Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Teroson - Terostat 9100 - 310 ml (bílý)

Lepící a těsnící hmota pro veškeré práce, u kterých musí být po utěsnění a zalepení dosažená rychlá přelakovatelnost. Bílý. Objem 310 ml, kartuše.

= 201 bez DPH
243.21 s DPH


Kód produktu: 1400223

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 201,00 Kč/ks 243,21 Kč/ks
2+ 195,00 Kč/ks 235,95 Kč/ks
10+ 187,00 Kč/ks 226,27 Kč/ks
Objem: 310 ml Pevnost ve smyku (N/mm2): -
Doba zpracovatelnostipři 20°C (min): - Technologie: 1-složkový PU
Barva: bílý Vlastnosti: Těsnící a lepící hmota

Také v balení 310ml, še­dý.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

TEROSTAT 9100

 

Lepící a těsní­cí hmota pro veš­keré práce, u kte­rých musí být po u­těsnění a zale­pení dosažená rychlá př­elakovatelnos­t.

 

Použití:

Viditelné a nor­mální spoje u před­ních a zadních kry­cích plechů,zad­ní stěny, moto­rový prostor, dno za­vazadlového pros­toru, podlaha v ka­bině řidiče, pos­tranní stěny, pod­běh kola, podla­ha v kabině ři­diče, postran­ní stěny, pod­běh kola, podla­ha vozidla, hrdlo p­alivové nádrže, blat­ník, přetmele­ní lemů.

 

Vlastnosti: 

 

  • Přelakovatelnos­t také s dvou­složkovými la­ky 
  • Stabilita - Možnost natí­rání a stěrko­vání 
  • Přelakovatelnos­t základovými ná­těry a plniči po vyt­vrzení 
  • Základ: polyu­retan 
  • Barvy: bílá 
  • Čištění: čistič+ře­didlo Fl 

 

Zpracování- Poznámka:

Před započetím se zpra­cováním je žá­doucí informo­vat se z bezpeč­nostního listu o pre­ventivních opat­řeních a bezpeč­nostních poky­nech. I u výrob­ků nepodléhají­cích povinnému oz­načení je tře­ba dbát u che­mických výrob­ků na běžná pre­ventivní opat­ření.

 

Příprava:

Styčné plochy mu­sí být čisté, suché a od­maštěné. K čiš­tění doporuču­jeme z našeho pro­gramu Reiniger-FL, Reiniger-R a Reiniger-D. Nízké teplo­ty materiálů těs­nicí hmoty zvy­šují viskozitu, což se p­rojeví zmenše­nou rychlostí na­nášení. Zabrá­ní se tomu od­povídajícím tem­perováním těs­nicí hmoty před zpra­cováním. U pří­liš studených sub­strátů může do­jít při pokle­su teploty pod ros­ný bod k orose­ní. Tomu je tře­ba zabránit včas­ným temperová­ním.

 

Zpracování:

Materiál se zpra­covává z kartu­ší pomocí ruč­ních nebo tla­ko - vzdušných pis­tolí. Z našeho Te­roson-programu může­te použít nap­ř.: -Teroson-Handpistole-340č.-mat.: 121.39V - Teleskop-Pistole Power-Lineč.- mat.: 141.84S - Teleskop-Pistole Multi-Pressč.- mat.: 195.51B - Teroson-Staku-Handdruck pistole- č. mat.:167.65Y Pro zpr­acování tlakov­zdušnými pisto­lemi je potřeb­ný tlak vzduchu 2 – 5 barů.

 

Čištění:

K čištění nás­trojů od nevyt­vrzeného Teros­tatu-9220 se doporu­čuje Reiniger-D.

 

Skladování:

Nebezpečí zmrznu­tí: ne - doporučená te­plota: 10 °C až 2­5 °C - skladovatelnos­t: 12 měsíců v o­riginálním ba­lení - Formy balení: kar­tuše: 310 ml 1­06.41R

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Výkyvná PROFI ruční Výkyvná výtlačná PROFI pistole pro obtížně aplikovatelné materiály skladem 185
Ruční výtlačná pistole ruční Výtlačná pistole pro kartuše o objemu 310 ml skladem 247
Loctite SF7063 400ml rychločistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 219
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Pevnost ve smyku (N/mm2)
Doba zpracovatelnostipři 20°C (min)
Technologie
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 9225 Terokal-Teroson 50ml 50 ml 13 2 2-složkový PU skladem 363
Teroson PU 6700 Teromix 50ml 50 ml 12 10 2-složkový PU skladem 424
Teroson-Terostat 9100 - 310 ml (šedý) 310 ml - - 1-složkový PU skladem 201
Teroson -Terostat 9200 - 310 ml 310 ml - - 1-složkový PU 6-8 dní 246
Teroson PU 92 - 310 ml 310 ml - - jednosložkový PU 6-8 dní 175