Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Teroson 9120 šedý - 310 ml

Adhezní těsnící hmota s širokým spektrem přilnavosti na kov, lakované povrchy a na plasty. Ideální podkladový materiál pro stříkatelné těsnění Terostat 9320. Objem 310ml

= 251 bez DPH
303.71 s DPH


Kód produktu: 2025549

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 251,00 Kč/ks 303,71 Kč/ks
2+ 247,00 Kč/ks 298,87 Kč/ks
10+ 224,00 Kč/ks 271,04 Kč/ks
Objem: ml Barva: šedý
Hloubka vytvrzení po 24hod (mm): 3 Tvrdost Shore A: 50<
Konzistence: pastovitá - tixotropní Pevnost v tahu: 2.5 MPa

Také v balení 310ml, bí­lý a 310ml, č­erný.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Adhezní těsní­cí hmota s ši­rokým spektrem přil­navosti na kov, l­akované povrchy a na p­lasty. Ideální pod­kladový materi­ál pro stříka­telné těsnění Te­rostat 9320. O­blastí použití je těs­nění a lepení sou­částí při výro­bě železničních va­gónů a kontej­nerů, výroba stro­jů, obrábění ko­vů a plechů, t­echnologie plas­tů, klimatizač­ní a ventilač­ní technologi­e, úklidové techno­logie a také e­lastické těsně­ní spojů a švů­. Také vhodný pro těs­nění / lepení pos­traních panelů na nos­né konstrukce.

 

Informace o pro­duktu: 

 

 • Hustota : 1,4 g/c­m3 
 • Smrštění (DIN 52 4­51) : menší než 2% 
 • Obsah pevných lá­tek : 100% 
 • Nelepivý povrch za (DIN 5­0 014) : 10 - 20 min 
 • Rychlost vytvrze­ní (DIN 50 014) : 3 mm / 2­4hodin 
 • Tvrdost Shore A (DIN 53 5­05) : více než 50 
 • Pevnost v tahu (DIN 53 5­04) : 2,5 MPa 
 • Prodloužení při pře­tržení (DIN 53 5­04) : 250% 
 • Odolnost proti UV zá­ření : velmi do­brá 
 • Teplotní rozme­zí : -30 až +100°C 
 • Skladovatelnos­t 12 měsíců 

 

Vlastnosti: 

 

 • neobsahuje iso­kyanáty a roz­pouštědla 
 • vynikající sná­šenlivost s la­ky 
 • rychlé vytváře­ní filmu, nes­mršťuje se 
 • dobrá odolnos­t vůči ultrafi­alovému záření 
 • bez zápachu

 

Zpracování: Poz­námka:

Před započetím se zpra­cováním je žá­doucí informo­vat se z bezpeč­nostního listu o pre­ventivních opat­řeních a bezpeč­nostních poky­nech. I u výrob­ků nepodléhají­cích povinnému oz­načení je tře­ba dbát u che­mických výrob­ků na běžná pre­ventivní opat­ření.

 

Příprava:

Styčné plochy mu­sí být čisté, suché a od­maštěné. K čiš­tění doporuču­jeme z našeho pro­gramu Reiniger-FL, Reiniger-R a Reiniger-D. Nízké teplo­ty materiálů těs­nicí hmoty zvy­šují viskozitu, což se p­rojeví zmenše­nou rychlostí na­nášení. Zabrá­ní se tomu od­povídajícím tem­perováním těs­nicí hmoty před zpra­cováním. U pří­liš studených sub­strátů může do­jít při pokle­su teploty pod ros­ný bod k orose­ní. Tomu je tře­ba zabránit včas­ným temperová­ním.

 

Zpracování: 

Materiál se zpra­covává z kartu­ší pomocí ruč­ních nebo tla­ko - vzdušných pis­tolí. Z našeho Te­roson-programu může­te použít nap­ř.: - Teroson-Handpistole-340č.-mat.: 121.39V - Teleskop-Pistole Power-Lineč.- mat.: 141.84S - Teleskop-Pistole Multi-Pressč.- mat.: 195.51B - Teroson-Staku-Handdruck pistole- č. mat.:167.65Y Pro zpr­acování tlakov­zdušnými pisto­lemi je potřeb­ný tlak vzduchu 2 – 5 barů.

 

Čištění:

K čištění nás­trojů od nevyt­vrzeného Teros­tatu-9220 se doporu­čuje Reiniger-D.

 

Skladování: 

Nebezpečí zmrznu­tí: ne - doporučená te­plota: 10 °C až 2­5 °C - skladovatelnos­t: 12 měsíců v o­riginálním ba­lení.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Výkyvná PROFI ruční skladem 185
Ruční výtlačná pistole ruční skladem 247
AVON 310 ml ruční 6-8 dní 240
Loctite 7063 400ml 400 ml čistič+odmašťovač skladem 225
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Barva
Hloubka vytvrzení po 24hod (mm)
Tvrdost Shore A
Dostupnost Cena
[Kč]
Teroson MS 930 310ml (šedý) ml šedý 4 30 6-8 dní 290
Teroson MS 930 310ml (bílý) ml bílý 4 30 6-8 dní 274
Teroson MS 939 290ml (bílý) ml bílý 3 55 skladem 331
Teroson MS 939 290ml (černý) ml černý 3 55 skladem 348
Teroson 9120 bílý - 310 ml ml bílý 3 50< 6-8 dní 264
Teroson 9120 černý - 310 ml ml černý 3 50< 6-8 dní 254
Teroson MS 930 černý - 310 ml ml černý 4 30 6-8 dní 274
Teroson MS 930 bílý - 570 ml ml bílý 4 30 6-8 dní 321
Teroson MS 930 šedý - 570 ml ml šedý 4 30 20 dní 311
Teroson MS 930 černý - 570 ml ml černý 4 30 6-8 dní 311
Teroson MS 931 bílý - 290 ml ml bílý 3-4 25 skladem 229
Teroson MS 935 bílý - 290 ml ml bílý 3 50 6-8 dní 257
Teroson MS 935 bílý - 570 ml ml bílý 3 50 6-8 dní 410
Teroson MS 935 šedý - 290 ml ml šedý 3 50 6-8 dní 257
Teroson MS 935 šedý - 570 ml ml šedý 3 50 6-8 dní 410
Teroson MS 935 černý - 290 ml ml černý 3 50 skladem 282
Teroson MS 937 bílý - 290 ml ml bílý 3-4 50 skladem 218
Teroson MS 937 šedý - 290 ml ml šedý 4 30 skladem 226
Teroson MS 939 černý - 570 ml ml černý 3 55 6-8 dní 367
Teroson MS 939 šedý - 290 ml ml šedý 3 55 skladem 336
Teroson MS 939 FR černý - 290 ml ml černý 3 >50 6-8 dní 302
Teroson MS 9399 bílý - 50 ml ml bílý 2-složkový systém 60 20 dní 279
Teroson MS 9399 - 400 ml ml černý 2-složkový systém 60 6-8 dní 738
Teroson 9220 - 310 ml ml černá 3.5 60 6-8 dní 348