Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Unilex souprava - 70 g

Univerzální dvousložkové lepidlo, které se používá pro lepení a tmelení oceli, barevných kovů, kameniny, betonu, dřeva atd. Objem: 70 g.

= 68 bez DPH
82.28 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 68,00 Kč/ks 82,28 Kč/ks
Objem: 0.07 ml

Charakteristi­ka výrobku:

 

Složka A lepi­dla Unilex je níz­komolekulární e­poxidová prys­kyřice, složka B je kon­denzační produk­t alifatického po­lyaminu, alde­hydu a kresolu.

 

Použití:

 

Unilex je rychl­é dvousložkové u­niverzální le­pidlo, které se pou­žívá pro lepe­ní a tmelení o­celi, barevných ko­vů, kameniny, be­tonu, dřeva, skla, us­ně, pryže, po­lystyrenu, ne­měkčeného poly­vinylchloridu, li­neárních poly­esterů, polya­midů. Není ur­čen k lepení po­lyetylénu a po­lypropylénu.

 

Vzhled:

 

 • Složka A: Průh­ledná viskózní ka­palina nažlou­tlé až žluté bar­vy.
 • Složka B: čer­venohnědá vis­kózní kapalina s cha­rakteristickým kre­solovým zápachem.

 

Vlastnosti vý­robku:

 

 • Hustota (slož­ka A, 25 °C): 1,14 – 1,16 g.cm-3
 • Viskozita (slož­ka A, 25 °C): 10 – 12 Pa.s
 • Hustota (slož­ka B, 20 °C): 1,04 – 1,08 g.cm-3

 

Technologický pos­tup zpracování:

 

Všeobecně

 

Lepidlo Unilex, slož­ka A, se vytvrzu­je ve stanove­ném poměru se slož­kou B. Promíse­ní obou složek se pro­vádí pomocí vhod­ného míchadla (špachtl­e, tyčinka). Te­plota obou slo­žek při vzájem­ném míchání mu­sí dosahovat min­. 10 °C. Zpra­covatelnost smě­si je podle pod­mínek a množství na­míchané směsi při­bližně 15 - 20 min. Větrá­ním je nutné o­mezit případný výs­kyt kyselých ply­nů a par (nap­ř. CO2), které re­agují s tužidlem a zne­možňují dokona­lé vytvrzení ma­teriálu.

 

Příprava pro a­plikaci:

 

Odvážit složku A a slož­ku B v předep­saném poměru a dů­kladně promíchat­. Před aplika­cí nesmí být kom­pozice zřeďová­na přídavkem ja­kéhokoliv roz­pouštědla či ře­didla. Natuže­nou kompozici je mož­né aplikovat i na mír­ně vlhké podkla­dy a vytvrzová­ní probíhá i při te­plotách 5 °C a v­yšších.

 

 • Mísící poměr: U­nilex, složka A 3 hm­. díly
 • Unilex, složka B 2–3 hm. díly
 • Teplota zpraco­vání: min. +10 °C (po­vrch a okolí)
 • Zpracovatelnos­t natužené smě­si: 15 - 20 minut při te­plotě 20 °C. Slož­ka B je velmi re­aktivní tvrdi­dlo a při vyt­vrzovací reak­ci dochází k prud­kému zahřátí smě­si a velkému vý­vinu tepla.
 • Nepřipravujte pro­to natuženou směs ve vět­ším množství než cca 2­0 g (10 g kaž­dé složky).
 • Vytvrzení: Vyt­vrzuje se při nor­mální nebo zvý­šené teplotě (30–60 °C). Kompo­zice nanesené na pod­klad vytvrzují 1 den při t­eplotě 23±5 °C.

 

Balení:

 

Složka A, B: PE l­ahvičky po 25 g.

 

Skladování:

 

12 měsíců od da­ta výroby při skla­dování v původ­ních uzavřených o­balech v krytých suchých s­kladech za te­ploty 5 - 25 °C odděle­ně od tvrdidla.

 

Bezpečnostní ú­daje:

 

Podrobné údaje tý­kající se bez­pečného zachá­zení a ochrany zdra­ví jsou uvede­ny v bezpečnos­tním listu vý­robku.

Přislušenství

ml
Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Špachtle skladem 34
Ochranné rukavice skladem 6
ml

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Dostupnost Cena
[Kč]
EPOXY 1200 - 100 g 0.1 ml skladem 92
EPOXY 1200 - 500 g 0.5 ml skladem 189
EPOXY 1200 - 1 kg 1 ml skladem 329
EPOXY 1200 - 10 kg 10 ml 6-8 dní 2882
Polyester MTB - 500 g 0.5 ml 6-8 dní 109
Polyester MTB - 1 kg 1 ml skladem 169
Polyester MTB - 10 kg 10 ml 6-8 dní 1488
Polyester 109 - 500 g 0.5 ml 6-8 dní 89
Polyester 109 - 1 kg 1 ml 6-8 dní 187
Polyester 109 - 10 kg 10 ml 6-8 dní 1569
Laminovací souprava MTB 350 ml 6-8 dní 174
Tvrdidlo P 11 - 45 g 0.045 ml skladem 43
Skelná tkanina - (1 x 2 m) 50 ml 6-8 dní 114
Tvrdidlo P 11 - 700 g 700 ml 6-8 dní 165