kabelo­vé izolace, chraň­te je před roz­litým čističem.

 

Možné nebezpečí:

 

  • zdraví škodli­vý při vdechnu­tí
  • dráždí oči, dýcha­cí orgány a po­kožku
  • možná senzibi­lizace při vdech­nutí

 

Skladování:

 

Skladujte na chlad­ném a dobře vě­traném místě do +20°C.

 

Minimální trvan­livost:

 

24 měsíců od da­ta výroby

Přislušenství

ml
Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice skladem 6
Štětec malý skladem 20
ml

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Dostupnost Cena
[Kč]
Tangit dytex čistič ml 6-8 dní 514
Tangit - ABS - 650 g ml 6-8 dní 322
Tangit - PVC-U, tuba ml 6-8 dní 76
Tangit PVC-U - lepení potrubí ml 6-8 dní 396
Tangit UNI-LOCK těsnící vlákno na závity (80 m) ml 6-8 dní 158
Tangit UNI-LOCK těsnící vlákno na závity (80 m) ml 6-8 dní 158