Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Teroson 8596 sada

Teroson-8596 je jednosložkový, vlhkostí vytvrzující tmel s vynikající stabilitou housenky na bázi polyuretanu, který ve styku se vzdušnou vlhkostí vytvrzuje na jemně pružný materiál. Sada.

= 574 bez DPH
694.54 s DPH


Kód produktu: 450532

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 574,00 Kč/ks 694,54 Kč/ks
2+ 564,00 Kč/ks 682,44 Kč/ks
10+ 510,00 Kč/ks 617,10 Kč/ks
Objem: sada
 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Teroson-8596 - SADA

 

je jednosložko­vý, vlhkostí vyt­vrzující tmel s vy­nikající stabi­litou housenky na bá­zi polyuretanu, kte­rý ve styku se vzduš­nou vlhkostí vyt­vrzuje na jem­ně pružný mate­riál. Doba vyt­voření povrcho­vé kůžičky a do­ba vytvrzení zá­visí na vlhkos­ti vzduchu a t­eplotě, doba vyt­vrzení závisí ta­ké na hloubce spá­ry. Snížením te­ploty a vzduš­né vlhkosti pro­dlužujete dobu do for­mování povrcho­vé kůžičky a vyt­vrzení, nízké hod­noty vzdušné vlhkos­ti a teploty pro­dlužují reakci ma­teriálu.

 

 • Možnost odjez­du opraveného vo­zidla bez air­bagu: za 2 ho­diny.
 • Možnost odjez­du opraveného vo­zidla s airba­gem: za 6 hodi­ny.

 

Sada Teroson 8596 HML­C obsahuje:

 

 • Polyuretanový tmel pro p­římé zasklívá­ní Teroson 8596, Te­roson Primer 8517H, v­lněnou stěrku, na­nášecí trysku, ře­zací drát krou­cený-zlatý, čistidlo, tka­ninu, klínky, čis­tič FL a návod k pou­žití. (Kleště na špič­ky v sadě nej­sou) .

 

Tmel Teroson-8596 vykazuje nás­ledující vlas­tnosti:

 

 • vynikající ad­heze ke sklu, s­klu s keramic­kým povlakem a k la­kovaným povrchům ve sp­ojení s prime­rem Teroson-8517H 
 • dobrá adheze k pů­vodním těsnicím tme­lům 
 • vysoká rychlos­t vytvrzení 
 • velká odolnos­t vůči UV záře­ní ve spojení s pri­merem Teroson-8517H 
 • vysoká pevnos­t v tahu, dokon­ce i po stárnu­tí 

 

Oblast použití: 

 

 • Lepení čelních, zad­ních a bočních skel do k­arosérií moto­rových vozidel (o­sobní automobi­ly, autobusy, ná­kladní vozy, ka­biny traktorů a vy­sokozdvižných vo­zíků a speciál­ní vozidla).
 • Jednoduché ne­bo dvojité oken­ní tabule auto­busů a železnič­ních vagónů. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Dostupnost Cena
[Kč]
Teroson PU 8597 HMLC - 200 ml 200ml 6-8 dní 208
Teroson PU 8597 HMLC - 310 ml 310ml 6-8 dní 325
Teroson PU 8597 HMLC N/400 ml 400ml 6-8 dní 265
Teroson PU 8597 - 570 ml 570ml 6-8 dní 333
Teroson PU 8597 HMLC N - 570 ml 570ml 6-8 dní 303
Teroson 8597 HMLC N - sada sada 6-8 dní 650
Aktivátor 8525 - 10 ml 10ml 6-8 dní 125
Teroson RB 4120 Elastik - 310 ml 310ml 6-8 dní 251
Terodicht černý - 310 ml 310ml 6-8 dní 247
Teroson 8596 - 310 ml 310ml skladem 318
Teroson 8599 HMLC - 310 ml 310ml 6-8 dní 574
Teroson 8630 2K HMLC 310ml 6-8 dní 742
Teroson 9000 PL - 310 ml 310ml 20 dní 420
Teroson 9096 PL/310 ml 310ml 6-8 dní 305
Teroson 9097 PL HMLC - 310 ml 310ml 6-8 dní 356
Teroson 9097 PL HMLC sada sada 6-8 dní 756
Teroson 8519 P Primer - 10 ml 10ml skladem 99
Teroson 8519 P Primer - 25 ml 25ml skladem 202
Teroson 8519 P Primer - 100 ml 100ml 6-8 dní 524
Teroson PU 8590 - 310 ml 310 ml skladem 147
Teroson PU 8590 - sada - 6-8 dní 352
Teroson PU 8590 - 400 ml 400 ml 6-8 dní 153