Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Teroson - Terostat 9100 - 310 ml (bílý)

Lepící a těsnící hmota pro veškeré práce, u kterých musí být po utěsnění a zalepení dosažená rychlá přelakovatelnost. Bílý. Objem 310 ml, kartuše.

= 189 bez DPH
228.69 s DPH


Kód produktu: 1400223

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 189,00 Kč/ks 228,69 Kč/ks
2+ 186,00 Kč/ks 225,06 Kč/ks
10+ 168,00 Kč/ks 203,28 Kč/ks
Objem: 310 ml Pevnost ve smyku (N/mm2): -
Doba zpracovatelnostipři 20°C (min): - Technologie: 1-složkový PU
Barva: bílý

Také v balení 310ml, še­dý.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

TEROSTAT 9100

 

Lepící a těsní­cí hmota pro veš­keré práce, u kte­rých musí být po u­těsnění a zale­pení dosažená rychlá př­elakovatelnos­t.

 

Použití:

Viditelné a nor­mální spoje u před­ních a zadních kry­cích plechů,zad­ní stěny, moto­rový prostor, dno za­vazadlového pros­toru, podlaha v ka­bině řidiče, pos­tranní stěny, pod­běh kola, podla­ha v kabině ři­diče, postran­ní stěny, pod­běh kola, podla­ha vozidla, hrdlo p­alivové nádrže, blat­ník, přetmele­ní lemů.

 

Vlastnosti: 

 

  • Přelakovatelnos­t také s dvou­složkovými la­ky 
  • Stabilita - Možnost natí­rání a stěrko­vání 
  • Přelakovatelnos­t základovými ná­těry a plniči po vyt­vrzení 
  • Základ: polyu­retan 
  • Barvy: bílá 
  • Čištění: čistič+ře­didlo Fl 

 

Zpracování- Poznámka:

Před započetím se zpra­cováním je žá­doucí informo­vat se z bezpeč­nostního listu o pre­ventivních opat­řeních a bezpeč­nostních poky­nech. I u výrob­ků nepodléhají­cích povinnému oz­načení je tře­ba dbát u che­mických výrob­ků na běžná pre­ventivní opat­ření.

 

Příprava:

Styčné plochy mu­sí být čisté, suché a od­maštěné. K čiš­tění doporuču­jeme z našeho pro­gramu Reiniger-FL, Reiniger-R a Reiniger-D. Nízké teplo­ty materiálů těs­nicí hmoty zvy­šují viskozitu, což se p­rojeví zmenše­nou rychlostí na­nášení. Zabrá­ní se tomu od­povídajícím tem­perováním těs­nicí hmoty před zpra­cováním. U pří­liš studených sub­strátů může do­jít při pokle­su teploty pod ros­ný bod k orose­ní. Tomu je tře­ba zabránit včas­ným temperová­ním.

 

Zpracování:

Materiál se zpra­covává z kartu­ší pomocí ruč­ních nebo tla­ko - vzdušných pis­tolí. Z našeho Te­roson-programu může­te použít nap­ř.: -Teroson-Handpistole-340č.-mat.: 121.39V - Teleskop-Pistole Power-Lineč.- mat.: 141.84S - Teleskop-Pistole Multi-Pressč.- mat.: 195.51B - Teroson-Staku-Handdruck pistole- č. mat.:167.65Y Pro zpr­acování tlakov­zdušnými pisto­lemi je potřeb­ný tlak vzduchu 2 – 5 barů.

 

Čištění:

K čištění nás­trojů od nevyt­vrzeného Teros­tatu-9220 se doporu­čuje Reiniger-D.

 

Skladování:

Nebezpečí zmrznu­tí: ne - doporučená te­plota: 10 °C až 2­5 °C - skladovatelnos­t: 12 měsíců v o­riginálním ba­lení - Formy balení: kar­tuše: 310 ml 1­06.41R

Přislušenství

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Výkyvná PROFI ruční skladem 185
Ruční výtlačná pistole ruční skladem 247