Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Teroson -Terostat 9200 - 310 ml

Jednosložková lepící a těsnící hmota pro lepení a trvale elastické utěsnování kovů a plastů,mimořádně vhodná pro lepení nástavbových dílů jako spojlery,ochranné lišty atd. 310ml, kartuše.

= 246 bez DPH
297.66 s DPH


Kód produktu: 1400356

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 246,00 Kč/ks 297,66 Kč/ks
2+ 232,00 Kč/ks 280,72 Kč/ks
10+ 199,00 Kč/ks 240,79 Kč/ks
Objem: 310 ml Pevnost ve smyku (N/mm2): -
Doba zpracovatelnostipři 20°C (min): - Technologie: 1-složkový PU
Barva: černý
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

TEROSTAT 9200

 

Lepící a těsní­cí hmota. Čer­ná jednosložko­vá lepící a těs­nící hmota pro le­pení a trvale e­lastické utěs­nování kovů a plas­tů, mimořádně vhod­ná pro lepení nás­tavbových dílů ja­ko spojlery, ochran­né lišty atd.

 

Vlastnosti: 

 

  • Vysoká přilna­vost na surových, zá­kladnem natře­ných a lakova­ných podkladech 
  • Nekorozivní 
  • Přelakovatelný 
  • Stabilní Terostat-9200(1K-PUR) je jednos­ložkový těsní­cí materiál bez roz­pouštědel, kte­rý se vlhkostí ve vzduch­u vytvrdí v trva­le elastický le­pící a těsnící ma­teriál. 
  • Základ: polyu­retan 
  • Barva: černá 
  • Čištění: - čistič+ředidlo FL 

 

Zpracování- Poznámka:

Před započetím se zpra­cováním je žá­doucí informo­vat se z bezpeč­nostního listu o pre­ventivních opat­řeních a bezpeč­nostních poky­nech. I u výrob­ků nepodléhají­cích povinnému oz­načení je tře­ba dbát u che­mických výrob­ků na běžná pre­ventivní opat­ření.

 

Příprava:

Styčné plochy mu­sí být čisté, suché a od­maštěné. K čiš­tění doporuču­jeme z našeho pro­gramu Reiniger-FL, Reiniger-R a Reiniger-D. Nízké teplo­ty materiálů těs­nicí hmoty zvy­šují viskozitu, což se p­rojeví zmenše­nou rychlostí na­nášení. Zabrá­ní se tomu od­povídajícím tem­perováním těs­nicí hmoty před zpra­cováním. U pří­liš studených sub­strátů může do­jít při pokle­su teploty pod ros­ný bod k orose­ní. Tomu je tře­ba zabránit včas­ným temperová­ním.

 

Zpracování:

Materiál se zpra­covává z kartu­ší pomocí ruč­ních nebo tla­ko-vzdušných pis­tolí. Z našeho Te­roson-programu může­te použít nap­ř.: - Teroson-Handpistole-340č.-mat.: 121.39V - Teleskop-Pistole Power-Lineč.- mat.: 141.84S - Teleskop-Pistole Multi-Pressč.- mat.: 195.51B - Teroson-Staku-Handdruck pistole- č. mat.:167.65Y Pro zpr­acování tlakov­zdušnými pisto­lemi je potřeb­ný tlak vzduchu 2 – 5 barů.

 

Čištění:

K čištění nás­trojů od nevyt­vrzeného Teros­tatu-9220 se doporu­čuje Reiniger-D.

 

Skladování:

Nebezpečí zmrznu­tí: ne - doporučená te­plota: 10 °C až 2­5 °C - skladovatelnos­t: 12 měsíců v o­riginálním ba­lení Formy ba­lení: kartuše: 310 ml 1­06.41R

Přislušenství

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Výkyvná PROFI ruční skladem 185
Ruční výtlačná pistole ruční skladem 247