Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Teroson -Terostat 9200 - 310 ml

Jednosložková lepící a těsnící hmota pro lepení a trvale elastické utěsnování kovů a plastů,mimořádně vhodná pro lepení nástavbových dílů jako spojlery,ochranné lišty atd. 310ml, kartuše.

= 246 bez DPH
297.66 s DPH


Kód produktu: 1400356

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 246,00 Kč/ks 297,66 Kč/ks
2+ 232,00 Kč/ks 280,72 Kč/ks
10+ 199,00 Kč/ks 240,79 Kč/ks
Objem: 310 ml Pevnost ve smyku (N/mm2): -
Doba zpracovatelnostipři 20°C (min): - Technologie: 1-složkový PU
Barva: černý Vlastnosti: Těsnící a lepící hmota
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

TEROSTAT 9200

 

Lepící a těsní­cí hmota. Čer­ná jednosložko­vá lepící a těs­nící hmota pro le­pení a trvale e­lastické utěs­nování kovů a plas­tů, mimořádně vhod­ná pro lepení nás­tavbových dílů ja­ko spojlery, ochran­né lišty atd.

 

Vlastnosti: 

 

  • Vysoká přilna­vost na surových, zá­kladnem natře­ných a lakova­ných podkladech 
  • Nekorozivní 
  • Přelakovatelný 
  • Stabilní Terostat-9200(1K-PUR) je jednos­ložkový těsní­cí materiál bez roz­pouštědel, kte­rý se vlhkostí ve vzduch­u vytvrdí v trva­le elastický le­pící a těsnící ma­teriál. 
  • Základ: polyu­retan 
  • Barva: černá 
  • Čištění: - čistič+ředidlo FL 

 

Zpracování- Poznámka:

Před započetím se zpra­cováním je žá­doucí informo­vat se z bezpeč­nostního listu o pre­ventivních opat­řeních a bezpeč­nostních poky­nech. I u výrob­ků nepodléhají­cích povinnému oz­načení je tře­ba dbát u che­mických výrob­ků na běžná pre­ventivní opat­ření.

 

Příprava:

Styčné plochy mu­sí být čisté, suché a od­maštěné. K čiš­tění doporuču­jeme z našeho pro­gramu Reiniger-FL, Reiniger-R a Reiniger-D. Nízké teplo­ty materiálů těs­nicí hmoty zvy­šují viskozitu, což se p­rojeví zmenše­nou rychlostí na­nášení. Zabrá­ní se tomu od­povídajícím tem­perováním těs­nicí hmoty před zpra­cováním. U pří­liš studených sub­strátů může do­jít při pokle­su teploty pod ros­ný bod k orose­ní. Tomu je tře­ba zabránit včas­ným temperová­ním.

 

Zpracování:

Materiál se zpra­covává z kartu­ší pomocí ruč­ních nebo tla­ko-vzdušných pis­tolí. Z našeho Te­roson-programu může­te použít nap­ř.: - Teroson-Handpistole-340č.-mat.: 121.39V - Teleskop-Pistole Power-Lineč.- mat.: 141.84S - Teleskop-Pistole Multi-Pressč.- mat.: 195.51B - Teroson-Staku-Handdruck pistole- č. mat.:167.65Y Pro zpr­acování tlakov­zdušnými pisto­lemi je potřeb­ný tlak vzduchu 2 – 5 barů.

 

Čištění:

K čištění nás­trojů od nevyt­vrzeného Teros­tatu-9220 se doporu­čuje Reiniger-D.

 

Skladování:

Nebezpečí zmrznu­tí: ne - doporučená te­plota: 10 °C až 2­5 °C - skladovatelnos­t: 12 měsíců v o­riginálním ba­lení Formy ba­lení: kartuše: 310 ml 1­06.41R

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Výkyvná PROFI ruční Výkyvná výtlačná PROFI pistole pro obtížně aplikovatelné materiály skladem 185
Ruční výtlačná pistole ruční Výtlačná pistole pro kartuše o objemu 310 ml skladem 247
Loctite SF7063 400ml rychločistič, odmašťovač 400 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 219
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Pevnost ve smyku (N/mm2)
Doba zpracovatelnostipři 20°C (min)
Technologie
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 9225 Terokal-Teroson 50ml 50 ml 13 2 2-složkový PU skladem 363
Teroson PU 6700 Teromix 50ml 50 ml 12 10 2-složkový PU skladem 424
Teroson - Terostat 9100 - 310 ml (bílý) 310 ml - - 1-složkový PU skladem 201
Teroson-Terostat 9100 - 310 ml (šedý) 310 ml - - 1-složkový PU skladem 201
Teroson PU 92 - 310 ml 310 ml - - jednosložkový PU 6-8 dní 175