Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Teroson 9000 PL - 310 ml

Teroson – 9000 PL HMLC je jednosložkový tmel, který se používá bez primeru. Jedná se o lepidlo / těsnění pro přímé zasklívání s velmi dobrou nestékavostí. Kartuše,310 ml

Produkt je již vyprodán


Kód produktu: 871912

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 420,00 Kč/ks 508,20 Kč/ks
2+ 414,00 Kč/ks 500,94 Kč/ks
10+ 374,00 Kč/ks 452,54 Kč/ks
Objem: ml

Teroson – 9000 PL HMLC

 

Jednosložkový tmel, kte­rý se používá bez pri­meru. Jedná se o le­pidlo / těsně­ní pro přímé zas­klívání s vel­mi dobrou nes­tékavostí na bá­zi silanu upra­veného polyet­herem a tím pá­dem bez obsahu i­zokyanátů. Vyt­vrzuje na elas­tický materiál vli­vem vzdušné vlhkos­ti. Doba vytvo­ření povrchové krus­ty a doba vyt­vrzení závisí na vlhkos­ti vzduchu a t­eplotě, kromě to­ho doba vytvrze­ní závisí také na hlou­bce spáry. Zvý­šení teploty a vzduš­né vlhkosti mů­že urychlit for­mování povrcho­vé krusty a vyt­vrzení, zatím­co nízké hodno­ty vzdušné vlhkos­ti a nižší te­ploty prodlužu­jí reakci mate­riálu.

 

Tmel Teroson – 9000 PL HMLC j­e výjimečný pro nás­ledující vlas­tnosti: 

 

 • Velmi dobrá nes­tékavost
 • Vysoká pružnos­t a smykový mo­dul
 • Vynikající ad­heze ke sklu, s­klu s keramic­kým povlakem bez pri­meru
 • Dobrá adheze k běž­ným těsnicím tme­lům používaným pro pří­mé zasklívání
 • Vysoká rychlos­t vytvrzení
 • Velká odolnos­t vůči UV
 • Vysoká pevnos­t v tahu
 • Nízká elektric­ká vodivost
 • Nanášení za stu­dena
 • Snadné použití

 

Oblast použití:

Teroson – 9000 PL HMLC b­yl speciálně vyt­vořen pro zas­klívání čelních, zad­ních i bočních skel mo­torových vozi­del (osobní, ná­kladní automo­bily, autobusy, ka­biny traktorů, vy­sokozdvižných vo­zíků a jiných spe­ciálních vozi­del) bez použi­tí primeru.

 

Technické údaje:

 

 • Barva: černá 
 • Konzistence: hlad­ká, nestékavá pas­ta 
 • Hustota: cca 1,2 g­/cm3 
 • Obsah pevných lá­tek: 100 % 
 • Doba do zaskle­ní (23°C; 50 % R­H): cca 10 mi­nut 
 • Rychlost vytvrzo­vání (DIN 5001­4, normální pod­m.): cca 3 mm / 2­4 h 
 • Tvrdost Shore A (DIN 53­505): cca 70 
 • Pevnost v tahu (DIN 5350­4): cca 6MPa 
 • Napětí (DIN 5350­4): cca 4MPa p­ři 100% prodlou­žení 
 • Modul pružnos­ti ve smyku (DIN 5445­1): cca 2,4 M­Pa 
 • Prodloužení při pře­tržení (DIN 5350­4): cca 220% 
 • Objemové změny (DIN 5245­1): < 1 % 
 • Aplikační teplo­ta: 5°C až 35°C *do­ba mezi nanese­ním tmelu a vsa­zením skla do k­arosérie

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117
Ochranné rukavice skladem 6
Na chemickou kotvu ruční 6-8 dní 239
AVON 310 ml ruční 6-8 dní 240

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Dostupnost Cena
[Kč]
Teroson PU 8597 HMLC - 200 ml ml 6-8 dní 208
Teroson PU 8597 HMLC - 310 ml ml 6-8 dní 325
Teroson PU 8597 HMLC N/400 ml ml 6-8 dní 265
Teroson PU 8597 - 570 ml ml 6-8 dní 333
Teroson PU 8597 HMLC N - 570 ml ml 6-8 dní 303
Teroson 8597 HMLC N - sada ml 6-8 dní 650
Aktivátor 8525 - 10 ml ml 6-8 dní 125
Teroson RB 4120 Elastik - 310 ml ml 6-8 dní 251
Terodicht černý - 310 ml ml 6-8 dní 247
Teroson 8596 - 310 ml ml skladem 318
Teroson 8596 sada ml 6-8 dní 574
Teroson 8599 HMLC - 310 ml ml 6-8 dní 574
Teroson 8630 2K HMLC ml 6-8 dní 742
Teroson 9096 PL/310 ml ml 6-8 dní 305
Teroson 9097 PL HMLC - 310 ml ml 6-8 dní 356
Teroson 9097 PL HMLC sada ml 6-8 dní 756
Teroson 8519 P Primer - 10 ml ml skladem 99
Teroson 8519 P Primer - 25 ml ml skladem 202
Teroson 8519 P Primer - 100 ml ml 6-8 dní 524
Teroson PU 8590 - 310 ml ml skladem 147
Teroson PU 8590 - sada ml 6-8 dní 352
Teroson PU 8590 - 400 ml ml 6-8 dní 153