Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Teroson WX 970 - Wax Anthrazit

Teroson Wax Anthrazit je vosková ochrana, protikorozní činidlo s obsahem rozpouštědel na ochranu podvozku vozidla. 1l , dóza.

= 249 bez DPH
301.29 s DPH


Kód produktu: 794862

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 249,00 Kč/ks 301,29 Kč/ks
Objem: 1000 ml Barva: antracitová
Vlastnosti: Vosková ochrana na podvozek vozidla
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

Teroson WX 970

 

Protikorozní či­nidlo s obsahem roz­pouštědel na ochra­nu podvozku vo­zidla, opravy a dru­hotné ošetření ochran­ných nátěrů. Te­rotex – wax je proti­korozní činidlo s ob­sahem rozpouště­del avšak bez pří­davku bitumenu na bá­zi vosku, poly­merů a protiko­rozních látek­. Produkt se na­náší pomocí na­nášecí pistole Te­roson UBC z 1l plech­ovek, ale i ze su­dů bez pomoci vzduchu­. Díky vynika­jící nestékavos­ti lze tento ma­teriál nanášet do tlou­šťky 1 mm.

 

  • Terotex – wax se použí­vá zejména ja­ko nástřik pod­vozku vozidla, pře­devším jako o­šetření ochran­ných nátěrů na bá­zi PVC, PVC/vos­k, Bitumen/pryž a p­ryž/pryskyřice­. 
  • Základ - vosk s polymerem 
  • Barva - antracitová 
  • Čištění - čistič + ředi­dlo FL, parní tla­kové čističe

 

Před aplikací:

Plochy, na kt­eré bude nane­sen Terotex – wax, musí být dob­ře očištěny a zba­veny rzi. Povrchy mu­sí být suché, čis­té, bez mastnot, ne­čistot a prachu­. Terotex – wax nanášejte pou­ze na suché p­ovrchy. Nátěry na bá­zi pryskyřice/vos­k mohou působit pro­blémy s adhezi Te­rotexu – wax. Pokud pří­pravek nanáší­te na podvozek no­vého automobi­lu, je třeba od­stranit ochran­ný vosk pomocí vod­ní páry, nebo nej­prve proveďte zkou­šku adheze. V pří­padě záměru a­plikování pří­pravku u star­šího vozidla vě­nujte zvýšenou­ pozornost od­stranění veške­ré rzi pomocí drá­těného kartáče.

 

Teplota při a­plikaci:

Podvozek vozi­dla nesmí být pří­liš studený, a­by byla zajiš­těna dostateč­ná adheze a správ­né nanášení. Te­plota příprav­ku i podkladu by mě­la být alespoň 15°C­. Aplikace z 1 l ple­chovek: - Terotex – wax se apliku­je pomocí naná­šecí pistole Te­roson – UBS, aplikač­ní tlak: cca 3 b­ar. Před použi­tím plechovku prot­řepejte. Dopo­ručená tloušťka mo­krého nátěru: cca 0,5m­m. S tímto vy­sokovýkonným za­řízením se vyt­váří jen malé množ­ství mlhy.

 

Čištění:

Přetoky odstra­ňujte okamžitě ben­zínem nebo pou­žijte Čistič – FL. Terotex – wax muže být snad­no odstranitel­né pomocí ben­zínu nebo lihu­. Větší množství lze od­stranit vysoko­tlakou vodní pa­rou. Proto pod­vozek ošetřený Te­rotexem – wax nelze čis­tit vysokotla­kou vodní parou­, pokud tímto pos­tupem neodstra­ňujeme zbytky sta­rého nátěru.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Pistole na nástřik spodků a dutin Ruční aplikační pistole skladem 350
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Teroson RB 2000 HS - černý 1000 ml černá Vhodný k opravám podvozku vozidla skladem 225
Teroson RB 2000 HS - bílý 1000 ml světlá Ochranný rozpouštědlový nátěr 6-8 dní 195
Teroson R2000 - Aqua 1000 ml černá Ochrana podkladu a snížení hladiny hluku 6-8 dní 328
Teroson WT S3000 Aqua 1000 ml světlá Ochrana karosérie 6-8 dní 355
Teroson SB 3120 - Ochrana spodku ve spreji 500ml 500 ml černá Ochrana karosérie 6-8 dní 272
Teroson WX 210 - Multi Wax voskový sprej 500 ml transparentní Ochrana proti korozi 6-8 dní 193