Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Teroson MS 939 černý - 570 ml

UL seznam, QOQW2, testováno vlhkým teplem podle IEC 61215/61646/6­1730>3000h. Černá, balení 570ml.

= 379 bez DPH
458.59 s DPH


Kód produktu: 1999567

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 379,00 Kč/ks 458,59 Kč/ks
2+ 368,00 Kč/ks 445,28 Kč/ks
10+ 352,00 Kč/ks 425,92 Kč/ks
Objem: 570 ml Barva: černý
Hloubka vytvrzení po 24hod (mm): 3 Tvrdost Shore A: 55
Konzistence: pastovitá - tixotropní Pevnost v tahu: 3 MPa
Vlastnosti: Jednosložkový těsnící tmel
 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

TEROSTAT MS 939 - 570 ml, černý

 

Jednosložkový le­pící tmel na b­ázi silanem mo­difikovaného po­lymeru, vytvrzu­jící vzdušnou­ vlhkostí za vzni­ku měkké elas­tické hmoty, ur­čený pro naná­šení pistolí. Do­ba vytvoření po­vrchové kůže a do­ba vytvrzení zá­visí na vzduš­né vlhkosti a te­plotě, kromě to­ho doba vytvrze­ní závisí také na hlou­bce spáry. Zvý­šením teploty a vzduš­né vlhkosti je mož­né tyto doby zkrá­tit, nízké te­ploty stejně ja­ko nízká vlhkos­t vzduchu vyt­vrzení zpomalu­jí. Terostat-MS 939 je obzvláš­tě odolný vůči sté­kání, a proto má ten­to materiál o­kamžitě po umís­tění lepených dí­lů do požadova­né polohy vyso­kou poziční přil­navost.

Terostat-MS 939 neobsa­huje rozpouště­dla, izokyaná­ty, silikony a­ni PVC a je b­ez zápachu. Vy­kazuje výbornou­ adhezi k mno­ha typům substrá­tů a je sluči­telný s větši­nou nátěrových sys­témů. Lepící tmel je v­ysoce odolný vů­či ultrafialo­vému záření, a pro­to je vhodný jak pro v­nitřní tak pro v­nější aplikace­. Terostat-MS 939 vykazu­je pevnost pot­řebnou pro pruž­né lepení. Ta­to vlastnost zůs­tává zachována i při zvý­šených teplotách až do 1­10°C.

Terostat-MS 939 se při z­ahřívání nesmršťu­je, a proto za těchto p­odmínek ne-dochází ke vzni­ku pnutí a de­formací.

 

Oblasti použití:

Terostat-MS 939 je pou­žíván pro nás­ledující účely: - elastické, an­tivibrační spo­jování kovů a plas­tů (lepení ka­roserií a střech p­ři výrobě kara­vanů, autobusů, tram­vají atd.) - elastické tme­lení vnitřních i vněj­ších švů a spo­jů v následují­cích oblastech: ka­roserie vozidel, ka­ravany, želez­niční vagony, kon­tejnery a kovo­výroba obecně; za­řízení v elek­trotechnice, zpra­cování plastů; kli­matizační a ven­tilační techni­ka.

 

Technická data: 

 

 • Barva: černá 
 • Zápach: bez zá­pachu 
 • Konzistence: pas­tovitá, tixotrop­ní 
 • Hustota: cca 1,5 g­/cm3 
 • Obsah sušiny: 100 % 
 • Způsob vytvrze­ní: vzdušnou vlhkos­tí 
 • Odolnost vůči sté­kání: nestéká (DIN-profil 15 mm) 
 • Doba vzniku po­vrchové kůže: 10 až 15 m­inut ) 
 • Rychlost vytvrze­ní: cca 3 mm/24 h )
 • Tvrdost Shore-A (DIN 53505)­: cca 60 ) 
 • Pevnost v tahu (DIN53504­): cca 3,0 MPa ) 
 • Tažnost (DIN 53504­): cca 250 % ) 
 • Napětí při 100 % p­rotažení (DIN 5350­4): cca 1,6 M­Pa 
 • Objemové smrště­ní (DIN 52451): < 2 % 
 • Slučitelnost s ná­těrovými hmota­mi: obecně slu­čitelný (viz La­kování) 
 • Odolnost vůči UV zá­ření: žádné zna­telné změny po­vrchu 
 • Zkušební meto­da: UV za sucha 
 • Zdroj UV: Osram Vi­talux 300 W 
 • Vzdálenost od vzor­ku: 25 cm 
 • Doba testu: 6 týd­nů 
 • Aplikační teplo­ta: 5°C až 40°C 
 • Funkční teplota: -40°C až 100°C 
 • Tepelná odolnos­t (max. 1 h): 120°­C - DIN 50014, s­tandardní pod­mínky: 23°C, 50 % r­el. Vlhkost 

 

Zpracování: Ú­vodní poznámka:

Před začátkem zpra­cování je důle­žité pečlivě pros­tudovat Bezpeč­nostní listy a sez­námit se s bez­pečnostní-mi pokyny a se vše­mi informacemi o na­kládání s mate­riálem. Adheze - Terostat-MS 939 -má vynikající ad­hezi k většině běž­ných materiálů: o­celový plech (od­maštěný surový, fos­fátovaný, žáro­vě nebo galva­nicky pozinko­vaný, chromáto­vaný); nerezo­vá ocel, mosaz, hli­ník (surový o-broušený, elo­xovaný); sklo; p­olyamid, PVC, PUR-RIM, polyester, EP­DM, většina smě­sí termoplastů­. - Při lepení plas­tů nebo lakova­ných povrchů, zvláš­tě u práškových ná­těrových hmot, d­oporučujeme ad­hezi o-věřit zkouškou. - Při lisování plas­tů jsou často pou­žívány separá­tory forem. Ty­to separátory je nut­no před lepením od­stranit. - Podle druhu sub­strátu může být k do­cílení optimál­ní přilnavosti nut­né použít akti­vátor povrchu­. (na požádání pos­kytneme nezbyt­né informace).

 

Upozornění:

Při lepení a tme­lení PMMA, nap­ř. Plexiglass ne­bo Perspex, a po­lykarbonátů, nap­ř. Macrolon ne­bo Lexan, pod mec­hanickým napě­tím může dojít k tvor­bě trhlin nás­ledkem koroze pod na­pětím. V tako­vém případě by Te­rostat-MS 939 neměl být pou­žit. - Materiál nemá ad­hezi k PE, PP a P­TFE (např. Te­flon). U substrá­tů, které zde nej­sou uvedeny, do­poručujeme ad­hezi ověřit zkou­škou.

 

Příprava:

Lepené plochy mu­sí být čisté, suché a od­maštěné. K očiš­tění povrchu do­poručujeme pros­tředky Reinni­ger-A, Reiniger-D a Reiniger-FL ze sortimen­tu Henkel Tero­son (v závislos­ti na typu sub­strátu doporu­čujeme předběž­nou zkoušku). K pří­pravě ploch ne­ní zapotřebí pou­žití žádných spe­ciálních primé­rů.

 

Aplikace:

kartuší 570ml lze T­erostat-MS 939 nanášet ruč­ními nebo vzducho­vými pistolemi, z fó­liových balení (570 ml) od­povídajícími pis­tolemi FK (ruč­ními nebo vzducho­vými). Vzducho­vé pistole vy­žadují tlak 2 až 5 b­arů. Nízká te­plota tmelu ve­de ke zvýšení vis­kozity, což se p­rojeví sníženou­ rychlostí vy­tlačování. To­mu lze zabránit vy­temperováním tme­lu před zpraco­váním na normál­ní teplotu. U pří­liš studených sub­strátů může do­jít ke konden­zaci vlhkosti a o­rosení. Tomu je nut­né zabránit včas­ným temperová­ním. Terostat-MS 939 může být ta­ké aplikován z ho­boků nebo sudů vy­sokotlakým čer­padlem s plovou­cím víkem.

 

Zařízení musí splňo­vat následují­cí požadavky: 

Zařízení včet­ně hadic a po­trubí musí být her­meticky těsné - plovoucí víko mu­sí být ovládá­no dvojitým pne­umatickým nebo hy­draulickým pís­tem - minimální kom­presní poměr 48:1 - centrování ná­doby Nanášení tme­lu se provádí buď ma­nuálně nebo au­tomatizovaným a­plikačním sys­témem (CNC ne­bo robot), čas­to za použití na­nášecích hlav zv­láště vyvinutých pro vy­tlačení housen­ky o požadova­né charakteris­tice. Na požá­dání doporučí­me vhodné doda­vatele ručního i au­tomatického za­řízení. Po na­nesení lze Te­rostat-MS 939 uhladit roz­tokem saponátu.

 

Čištění:

Pro čištění nás­trojů od nevyt­vrzeného Teros­tatu-MS 939 doporu­čujeme Reiniger-D.

 

Skladování:

Citlivost k mrazu - ne - doporučená te­plota skladová­ní - 10°C až 25°C - skladovatelnost - 12 měsíců v pů­vodním balení.

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Hloubka vytvrzení po 24hod (mm)
Tvrdost Shore A
Dostupnost Cena
[Kč]
Teroson MS 930 310ml (šedý) 310 ml šedý 4 30 6-8 dní 308
Teroson MS 930 310ml (bílý) 310 ml bílý 4 30 6-8 dní 291
Teroson MS 939 290ml (bílý) 290 ml bílý 3 55 skladem 351
Teroson MS 939 290ml (černý) 290 ml černý 3 55 skladem 351
Teroson 9120 bílý - 310 ml 310 ml bílý 3 50< 6-8 dní 281
Teroson 9120 šedý - 310 ml 310 ml šedý 3 50< 6-8 dní 266
Teroson 9120 černý - 310 ml 310 ml černý 3 50< 6-8 dní 270
Teroson MS 930 černý - 290 ml 290 ml černý 4 30 6-8 dní 291
Teroson MS 930 bílý - 570 ml 570 ml bílý 4 30 6-8 dní 321
Teroson MS 930 šedý - 570 ml 570 ml šedý 4 30 20 dní 311
Teroson MS 931 bílý - 290 ml jednosložkový těsnící tmel 290 ml bílý 3-4 25 skladem 244
Teroson MS 935 bílý - 290 ml jednosložkový těsnící tmel 290 ml bílý 3 50 6-8 dní 257
Teroson MS 935 bílý - 570 ml jednosložkový těsnící tmel 570 ml bílý 3 50 6-8 dní 410
Teroson MS 935 šedý - 290 ml jednosložkový těsnící tmel 290 ml šedý 3 50 6-8 dní 257
Teroson MS 935 šedý - 570 ml jednosložkový těsnící tmel 570 ml šedý 3 50 6-8 dní 410
Teroson MS 935 černý - 290 ml jednosložkový těsnící tmel 290 ml černý 3 50 skladem 298
Teroson MS 937 bílý - 290 ml tmel 290 ml bílý 3-4 50 skladem 224
Teroson MS 937 šedý - 290 ml tmel 290 ml šedý 4 30 6-8 dní 223
Teroson MS 939 šedý - 290 ml 290 ml šedý 3 55 skladem 351
Teroson MS 939 FR černý - 290 ml 290 ml černý 3 >50 6-8 dní 320
Teroson MS 9399 bílý - 50 ml 50 ml bílý 2-složkový systém 60 20 dní 279
Teroson MS 9399 - 400 ml 400 ml černý 2-složkový systém 60 6-8 dní 785
Teroson 9220 - 310 ml BK 310 ml černá 3.5 60 6-8 dní 369
Teroson MS 939 570ml (bílý) 570 ml bílá - 60 20 dní 347