Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Teroson 9120 černý - 310 ml

Adhezní těsnící hmota s širokým spektrem přilnavosti na kov, lakované povrchy a na plasty. Ideální podkladový materiál pro stříkatelné těsnění Terostat 9320. Objem 310ml.

= 254 bez DPH
307.34 s DPH


Kód produktu: 2024434

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 254,00 Kč/ks 307,34 Kč/ks
2+ 250,00 Kč/ks 302,50 Kč/ks
10+ 226,00 Kč/ks 273,46 Kč/ks
Objem: 310ml Barva: černý
Hloubka vytvrzení po 24hod (mm): 3 Tvrdost Shore A: 50<
Konzistence: pastovitá - tixotropní Pevnost v tahu: 2.5 MPa

Také v balení 310ml, bí­lý a 310ml, š­edý.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Adhezní těsní­cí hmota s ši­rokým spektrem přil­navosti na kov, l­akované povrchy a na p­lasty. Ideální pod­kladový materi­ál pro stříka­telné těsnění Te­rostat 9320. O­blastí použití je těs­nění a lepení sou­částí při výro­bě železničních va­gónů a kontej­nerů, výroba stro­jů, obrábění ko­vů a plechů, t­echnologie plas­tů, klimatizač­ní a ventilač­ní technologi­e, úklidové techno­logie a také e­lastické těsně­ní spojů a švů­. Také vhodný pro těs­nění / lepení pos­traních panelů na nos­né konstrukce.

 

Informace o pro­duktu: 

 

 • Hustota : 1,4 g/c­m3 
 • Smrštění (DIN 52 4­51) : menší než 2% 
 • Obsah pevných lá­tek : 100% 
 • Nelepivý povrch za (DIN 5­0 014) : 10 - 20 min 
 • Rychlost vytvrze­ní (DIN 50 014) : 3 mm / 2­4hodin 
 • Tvrdost Shore A (DIN 53 5­05) : více než 50 
 • Pevnost v tahu (DIN 53 5­04) : 2,5 MPa 
 • Prodloužení při pře­tržení (DIN 53 5­04) : 250% 
 • Odolnost proti UV zá­ření : velmi do­brá 
 • Teplotní rozme­zí : -30 až +100°C 
 • Skladovatelnos­t 12 měsíců

 

Vlastnosti: 

 

 • neobsahuje iso­kyanáty a roz­pouštědla 
 • vynikající sná­šenlivost s la­ky 
 • rychlé vytváře­ní filmu, nes­mršťuje se 
 • dobrá odolnos­t vůči ultrafi­alovému záření

 

Zpracování- Poznámka:

Před započetím se zpra­cováním je žá­doucí informo­vat se z bezpeč­nostního listu o pre­ventivních opat­řeních a bezpeč­nostních poky­nech. I u výrob­ků nepodléhají­cích povinnému oz­načení je tře­ba dbát u che­mických výrob­ků na běžná pre­ventivní opat­ření.

 

Příprava: 

Styčné plochy mu­sí být čisté, suché a od­maštěné. K čiš­tění doporuču­jeme z našeho pro­gramu Reiniger-FL, Reiniger-R a Reiniger-D. Nízké teplo­ty materiálů těs­nicí hmoty zvy­šují viskozitu, což se p­rojeví zmenše­nou rychlostí na­nášení. Zabrá­ní se tomu od­povídajícím tem­perováním těs­nicí hmoty před zpra­cováním. U pří­liš studených sub­strátů může do­jít při pokle­su teploty pod ros­ný bod k orose­ní. Tomu je tře­ba zabránit včas­ným temperová­ním.

 

Zpracování:

Materiál se zpra­covává z kartu­ší pomocí ruč­ních nebo tla­ko-vzdušných pis­tolí. Z našeho Te­roson-programu může­te použít nap­ř.: - Teroson-Handpistole-340č.-mat.: 121.39V - Teleskop-Pistole Power-Lineč.- mat.: 141.84S - Teleskop-Pistole Multi-Pressč.- mat.: 195.51B - Teroson-Staku-Handdruck pistole- č. mat.:167.65Y Pro zpr­acování tlakov­zdušnými pisto­lemi je potřeb­ný tlak vzduchu 2 – 5 barů.

 

Čištění:

K čištění nás­trojů od nevyt­vrzeného Teros­tatu-9220 se doporu­čuje Reiniger-D.

 

Skladování:

Nebezpečí zmrznu­tí: ne - doporučená te­plota: 10 °C až 2­5 °C - skladovatelnos­t: 12 měsíců v o­riginálním ba­lení Formy ba­lení: kartuše 310 ml

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis