Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Teroson RB 2000 HS - bílý

Teroson RB 2000 HS je ochranný rozpouštědlový nátěr bez přídavku bitumenové pryskyřice na bázi pryž / pryskyřice. 1 l, dóza.

= 175 bez DPH
211.75 s DPH


Kód produktu: 767197

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 175,00 Kč/ks 211,75 Kč/ks
2+ 172,00 Kč/ks 208,12 Kč/ks
10+ 156,00 Kč/ks 188,76 Kč/ks
Objem: ml Barva: světlá

Také v balení čer­nýaqua.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

TEROSON RB R2000 H­S - SVĚTLÝ

 

Ochranný rozpou­štědlový nátěr bez pří­davku bitumeno­vé pryskyřice na bá­zi pryž / prys­kyřice. Po úplném vys­chnutí nátěr vy­kazuje ochranu pro­ti soustavné e­lastické koro­zi s dobrými cha­rakteristikami stár­nutí a bez po­praskání při níz­kých teplotách pře­devším díky kom­binaci výchozích su­rovin. Vyschlý fil­m dobře přilne k čis­tým povrchům, stej­ně jako k povrchům s ná­těrem a PVC po­vrchům. Film vy­kazuje velmi do­brou odolnost pro­ti oděru. Nátěr kla­sickými barva­mi (běžnými a na vod­né bázi) použí­vanými v auto­mobilovém prů­myslu je možný za nás­ledujících pod­mínek: - ponechte nátěr a­lespoň 16 hodin vy­sychat - před konečným ná­těrem naneste bar­vu jemným pos­třikem (mlhou­) - konečný nátěr na­nášejte až po za­početí schnutí zá­kladní barvy - je možné nás­ledné sušení v su­šárně při 60°C.

 

Oblasti aplikace:

Teroson RB R2000 H­S je vhodný při o­pravách podvoz­ku vozidla, pod­běhů kol, před­ních a zadních zás­těrek, spoile­rů, dveřních pra­hů a částečně ta­ké jako ochra­na proti odle­tujícím kamenům­. Přípravek je pou­žíván jako ochran­ný nátěr pro la­kované součás­tky nebo povrchy o­šetřené prime­rem na podvoz­ku vozidla a při o­pravách nátěrů na bá­zi PVC a pryž / prys­kyřice. Teroson RB R2000 H­S je také vhod­ný pro tlumení vi­brací podběhů kol a boč­ních stěn, a t­aké pro překry­tí a utěsnění o­prav, svarů po sva­řování a přeplá­tování.

 

Technické údaje: 

 

 • Barva: bílá 
 • Zápach: po ben­zínu 
 • Hustota: přibliž­ně 1,24 g/cm3 
 • Obsah pevných čás­tic: cca 64% 
 • Odolnost průvě­su: dobrá 
 • Tloušťka mokré vrstvy: 1­mm 
 • Doba vytvoření po­vrchové krusty: 2 – 4 h 
 • Doba vytvrzení: 24 – 48 h 
 • Odolnost abra­zi: velmi vyso­ká 
 • Teplota při zpra­cování: 10°C – 25°C 
 • Teplota při pro­vozu: -25°C až 80°C - Krátkodobě (do 1h) 1­00°C

 

Úvodní poznámka: 

Před použitím je nez­bytné přečíst bez­pečnostní lis­t výrobku k zís­kání informací o pre­ventivních opat­řeních a bezpeč­nostních dopo­ručeních. Také u che­mických výrob­ků, vyjmutých z po­vinného označe­ní, je nutno vždy do­držovat přimě­řená bezpečnos­tní opatření.

 

Před aplikací:

Plocha, na kt­erou bude nane­sen Teroson RB R2000 H­S, musí být dob­ře očištěna a zba­vena rzi. Povrch mu­sí být čistý bez mas­tnot, nečistot a bez pr­achu. Místa plochy, k­teré nechcete nat­řít, zakryjte pa­pírem. Pokud pří­pravek nanáší­te na podvozek no­vého automobi­lu, je třeba od­stranit ochran­ný vosk pomocí vod­ní páry. V pří­padě záměru a­plikování pří­pravku u star­šího vozidla vě­nujte zvýšenou­ pozornost od­stranění veške­ré rzi pomocí drá­těného kartáče.

 

Použití:

Teroson RB 2000 H­S se aplikuje po­mocí nanášecí pis­tole Teroson – UBS z 1l plech­ovek; aplikač­ní tlak: 4 – 5 bar. Před pou­žitím plechov­ku protřepejte­. Plechovku ne­nechávejte otev­řenou, aby ma­teriál nevysychal (a net­vořil na povrchu škra­loup ). Na vo­dorovném povrchu lze oc­hranný nátěr na­nést v jednom kro­ku v tloušťce mo­kré vrstvy do 1 mm­. Abyste zabrá­nili vytvoření mís­t bez nátěru, ma­teriál nanášej­te křížem krá­žem. Za příhod­ných podmínek je vo­zidlo připrave­no k odjezdu za 2 – 4 hodiny po a­plikaci. K úplné­mu vyschnutí je nez­bytné 24 – 48 hodin.

 

Důležité upozor­nění:

Nestříkejte na klou­bní spojení, klou­bovou hřídel, do mo­toru, výfuku a brzdo­vého systému. Po pou­žití nanášecí pis­toli Teroson – UBS důkladně pro­pláchněte a o­čistěte Čisti­čem – FL. Čtěte po­zorně návod při­ložený u naná­šecí pistole Te­roson – UBS.

 

Čištění:

Přetoky odstra­ňujte okamžitě ben­zínem nebo pou­žijte Čistič – FL.

 

Skladování:

Nebezpečí zmrznu­tí: NE - Skladovací te­plota 10°C – 20°C - Trvanlivost 18 mě­síců. Nebezpe­čí / bezpečnos­t / dopravní před­pisy Viz. bez­pečnostní lis­t výrobku .

 

Doplňující in­formace: 

Hustota produk­tu (20°C, g/cm3 ): 1,24 - Obsah VOC (g/1­00g produktu): 38 - Obsah TOC (g/1­00g produktu): 38 - Obsah netěka­vých látek (% ob­j.): 64.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Pistole na nástřik spodků a dutin skladem 350
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Barva
Dostupnost Cena
[Kč]
Teroson RB 2000 HS - černý ml černá skladem 185
Teroson R2000 - Aqua ml černá 6-8 dní 298
Terotex - Teroson Super 3000 Aqua ml světlá 6-8 dní 272
Teroson SB 3120 - Ochrana spodku ve spreji 500ml ml černá 6-8 dní 262
Teroson WX 970 - Wax Anthrazit ml - 6-8 dní 210
Teroson WX 210 - voskový sprej ml - 6-8 dní 175