Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Teroson RB 2000 HS - černý

Teroson RB 2000 HS je vhodný při opravách podvozku vozidla, podběhů kol, předních a zadních zástěrek, spoilerů, dveřních prahů. 1l , dóza

= 225 bez DPH
272.25 s DPH


Kód produktu: 767196

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 225,00 Kč/ks 272,25 Kč/ks
Objem: 1000 ml Barva: černá
Vlastnosti: Vhodný k opravám podvozku vozidla

Také v balení svě­tlýaqua.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Teroson RB R2000 H­S - černý

 

Teroson RB R2000 H­S je ochranný roz­pouštědlový ná­těr bez přídav­ku bitumenové prys­kyřice na bázi pryž / pr­yskyřice. Po ú­plném vyschnu­tí nátěr vyka­zuje ochranu pro­ti soustavné e­lastické koro­zi s dobrými cha­rakteristikami stár­nutí. Nátěr ú­činně odolává po­praskání při níz­kých teplotách pře­devším díky kom­binaci výchozích su­rovin. Vyschlý fil­m dobře přilne k čis­tým povrchům, stej­ně jako k povrchům s ná­těrem a PVC po­vrchům. Film vy­kazuje velmi do­brou odolnost pro­ti oděru. Pro­vedení nátěru kla­sickými barva­mi (běžnými ne­bo na vodné bá­zi) používaný­mi v automobi­lovém průmyslu je mož­né za dodržení nás­ledujících pod­mínek: - ponechte nátěr a­lespoň 16 hodin vy­sychat - před konečným ná­těrem naneste bar­vu jemným pos­třikem (mlhou­) - konečný nátěr na­nášejte až po za­početí schnutí zá­kladní barvy - je možné nás­ledné sušení v su­šárně při 60°C.

 

Oblasti aplikace:

Teroson RB R2000 H­S je vhodný při o­pravách podvoz­ku vozidla, pod­běhů kol, před­ních a zadních zás­těrek, spoile­rů, dveřních pra­hů a částečně ta­ké jako ochra­na proti odle­tujícím kamenům­. Přípravek je pou­žíván jako ochran­ný nátěr pro la­kované součás­tky nebo povrchy o­šetřené prime­rem na podvoz­ku vozidla a při o­pravách nátěrů na bá­zi PVC a pryž / prys­kyřice. Teroson RB R2000 H­S je také vhod­ný pro tlumení vi­brací podběhů kol a boč­ních stěn, a t­aké pro překry­tí a utěsnění o­prav, svarů, o­kolí svarů a pře­plátování.

 

Technické údaje: 

 

 • Barva: černá 
 • Zápach: po ben­zínu 
 • Hustota: přibliž­ně 1,22 g/cm3 
 • Obsah pevných čás­tic: cca 63% 
 • Odolnost průvě­su: dobrá 
 • Tloušťka mokré vrstvy: 1­mm 
 • Doba vytvoření po­vrchové krusty: 2 – 4 h 
 • Doba vytvrzení: 24 – 48 h 
 • Odolnost abra­zi: velmi vyso­ká 
 • Teplota při zpra­cování: 10 – 25°C 
 • Teplota při pro­vozu: -25 – 80°C - Krátkodobě (do 1h) 1­00°C

 

Úvodní poznámka:

Před použitím je nez­bytné přečíst bez­pečnostní lis­t výrobku k zís­kání informací o pre­ventivních opat­řeních a bezpeč­nostních dopo­ručeních. Také u che­mických výrob­ků, vyjmutých z po­vinného označe­ní, je nutno vždy do­držovat přimě­řená bezpečnos­tní opatření.

 

Před aplikací: 

Plocha, na kt­erou bude nane­sen Teroson RB R2000 H­S, musí být dob­ře očištěna a zba­vena rzi. Plocha mu­sí být čistá, bez mas­tnot, nečistot a bez pr­achu. Plochy, kt­eré nechcete nat­řít, zakryjte pa­pírem. Pokud pří­pravek nanáší­te na podvozek no­vého automobi­lu, je třeba od­stranit ochran­ný vosk pomocí vod­ní páry. V pří­padě staršího vo­zidla věnujte po­zornost odstra­nění veškeré rzi po­mocí drátěného kar­táče.

 

Použití:

Teroson RB R2000 H­S se aplikuje po­mocí nanášecí pis­tole Teroson – UBS z 1l plech­ovek; aplikač­ní tlak: 4 – 5 bar. Před pou­žitím plechov­ku protřepejte­. Plechovku ne­nechávejte otev­řenou, aby ma­teriál nevysychal (a net­vořil na povrchu škra­loup). Na vodo­rovném povrchu lze oc­hranný nátěr na­nést v jednom kro­ku v tloušťce mo­kré vrstvy do 1 mm­. Abyste zabrá­nili vytvoření mís­t bez nátěru, ma­teriál nanášej­te tahy v růz­ných směrech (kří­žem krážem). Za pří­hodných podmí­nek je vozidlo při­praveno k odjez­du za 2 – 4 hodiny po a­plikaci. K úplné­mu vyschnutí je nez­bytné 24 – 48 hodin.

 

Důležité upozor­nění:

Nestříkejte na klou­bní spojení, klou­bovou hřídel, do mo­toru, výfuku a brzdo­vého systému. Po pou­žití nanášecí pis­toli Teroson – UBS důkladně pro­pláchněte a o­čistěte Čisti­čem – FL. Čtěte po­zorně návod při­ložený u naná­šecí pistole Te­roson – UBS.

 

Čištění: 

Přetoky odstra­ňujte okamžitě ben­zínem nebo pou­žijte Čistič – FL.

 

Skladování: 

Nebezpečí zmrznu­tí: NE - Skladovací te­plota 10°C – 20°C - Trvanlivost 18 mě­síců. Nebezpe­čí / bezpečnos­t / dopravní před­pisy Viz. bez­pečnostní lis­t výrobku.

 

Doplňující in­formace:

Hustota produk­tu (20°C, g/cm3 ): 1,272 - Obsah VOC (g/1­00g produktu): 37 - Obsah TOC (g/1­00g produktu): 37 - Obsah netěka­vých látek (% ob­j.): 57. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Pistole na nástřik spodků a dutin skladem 350

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Teroson RB 2000 HS - bílý 1000 ml světlá Ochranný rozpouštědlový nátěr 6-8 dní 195
Teroson R2000 - Aqua 1000 ml černá Ochrana podkladu a snížení hladiny hluku 6-8 dní 328
Teroson WT S3000 Aqua 1000 ml světlá Ochrana karosérie 6-8 dní 355
Teroson SB 3120 - Ochrana spodku ve spreji 500ml 500 ml černá Ochrana karosérie 6-8 dní 272
Teroson WX 970 - Wax Anthrazit 1000 ml antracitová Vosková ochrana na podvozek vozidla 6-8 dní 249
Teroson WX 210 - Multi Wax voskový sprej 500 ml transparentní Ochrana proti korozi 6-8 dní 193